Ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085654
Julkaisun nimi: Ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa
Tekijä: Parviainen, Heli
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielman aihe on ulkomaalaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää kantajan mahdollisuuksia vaatia rajat ylittävää täytäntöönpanoa sekä vastaajan oikeussuojakeinoja tilanteissa, joissa alkuperäistä prosessia rasittaa jokin menettelyvirhe. Tutkielma käsittelee vain lapsen elatusavun täytäntöönpanoa, eli puolisoiden välinen elatusapu on rajattu tutkielmasta pois. Lisäksi tutkielmassa selvitetään vain tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytyksiä, eli myös varsinainen täytäntöönpanovaihe on rajattu tutkielman ulkopuolelle. Tutkielman metodina on käytetty lainoppia, minkä lisäksi tutkielmassa on käytetty empiiristä aineistoa, jonka tarkoituksena on ollut rikastuttaa tutkimusta ja sitoa tutkielman yhteyttä reaalimaailmaan. Tutkielmassa keskitytään kahden Suomea sitovan järjestelmän kuvaamiseen. EU:n jäsenvaltioiden välillä ulkomainen elatusapuratkaisu tunnustetaan ja täytäntöönpannaan ensisijaisesti elatusapuasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa) nojalla. Toinen keskeinen säädös, jonka perusteella ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustamista ja täytäntöönpanoa on Suomessa mahdollista vaatia, on Haagin yksityisoikeudellisen konferenssin piirissä solmittu yleissopimus (Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance). Tutkielmassa selvitetään elatusapuasetuksen ja yleissopimuksen suhdetta sekä sitä, kuinka ne sääntelevät tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytyksiä. Elatusavun rajat ylittävää perintää on helpotettu edellä mainituilla järjestelmillä ja esimerkiksi elatusapuasetuksessa on luovuttu täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tiettyjen ratkaisujen osalta. Tämän vuoksi tutkielmassa selvitetään myös sitä, miten vastaajan oikeussuojakeinot on huomioitu erityisesti niissä tilanteissa, joissa ulkomainen elatusapuratkaisu on suoraan täytäntöönpanokelpoinen Suomessa. Keskeisin tutkimuksessa havaittu ongelma eksekvatuuriasioiden käsittelyssä käräjäoikeuksissa liittyi käsittelyaikojen pituuteen. Tutkimuksessa ei havaittu muita suuria ongelmia kyseisten asioiden käsittelyssä Suomessa, joka on osaksi seurausta asioiden summaarisluonteisesta käsittelystä. Tutkimuksen lopussa esitetään muutamia de lege ferenda -tyyppisiä suosituksia siitä, kuinka eksekvatuuriprosessia voitaisiin kehittää sekä miten vastaajan oikeusturvaa tulisi parantaa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201711085654
http://hdl.handle.net/10138/228469
Päiväys: 2017
Oppiaine: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot