Yritysmyyjien kokemuksia tuotekoulutuksesta toiminnan teorian kehyksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095665
Title: Yritysmyyjien kokemuksia tuotekoulutuksesta toiminnan teorian kehyksessä
Author: Saarentaus, Stella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095665
http://hdl.handle.net/10138/228515
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The aim of this study is to explore the experiences of a group of company agents who participated in a training organized by their company, from the perspective of activity theory. Activity theory aims to understand the interaction between the mind and activity, through expansive learning among other things. The subjects of the study are Vainio Oy (pseudonym) and the company agents who took part of the training. A significant amount of studies on organizational learning has been made in different contexts, including organizational management. Studies of internal training and usage of collected data within organizational learning are less frequent, though. Thus, the aim of this study is to increase information concerning the ways of development for organizational training from an activity theoretical perspective. The research is a qualitative study, and the methods used for gathering data were thematic interviews. There were eight company agents from all over Finland who participated in the interviews. All of the informants took part of the company's training. The data were analyzed by using content analysis. A phenomenological hermeneutic approach was applied during the research analysis. The study shows that the training was a success. Significance was given for teachers proficiency, given support and specific educational methods, for instance using online assignments. On the other hand the defined agenda and the company agents' expectations of the training did not meet. The company agents preferred a training with a more sales point of view. It is possible to develop the training from an activity theoretical perspective, either with the help of a process-innovation model or system innovation model. Expansive learning is only fulfilled when the activity system, i.e. the training program, is reformed so that the objectives of the training provider and the participants are integrated.Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yritysmyyjien kokemuksia yrityksen järjestämästä koulutuksesta Engeströmin toiminnan teorian avulla. Toiminnan teoria pyrkii ymmärtämään mielen ja toiminnan vuorovaikutusta muun muassa ekspansiivisen oppimisen keinoin. Tutkimuksen kohteena on Vainio Oy:n (pseudonyymi) uudistettu koulutusohjelma ja koulutukseen osallistuneet yritysmyyjät. Organisatorista oppimista on tutkittu suhteellisen paljon eri konteksteissa, mukaan lukien yritysjohtamisen tasolla. Yritysten sisäisten koulutusten tutkimus, ja kerätyn tiedon hyödyntäminen organisatorisessa oppimisessa, on taasen ollut vähäisempää. Tutkimuksen tarkoituksena onkin nostaa esiin uusia yrityskoulutuksellisia kehityssuuntia toiminnan teorian näkökulmasta. Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Haastatteluihin osallistui kahdeksan uuteen koulutusohjelmaan osallistunutta yritysmyyjää eri paikkakunnilta ympäri Suomea. Analyysi on suoritettu sisällönanalyysin avulla. Lähestymistapa tutkimusanalyysille on fenomenologis-hermeneuttinen. Koulutus koettiin pääasiassa onnistuneeksi, painoarvossa olivat kouluttajien asiantuntijuus, tuen saaminen ja tietyt opetukselliset valinnat, kuten verkkotehtävien käyttäminen. Toisaalta yrityksen määrittelemät tavoitteet ja yritysmyyjien odotukset koulutukselle eivät kohdanneet. Yritysmyyjät olisivat kaivanneet myyntiin keskittyvämpää otetta koulutukseen. Koulutusta on mahdollista kehittää toiminnan teorian näkökulmasta, joko prosessi-innovaation tai järjestelmäinnovaation mallin avulla. Ekspansiivinen oppiminen toteutuu vasta, kun toimintajärjestelmää, eli koulutusohjelmaa, uudistetaan siten, että koulutuksen järjestäjän ja osallistujien tavoitteet yhdentyvät.
Subject: toiminta
toimintajärjestelmä
toimintamalli
ekspansiivinen oppiminen
yritys
koulutus
Subject (yso): pro gradu -tutkielmat
toiminnan teoria
käyttäytymistieteet
pro gradu-avhandlingar
aktivitetsteori
pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record