Ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Parviainen, Heli
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201711085654
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/228469
dc.description.abstract Tutkielman aihe on ulkomaalaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää kantajan mahdollisuuksia vaatia rajat ylittävää täytäntöönpanoa sekä vastaajan oikeussuojakeinoja tilanteissa, joissa alkuperäistä prosessia rasittaa jokin menettelyvirhe. Tutkielma käsittelee vain lapsen elatusavun täytäntöönpanoa, eli puolisoiden välinen elatusapu on rajattu tutkielmasta pois. Lisäksi tutkielmassa selvitetään vain tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytyksiä, eli myös varsinainen täytäntöönpanovaihe on rajattu tutkielman ulkopuolelle. Tutkielman metodina on käytetty lainoppia, minkä lisäksi tutkielmassa on käytetty empiiristä aineistoa, jonka tarkoituksena on ollut rikastuttaa tutkimusta ja sitoa tutkielman yhteyttä reaalimaailmaan. Tutkielmassa keskitytään kahden Suomea sitovan järjestelmän kuvaamiseen. EU:n jäsenvaltioiden välillä ulkomainen elatusapuratkaisu tunnustetaan ja täytäntöönpannaan ensisijaisesti elatusapuasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa) nojalla. Toinen keskeinen säädös, jonka perusteella ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustamista ja täytäntöönpanoa on Suomessa mahdollista vaatia, on Haagin yksityisoikeudellisen konferenssin piirissä solmittu yleissopimus (Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance). Tutkielmassa selvitetään elatusapuasetuksen ja yleissopimuksen suhdetta sekä sitä, kuinka ne sääntelevät tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytyksiä. Elatusavun rajat ylittävää perintää on helpotettu edellä mainituilla järjestelmillä ja esimerkiksi elatusapuasetuksessa on luovuttu täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tiettyjen ratkaisujen osalta. Tämän vuoksi tutkielmassa selvitetään myös sitä, miten vastaajan oikeussuojakeinot on huomioitu erityisesti niissä tilanteissa, joissa ulkomainen elatusapuratkaisu on suoraan täytäntöönpanokelpoinen Suomessa. Keskeisin tutkimuksessa havaittu ongelma eksekvatuuriasioiden käsittelyssä käräjäoikeuksissa liittyi käsittelyaikojen pituuteen. Tutkimuksessa ei havaittu muita suuria ongelmia kyseisten asioiden käsittelyssä Suomessa, joka on osaksi seurausta asioiden summaarisluonteisesta käsittelystä. Tutkimuksen lopussa esitetään muutamia de lege ferenda -tyyppisiä suosituksia siitä, kuinka eksekvatuuriprosessia voitaisiin kehittää sekä miten vastaajan oikeusturvaa tulisi parantaa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Ulkomaisen elatusapuratkaisun tunnustaminen ja täytäntöönpano Suomessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Prosessi- ja insolvenssioikeus fi
dc.subject.discipline Procedural and insolvency law en
dc.subject.discipline Process- och insolvensrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201711085654

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutk ... arviainen lokakuu 2017.pdf 655.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record