Att jobba där hjärnan är, inte var skrivbordet står : Arbetstagares uppfattning om det aktivitetsbaserade arbetssättet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095667
Title: Att jobba där hjärnan är, inte var skrivbordet står : Arbetstagares uppfattning om det aktivitetsbaserade arbetssättet
Author: Hemgård, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095667
http://hdl.handle.net/10138/228517
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Along with the technological development, and the transition to knowledge society, our way working has changed. Due to digital solutions and advanced technology employees have the ability to work in a much more flexible work environment. Activity-based working gives employees the opportunity to choose how and where they work. At activity-based workplaces, no one has their own desk. Instead, the concept of free seating is used. Activity-based working creates options and independence for employees, but at the same time activity-based working can be perceived as challenging. In the thesis, a phenomenographic approach was used, and as a researcher, I focused on employees' different conceptions of activity-based working. The purpose of the study was to get a deeper understanding about employees' conceptions of activity-based working, and moreover, how the way of working influences the organisational culture and work identity. The theoretical framework consisted of earlier studies about activity-based working, as well as theories regarding organisational culture and work identity. The data were gathered during spring 2017, and involved 9 interviews with 9 employees, who work at activity-based organisations. The method of analysis was the phenomenographic approach. The employees sense, that activity-based working influences organisational culture, and work identity positively, as well as negatively. It appeared that employees find activity-based working as motivational. In addition, the employees find that activity-based working bring openness to the work culture, and enhance the communication. The employees also sense that activity-based working affects work identity, and that the work role becomes more dynamic and task orientated. However, some employees perceived activity-based working as challenging, and that it causes a formal work environment, constructed by unintended social structures. The results also showed conceptions of activity-based working causing anonymous work identity. Over all, the study proves that the conceptions of activity-based working, and how it affects organisational culture and work identity, differ. Yet, even though the results reveal conceptions of activity-based working coursing formal work environment, and anonymous work identity within the workplace, the employees value activity-based working and the ability to choose where and how they work.Synen på arbete har förändrats i takt med teknikens utveckling och övergången till kunskapssamhälle. Arbetsplatsers funktion har förändrats, och som arbetstagare har man tack vare tekniken och digitala lösningar möjlighet att jobba i en allt mer flexibelt arbetsmiljö. Det aktivitetsbaserade arbetssättet möjliggör för arbetstagare att själv välja hur och var de jobbar. Vid de aktivitetsbaserade kontoren har ingen arbetstagare en egen sittplats, utan man väljer själv var man sitter och arbetar. Arbetssättet tillger arbetstagarna en hel del valmöjligheter och frihet, samtidigt som det flexibla arbetssättet kan upplevas som utmanande. I avhandlingen användes ett fenomenografiskt synsätt och som forskare fokuserade jag på arbetstagarnas olika uppfattningar kring det aktivitetsbaserade arbetssättet. Syftet med forskningen var att få en djupare förståelse för hur arbetstagarna uppfattar det aktivitetsbaserade arbetssättet, och hur de upplever att arbetssättet inverkar på organisationskulturen och arbetsidentiteten. Den teoretiska referensramen utgjordes av tidigare forskning kring det aktivitetsbaserade arbetssättet, samt teorier med fokus på organisationskultur och arbetsidentitet. Materialet till avhandlingen samlades in under våren 2017 och bestod av 9 tema-intervjuer med 9 arbetstagare, vilka alla arbetade vid aktivitetsbaserade arbetsplatser. Som analysmetod användes det fenomenografiska perspektivet. Arbetstagarna uppfattar att det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkar organisationskulturen och arbetsidentiteten såväl positivt som negativt. Det framkom bland annat att arbetstagarna uppfattar att arbetssättet fungerar som en motivationsfaktor i arbetet. Det aktivitetsbaserade arbetssättet upplevs även medföra öppenhet och effektiv kommunikation. Arbetstagarna menar att arbetssättet påverkar arbetsidentiteten och att synen på arbetsrollen är mer dynamisk och uppgiftsbaserad i och med det. Trots detta fanns det arbetstagare som uppfattade det aktivitetsbaserade arbetssättet som utmanande, och att arbetssättet medför en formell arbetskultur som skapar indirekta sociala strukturer. Uppfattningen om att arbetssättet medför en anonym arbetsidentitet framkom också ur resultatet. Överlag påvisar resultatet att det finns delade uppfattningar kring det aktivitetsbaserade arbetssättet och hur det påverkar organisationskulturen och arbetsidentiteten. Även om det ur resultatet framkommer uppfattningar om att arbetssättet som anonymt och formellt, menar samtliga arbetstagare att de värdesätter det aktivitetsbaserade arbetssättet och möjligheten att själv kunna välja hur och var de arbetar.
Subject: aktivitetsbaserat arbetssätt
arbetsidentitet
fenomenografi
Subject (yso): organisaatiokulttuuri
toimistotyö
työmotivaatio
organisationskultur
arbetssätt
arbetsmotivation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aktivitetsbaserat arbete avhandling 2017.pdf 862.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record