Mitä FRAND tarkoittaa? : Tutkielma FRAND-käsitteen merkityksestä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085649
Julkaisun nimi: Mitä FRAND tarkoittaa? : Tutkielma FRAND-käsitteen merkityksestä
Tekijä: Venäläinen, Jussi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085649
http://hdl.handle.net/10138/228462
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee standardeille olennaisten patenttien lisensoimisessa käytettävien FRAND-ehtojen sekä patentinhaltijoiden standardoimisjärjestöille antamien FRAND-sitoumusten merkitystä. Aihetta tutkitaan säännösten ja oikeuskäytännön osalta ensisijaisesti Euroopan unionin lainkäyttöpiirin kontekstissa. Aihe on keskeinen etenkin alati merkityksellisemmäksi muuttuvan ICT-alan piirissä. FRAND on lyhenne käsitteistä fair reasonable and non-discriminatory, eli oikeudenmukainen, kohtuullinen ja syrjimätön. Standardoimisjärjestöt vaativat patentinhaltijoita antamaan FRAND-sitoumuksen samassa yhteydessä sen kanssa, kun patentinhaltijan patentti otetaan osaksi standardia. Tässä on tiivistetysti kyse patentinhaltijan sitoumuksesta myöntää lisenssejä kolmansille, myös kilpailijoilleen, FRAND-ehdoin. Itse FRAND-ehtoja ei ole tarkasti määritelty. Tutkielmassa pyritään selvittämään FRAND-ehtojen ja -kokonaisuuden merkityksiä kahden pääasiallisen näkökulman kautta. Ensimmäinen näkökulmista on Euroopan unionin kilpailuoikeuden näkökulma. Tarkastelun välineinä tässä yhteydessä on unionin sääntely sekä oikeuskäytäntö, keskeisimpinä asioina Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklat 101 ja 102 sekä merkittävästi FRAND-lisensoimismenettelyyn ja kilpailuoikeuteen liittyvä vuoden 2015 Huawei v. ZTE -ratkaisu. Tutkielman toisessa näkökulmassa FRAND-kokonaisuuden merkitystä tarkastellaan eritellysti oikeudenmukaisuus-, kohtuullisuus- ja syrjimättömyys -käsitteiden kautta. Lähestymistapa tässä tarkastelussa on lisensoimismenettelyn sisäpuolinen ja sopimusehtoja tarkasteleva. Tutkielmassa muodostetaan kokonaiskuva FRAND-kokonaisuudesta kilpailuoikeudellisena ja sopimusoikeudellisena ilmiönä


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot