Muutoksia erityisluokan oppilaiden tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095671
Title: Muutoksia erityisluokan oppilaiden tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä
Author: Peltoniemi, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095671
http://hdl.handle.net/10138/228507
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to find out the kind of changes happening in directing and maintaining the attention of special class pupils while using dog assisted pedagogy. Attention can be divided into three elements i.e. directing the attention, maintaining it and changing its object. In this study I concentrated on the first two notions. Previous studies have shown that dog assisted intervention has positive effects on focusing attention. This is shown among other things in improved attentiveness while doing tasks. This master's thesis is a qualitative case study. The target group of this study consists of eight pupils in a special class in Finland. Each of them has clear features of attention deficit disorder. During the study the pupils were 7 to 8 years old. Collecting the data was carried out by observing the pupils with the help of an observation form and a video recording the material of pupils for three days. A trained education and rehabilitation dog was working in the classroom during two days and on one day it was out of the classroom. The analysis of the material was carried out as quantification. The research was focused on two aspects, getting the pupils' attention and keeping it in two different situations: with the dog present and without the dog in the classroom. According to the results of this study there are positive changes in shifting and maintaining the attention of the pupils when using dog assisted pedagogy. The pupils' ability to focus their attention immediately was increased by 12.2 per cent when the dog was present. In addition, in situations where attention was not targeted immediately, the delay in focusing the attention was reduced by 2.6 seconds. On the basis of analyzing the observation form maintaining attention was improved by 34 per cent and on the basis of the video material by 25.6 per cent when the dog was in the classroom. In addition, the attentiveness of the pupils was less frequently interrupted when the dog was present in the classroom. Based on this study it seems that dog assisted pedagogy has positive impacts on students' attentiveness.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia muutoksia erityisluokan oppilaiden tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä tapahtuu koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä. Tarkkaavaisuus voidaan jakaa kolmeen osatekijään, joita ovat tarkkaavaisuuden kohdentaminen, ylläpitäminen sekä kohteen vaihtaminen. Tässä tutkimuksessa tarkastelin näistä tarkkaavaisuuden osatekijöistä kahta ensimmäistä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koira-avusteisuudella on positiivisia vaikutuksia tarkkaavaisuuteen. Tämä on ilmennyt muun muassa parantuneena tarkkaavaisuutena tehtäviä tehtäessä. Tämä pro gradu –tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineistona on Suomen erään erityisluokan kahdeksan oppilasta, joilla jokaisella on selkeitä piirteitä tarkkaavaisuushäiriöstä. Iältään aineiston oppilaat olivat tutkimusta toteutettaessa 7-8-vuotiaita. Aineistonkeruu toteutettiin havainnoimalla havainnointilomakkeen avulla sekä videoimalla aineiston oppilaita kolmena päivänä. Kahtena päivänä paikalla oli luokassa työskentelevä koulutettu Kasvatus- ja kuntoutuskoira ja yhtenä päivänä se oli poissa luokasta. Aineiston analysointi toteutettiin sisällönanalyysinä, jonka pohjalta tehtiin kvantifiointia. Tarkasteltavina luokkina toimi tarkkaavaisuuden kohdentaminen sekä ylläpitäminen, joita vertailtiin kahdessa eri tilanteessa: koiran paikalla ollessa ja poissa ollessa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan sekä oppilaiden tarkkaavaisuuden kohdentamisessa että ylläpitämisessä tapahtuu positiivisia muutoksia koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä. Oppilaiden tarkkaavaisuuden välitön kohdentaminen parani 12,2 %:lla koiran paikalla ollessa. Lisäksi tilanteissa, joissa tarkkaavaisuus ei kohdentunut välittömästi tarkkaavaisuuden kohdentamiseen kulunut viive pieneni 2,6 sekunnilla. Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen parani havainnointilomakkeen pohjalta analysoituna 34 %:lla ja videomateriaalin pohjalta analysoituna 25,6 %:lla koiran paikalla ollessa. Lisäksi oppilaiden tarkkaavaisuus keskeytyi harvemmin koiran paikalla ollessa. Tämän tutkimuksen pohjalta näyttääkin sille, että oppilaiden tarkkaavaisuudessa tapahtuu positiivisia muutoksia koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä.
Subject: attentiveness
dog assisted pedagogy
tarkkaavaisuus
koira-avusteinen pedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Anni Peltoniemi, gradu.pdf 1.688Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record