Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095661
Title: Luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa
Author: Herranen, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095661
http://hdl.handle.net/10138/228455
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ympäristöoikeus
Environmental law
Miljörätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 13 §:n tulkintaa ja soveltamista. Säännöksen 1 momentin mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien luonnonarvojen turmeltumista. Luonnonarvon merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen toteutuspaikalla esiintyvien suolajien ja suoluontotyyppien uhanalaisuus, esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä suon luonnontilaisuus. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. Momenteissa 2–4 säädetään poikkeuksista turmelemiskieltoon. Tutkielman pääkysymyksenä on, edistääkö ympäristönsuojelulain 13 § soiden luonnonarvojen tilaa. Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi, miten säännöksen tulkinnalla voidaan edistää soiden luonnonarvojen tilaa ja sitä kautta säännöksen luonnonsuojelullisten tavoitteiden toteutumista. Samalla tutkitaan myös, minkälaisilla sääntelyn muutoksilla luonnonarvojen huomioon ottamista voidaan kehittää. Tutkielmassa pyritään tulkinnan keinoin edistämään säännöksen luonnonsuojelullisia tavoitteita eli suoluonnon monimuotoisuuden edistämistä, soiden lajiston uhanalaistumisen hidastamista sekä luonnonarvojen laajempaa huomioon ottamista turvetuotannon ympäristölupamenettelyssä. Tutkielmassa aineistona käytetään oikeustieteellisen kirjallisuuden lisäksi luonnontieteellisiä selvityksiä, aluehallintoviraston päätöksiä sekä tutkielmaa varten tehtyjä haastatteluja. Tutkielmassa perehdytään aluksi suoluonnon monimuotoisuutta uhkaaviin tekijöihin sekä ympäristönsuojelulain 13 §:n taustaan. Sen jälkeen hallituksen esityksen, haastattelujen, oikeuskirjallisuuden, luonnontieteellisen aineiston ja aluehallintoviraston päätösten perusteella tarkastellaan, miten ympäristönsuojelulain 13 §:ää tulisi tulkita ja muuttaa, jotta se edistäisi soiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilaa. Tutkielmassa käydään lyhyesti läpi myös muita keinoja luonnonarvojen tilan edistämiseksi. Johtopäätöksinä nostetaan esiin ympäristönsuojelulain 13 §:n puutteet ja tulkinnalliset ongelmat sekä sen soveltamisalan tiukan rajauksen vaikutukset. Ympäristönsuojelulain 13 §:n säätäminen on osa laajempaa turvetuotannon sääntelykehitystä ja se on konkretisoinut valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta antaman periaatepäätöksen tavoitteita sekä nostanut esiin turvetuotannon vaikutuksia suoluonnolle. Sen soveltamisala on kuitenkin kapea ja siinä omaksuttu luonnonarvon määritelmä hyvin suppea. Lisäksi säännös nojaa vahvasti valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnontilaisuusasteikkoon, joka ei kuitenkaan ole valmis työkalu soiden luokitteluun. Kokonaisuudessaan säännös ei ole riittävä keino suojamaan soiden uhanalaista lajistoa ja luontotyyppejä, eikä se ota huomioon muita tärkeinä pidettyjä luonnonarvoja. Säännöksen vaikuttavuutta soiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilaan voidaan parantaa tulkinnan keinoin. Se kuitenkin saavuttaisi tavoitteensa suoluonnon monimuotoisuuden edistämisestä, soiden lajiston uhanalaistumisen hidastamisesta ja luonnonarvojen laajemmasta huomioon ottamisesta turvetuotannon ympäristölupamenettelyssä huomattavasti paremmin, mikäli sitä sovellettaisiin kaikkiin soihin, jotka sijoittuvat luonnontilaisuusasteikolla luokkiin 2–5. Soveltamisalan ulottaminen luokan 2 soihin edellyttäisi muutosta ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 44 §:ään.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Luonnonarvojen ... misessa_Noora Herranen.pdf 753.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record