Ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085654
Title: Ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa
Author: Parviainen, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085654
http://hdl.handle.net/10138/228469
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Tutkielman aihe on ulkomaalaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää kantajan mahdollisuuksia vaatia rajat ylittävää täytäntöönpanoa sekä vastaajan oikeussuojakeinoja tilanteissa, joissa alkuperäistä prosessia rasittaa jokin menettelyvirhe. Tutkielma käsittelee vain lapsen elatusavun täytäntöönpanoa, eli puolisoiden välinen elatusapu on rajattu tutkielmasta pois. Lisäksi tutkielmassa selvitetään vain tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytyksiä, eli myös varsinainen täytäntöönpanovaihe on rajattu tutkielman ulkopuolelle. Tutkielman metodina on käytetty lainoppia, minkä lisäksi tutkielmassa on käytetty empiiristä aineistoa, jonka tarkoituksena on ollut rikastuttaa tutkimusta ja sitoa tutkielman yhteyttä reaalimaailmaan. Tutkielmassa keskitytään kahden Suomea sitovan järjestelmän kuvaamiseen. EU:n jäsenvaltioiden välillä ulkomainen elatusapuratkaisu tunnustetaan ja täytäntöönpannaan ensisijaisesti elatusapuasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa) nojalla. Toinen keskeinen säädös, jonka perusteella ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustamista ja täytäntöönpanoa on Suomessa mahdollista vaatia, on Haagin yksityisoikeudellisen konferenssin piirissä solmittu yleissopimus (Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance). Tutkielmassa selvitetään elatusapuasetuksen ja yleissopimuksen suhdetta sekä sitä, kuinka ne sääntelevät tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytyksiä. Elatusavun rajat ylittävää perintää on helpotettu edellä mainituilla järjestelmillä ja esimerkiksi elatusapuasetuksessa on luovuttu täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tiettyjen ratkaisujen osalta. Tämän vuoksi tutkielmassa selvitetään myös sitä, miten vastaajan oikeussuojakeinot on huomioitu erityisesti niissä tilanteissa, joissa ulkomainen elatusapuratkaisu on suoraan täytäntöönpanokelpoinen Suomessa. Keskeisin tutkimuksessa havaittu ongelma eksekvatuuriasioiden käsittelyssä käräjäoikeuksissa liittyi käsittelyaikojen pituuteen. Tutkimuksessa ei havaittu muita suuria ongelmia kyseisten asioiden käsittelyssä Suomessa, joka on osaksi seurausta asioiden summaarisluonteisesta käsittelystä. Tutkimuksen lopussa esitetään muutamia de lege ferenda -tyyppisiä suosituksia siitä, kuinka eksekvatuuriprosessia voitaisiin kehittää sekä miten vastaajan oikeusturvaa tulisi parantaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record