Virtuaalitodellisuuden ja web-teknologioiden hyödyntäminen ketterää kehitystä tukevaan etäläsnäolosovellukseen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711135690
Julkaisun nimi: Virtuaalitodellisuuden ja web-teknologioiden hyödyntäminen ketterää kehitystä tukevaan etäläsnäolosovellukseen
Tekijä: Myllys, Petri
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Opinnäytteen taso: Pro gradu -työ
Tiivistelmä: Tiimityöskentely on keskeinen ketterän ohjelmistokehityksen ominaispiirre. Joustavalle yhteistyölle ja muuttuviin tilanteisiin mukautuvalle kehitykselle on oleellista, että kehitystiimin jäsenet ja läheisimmät sidosryhmien edustajat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Samassa tilassa työskenteleminen mahdollistaa hyvin tällaisen vuorovaikutuksen. Etätyöskentelylle ja erityisesti etäyhteistyöskentelylle on kuitenkin nähtävissä kasvava tarve ohjelmistotuotantoprojekteissa: työskentelyn geografinen hajauttaminen tuo muun muassa lisää vaihtoehtoja tiimien muodostamiseen ja vähentää yleisesti työskentelyn sidonnaisuutta tiettyyn paikkaan. Sekä kehitystiimien sisäisessä kommunikaatiossa että sidosryhmäkommunikaatiossa hyödynnetään usein jo tälläkin hetkellä erinäisiä etäyhteyksiä, mutta nykyiset kommunikaatioväylät ovat vajavaisia esimerkiksi yhteiseen, työn visualisointiin perustuvan työn organisoimisen näkökulmasta. Tämä aiheuttaa ristiriidan modernin ketterän kehityksen ja etäyhteistyöskentelyn välille ja edellyttää uudenlaisten etäyhteistyömenetelmien kehittämistä. Tutkielmassa tarkastellaan työn organisoimista ketterässä ohjelmistokehityksessä ja tämän suhdetta etätyöskentelyyn. Etäyhteistyön tukemista ketterän kehityksen kontekstissa tutkittiin kehittämällä web-pohjainen virtuaalitodellisuuteen perustuva sovelluskonstruktio, jonka fokuksena oli tyypillisten ketterälle kehitykselle ominaisten kokousten mahdollistaminen etäyhteistyöympäristössä. Konstruktion välityksellä havaittiin, että virtuaalitodellisuuden avulla voidaan saavuttaa uudenlaisia etuja perinteisiin etäyhteistyöväyliin nähden: virtuaalitodellisuus tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutuksen spatiaalisen aspektin huomioimiseen sekä artefaktien parissa yhdessä työskentelemisen yhdistämiseen yhdeksi kokonaisuudeksi äänipohjaisen kommunikoinnin kanssa. Toisaalta modernien web-teknologioiden suhde virtuaalitodellisuuteen ei ole ongelmaton, ja ratkaisumallin vaillinainen teknologinen maturiteetti edellyttää kompromisseja toteutustasolla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/228539
URN:NBN:fi:hulib-201711135690
Päiväys: 2017-09
Avainsanat: virtuaalitodellisuus
web
etäyhteistyö
ohjelmistotuotanto
mobiililaite
vertaisarkkitehtuuri
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Myllys_Petri_Pro_Gradu.pdf 7.144MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot