Pantinsaajan rahaksimuutto-oikeuksista konkurssissa ja sen ulkopuolella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085652
Title: Pantinsaajan rahaksimuutto-oikeuksista konkurssissa ja sen ulkopuolella
Author: Linden, Jens
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085652
http://hdl.handle.net/10138/228456
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Käsittelen lainopillisessa tutkielmassani pantinsaajan rahaksimuutto-oikeuksien toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä konkurssissa ja sen ulkopuolella. Tutkielmassani pyrin selvittämään yhtäältä pantinsaajan oikeusasemaa panttirealisoinnissa ja toisaalta panttivelkojan oikeusasemaa pantinantajan konkurssissa tapahtuvassa panttirealisoinnissa. Tutkimuskysymyksen keskiöön nousee pantinsaajan ja panttivelkojan lojaliteettivelvoite ja sen sisällön arvioiminen normaalitilanteessa ja konkurssissa. Tutkimuskysymyksen kannalta keskeiset lainkohdat ovat kauppakaaren (31.12.1734/3) 10 luvun 2 § sekä konkurssilain (20.2.2004/120) 17 luvun 11 §. Käsiteltävän aiheen johdosta tutkielma paikantuu sekä esineoikeuden että konkurssioikeuden alaan. Tutkielma pitää sisällään panttioikeutta ja tehokkaaseen panttioikeuteen kuuluvan suorituksensaantioikeuden sisältöä käsittelevän kappaleen, jonka pääpaino on kauppakaaren 10 luvun 2 §:n 4 momentin mukaisen lojaliteettiperiaatteen sisällön arvioinnilla sekä lojaliteettiperiaatteen panttirealisointiin vaikuttavien tekijöiden arvioinnilla. Kappaleessa pyrin antamaan kuvauksen suorituksensaantioikeuden sisällöstä ja sen käytännön toteuttamisesta erilaisten panttiobjektien osalta. Väljästi säännellyn suorituksensaantioikeuden toteuttamisen johdosta arvioin suorituksensaantioikeuden toteuttamista pantinsaajan lojaliteettivelvollisuuden avulla ja pyrin löytämään vastauksen realisoinnissa huomioon otettavien pantin omistajan etujen sisällölle ja vaikutukselle. Lojaliteettivelvollisuuden sisältöä arvioin niin oikeuskirjallisuudessa esitettyjen kannanottojen kuin myös aihetta koskevan oikeuskäytännön avulla pyrkien löytämään käytännön tulkintaohjeita suorituksensaantioikeuden toteuttamisen tarkemmalle sisällölle. Arvioinnin perusteella esitän lisäksi mahdollisia de lege ferenda -kannanottoja suorituksensaantioikeuden toteuttamiseen liittyvien ongelmakohtien osalta. Konkurssin ulkopuolisen normaalitilanteen käsittelyn jälkeen käsittelen pantinantajan konkurssin yleisiä vaikutuksia pantinsaajan oikeusasemaan. Kappaleessa tarkastelu keskittyy pantinantajan konkurssin alkamisen oikeusvaikutuksiin panttioikeuden tuottamien oikeuksien kannalta sekä konkurssin alkamisen oikeusvaikutuksiin panttivelkojan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Tutkielman viimeisessä asiakappaleessa arvioin panttivelkojan suorituksensaantioikeuden toteuttamisen sisältöä konkurssitilanteessa sekä lojaliteettiperiaatteen soveltuvuutta konkurssissa tapahtuvaan panttirealisointiin. Tarkastelun pääpaino on konkurssin vaikutusten arvioinnilla nimenomaan panttivelkojan suorituksensaantioikeuden toteuttamiseen konkurssissa. Arviointi keskittyy konkurssitilanteessa tapahtuvan panttirealisoinnin lojaliteettivelvollisuuden sisältöön ja huomioon otettaviin konkurssipesän etuihin verrattuna normaalitilanteen pantin omistajan etuihin. Sääntelyn väljyydestä johtuen arvioin kappaleessa konkurssitilanteen lojaliteettivelvollisuutta normaalitilanteen yhteydessä esitettyjen kannanottojen valossa. Normaalitilanteeseen soveltuvien tulkintaohjeiden lisäksi pyrin löytämään konkurssitilanteeseen liittyviä erityispiirteitä, joista on johdettavissa tulkintaohjeita nimenomaan konkurssissa tapahtuvaan panttirealisointiin. Tulkintaohjeiden tutkimisessa keskeiseen rooliin nousevat konkurssioikeudelliset periaatteet. Tutkielma pyrkii antamaan vastauksen pantinsaajan normaalitilanteessa toteuttaman panttirealisoinnin ja panttivelkojan konkurssitilanteessa toteuttaman panttirealisoinnin välisille yhtäläisyyksille ja mahdollisille eroavaisuuksille erityisesti lojaliteettivelvollisuuden kannalta. Johtopäätöksissä otan kantaa mainitun kahden tilanteen lukuisiin yhtäläisyyksiin ja joihinkin eroavaisuuksiin korostaen konkurssitilanteessa erityisesti konkurssipesän pesänhoitajan roolia panttirealisoinnissa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record