"Som samhället ser ut idag så kräver det ju livslångt lärande" : En fenomenologisk studie om livslångt lärande och uppdaterandet av det egna kunnandet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095666
Title: "Som samhället ser ut idag så kräver det ju livslångt lärande" : En fenomenologisk studie om livslångt lärande och uppdaterandet av det egna kunnandet
Author: Helén, Evelina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095666
http://hdl.handle.net/10138/228511
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: A rapidly changing society imposes demands on the individual person. There are constant changes concerning technology and innovations, changes that concern and affect our work life and methods. These require constant ability to adapt and develop skills. Furthermore, we live in a society where education and knowledge are considered as key factors for the development of society and for this current change boom. As these changes occur, it has become more common to participate in in-service training to keep updated in one's field of work. The purpose of this study was to examine how participation in an in-service training concerning supervision has been experienced by the informants, and what influence it had on them. The influence was examined in accordance with the theory of the different forms of capital. The informants have participated in in-service training to receive tools and advice concerning their own work or as a result of a changed work role. Additionally, the purpose of the study was to describe how the informants relate to the phenomenon of lifelong learning, and what it means in today's society seen from the informants' perspective. To achieve the purpose, the following research questions were answered: 1) How have the informants experienced the in-service training?, 2) On what levels has the in-service training influenced the informants? and 3) How do the informants relate to the phenomenon of lifelong learning? The material for the study consisted of interviews with eight (N=8) informants. The study was conducted qualitatively and proceeded from the phenomenological approach. The material was analyzed using the qualitative content analysis. The most central results were that three of the informants experienced that the in-service training was too theoretical and academic. These informants had wished for a training with more practical content. Furthermore, three of the informants experienced that there was a gap between the lecturers and oneself. The effects of the training were evident in that five of the informants acquired social capital, five acquired human or cultural capital and three acquired identity capital as a result. The informants were positive towards learning, and experienced that today's rapidly changing society and working life requires adaptability by the individual in terms of lifelong learning, even though three informants experienced that lifelong learning to some extent has lost its meaning and content. Furthermore, the informants desired more support from the employer to update one's knowledge and skills.Ett snabbt förändrande samhälle ställer krav på den enskilda människan. Det sker konstant förändringar gällande teknik och innovationer, förändringar som gäller och påverkar arbetslivet och våra sätt att arbeta samt förändringar som kräver en ständig anpassnings- och utvecklingsförmåga av människan. Vi lever dessutom i ett kunskapssamhälle där utbildning och kunskap anses vara nyckelfaktorer för samhällets utveckling och för denna förändringsboom. I och med att dessa förändringar sker, har det också blivit allt vanligare att delta i fortbildningar för att hålla sig uppdaterad i det egna arbetet. Syftet med denna studie var att undersöka hur deltagandet i en handledningsfortbildning upplevts av informanterna och vilken inverkan den haft på dem. Inverkan granskades i enlighet med teorin om de olika kapitalen. Informanterna har deltagit i fortbildningen för att få verktyg och råd för det egna arbetet och för att en förändrad arbetsroll resulterat i behov av en dylik fortbildning. Vidare var avsikten med studien att beskriva hur informanterna förhåller sig till fenomenet livslångt lärande och vad det kan betyda i dagens samhälle sett ur informanternas perspektiv. För att uppnå syftet besvarades följande forskningsfrågor: 1) Hur har informanterna upplevt fortbildningen?, 2) Vilken inverkan har fortbildningen haft på informanterna? samt 3) Hur förhåller sig informanterna till fenomenet livslångt lärande? Det insamlade materialet bestod av intervjuer med åtta (N=8) informanter. Studien utfördes kvalitativt och utgick från den fenomenologiska ansatsen. Materialet analyserades i enlighet med den kvalitativa innehållsanalysen. De mest centrala resultaten var att tre av informanterna upplevde att fortbildningen var för teoretisk och akademisk, eftersom dessa informanter önskat ett mera konkret innehåll. Dessutom upplevdes bland tre informanter att det fanns ett för stort gap mellan föreläsare och en själv. Fortbildningens påverkan kunde märkas i och med att fem informanter har erhållit socialt kapital, fem informanter har erhållit mänskligt eller kulturellt kapital och tre informanter har erhållit identitetskapital i och med den. Informanterna förhöll sig positivt till att lära sig nytt och upplevde att dagens snabbt förändrande samhälle och arbetsliv kräver anpassning av den enskilda individen i form av livslångt lärande, även om tre informanter upplevde att det livslånga lärandet i viss mån tappat sin mening och innebörd. Dessutom efterfrågades mera stöd från arbetsgivarens sida till att uppdatera sitt kunnande.
Subject: livslångt lärande
fortbildning
vuxenutbildning
socialt kapital
kulturellt kapital
identitetskapital


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record