Vallan tekoja : Performatiivisuus ja valtasuhteiden rakentuminen koululuokassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095675
Title: Vallan tekoja : Performatiivisuus ja valtasuhteiden rakentuminen koululuokassa
Author: Airaksinen, Anna Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711095675
http://hdl.handle.net/10138/228518
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study aims to explore how power relations are produced, maintained and challenged in a primary school classroom context. Theoretically, the study is framed around post-structuralist theories about the subject and power, whereby power is understood both as controlling the subject but also enabling the subject to act. Judith Butler's concept of performativity is used to analyse the power structures in the classroom in detail. The research was conducted by using ethnographic research methods, mainly participatory observation and group interviews. The data was collected in a primary school 6th grade classroom in the Helsinki region. The fieldwork for the study was conducted between March and May 2015. Power relations were performatively constituted by repetitive actions, for example by using repetitive disciplinary methods. Challenging power relations was possible by varying these repetitive actions. Power relations in the classroom were deeply gendered. The study adds to the body of research on schools, power and agency. By analysing how power relations in the classroom are challenged, the research provides one perspective into how agency can be understood in school. The wider social context of the research relates to the role and agency of children in society. The study aims to explore the connection between agency that is enabled in the classroom and agency in society in general. The study suggests that power relations in the classroom are related to how children view their role in society at large.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella valtasuhteiden tuottamista, ylläpitämistä ja haastamista koululuokassa. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu jälkistrukturalistisiin teorioihin subjektista ja vallasta, joissa vallan ymmärretään sekä rajoittavan että mahdollistavan subjektin toimintaa. Tutkimus hyödyntää Judith Butlerin käsitettä performatiivisuudesta, jonka avulla koululuokassa olevia valtarakenteita on mahdollista tarkastella käytännön tasolla. Tutkimuksessa käytettiin etnografisia aineistonkeruumenetelmiä, lähinnä havainnointia ja ryhmähaastatteluja. Tutkimuskohteena oli erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan alakoulun 6.luokka. Tutkimusaineisto kerättiin maalis–toukokuussa 2015. Valtasuhteet rakentuivat koululuokassa performatiivisesti erilaisin teoin, elein ja toistoin, esimerkiksi toistamalla kurinpidollisia tekoja. Valtasuhteiden haastaminen oli mahdollista varioimalla näitä tekoja. Valtasuhteet ja niiden haastaminen koulussa olivat vahvasti sukupuolittuneita. Tutkimus ottaa osaa keskusteluun lasten toimijuudesta luokkahuonekontekstissa. Valtasuhteiden haastamisen analysointi tarjoaa yhden näkökulman siihen, miten toimijuutta voidaan koulussa ymmärtää. Tutkimuksen laajempi yhteiskunnallinen konteksti liittyy lasten rooliin ja toimijuuteen yhteiskunnassa. Tutkimus pyrkii hahmottelemaan koulussa mahdollistuvan toimijuuden ja yhteiskunnallisen toimijuuden yhteyttä ehdottaen, että koululuokan valtasuhteilla on vaikutusta siihen, millaisina yhteiskunnan jäseninä lapset itsensä näkevät.
Subject: performatiivisuus
subjektiviteetti
valtasuhteet
toimijuus
etnografia
luokkahuone
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu Anna Maria Airaksinen.pdf 1.285Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record