The role of motivation and academic emotions in university studies : The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3820-0
Title: The role of motivation and academic emotions in university studies : The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement
Alternative title: Motivaatio ja akateemiset tunteet yliopisto-opinnoissa
Author: Ketonen, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-12-08
Language: en
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3820-0
http://hdl.handle.net/10138/228581
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examined how different motivational and emotional aspects of studying (i.e., students’ beliefs, expectancies, interests, values and academic emotions) contribute to university students’ academic engagement and achievement and how they are related to students’ daily situational experiences during the first years at university. The first overall aim of the dissertation was to identify university students’ motivational-emotional profiles, representing the more general dispositions in studying. The second aim was to examine how the student profiles and other general motivational dispositions are related to students’ contextual and situational experiences. Finally, the third aim was to investigate the consequences of both general student dispositions and situational academic emotions for short- and long-term educational outcomes. Study I examined whether situational academic emotions predict short-term study success. Studies II and III investigated students’ motivational-emotional profiles that were based on their overall study-related beliefs and expectancies, the perceived meaning of studying and their emotional experiences. These studies further examined how the student profiles differed, in Study II, in terms of course-specific experiences, self-study time and study success and, in Study III, in terms of long-term academic achievement. Study IV investigated how autonomous and controlled motivation was related to daily educational goals and further to situational academic emotions during the same day. Study V examined the short- and long-term effects of the first-year study engagement on the daily experiences of task-specific value and emotions. Questionnaire data and intensive longitudinal experience sampling data as well as achievement data from the student register were used. Variable- and person-oriented analytical approaches and intra-individual statistical methods were applied. Distinct groups of students with different motivational-emotional profiles were found with clear differences in contextual experiences and short- and long-term achievement (Study II: committed, dysfunctional, unstressed; Study III: engaged, disengaged, undecided, alienated). Dysfunctional and disengaged students expressed the most negative experiences and performed the most poorly, whereas engaged and committed students had the most favourable outcomes. Undecided and unstressed students displayed less engagement but had no serious problems in studying and they improved their performance after the first academic year. Despite the motivational and emotional problems, alienated students performed relatively well. A variable-oriented analytical approach further revealed that students’ situational academic emotions were related to study success in a lecture course. Finally, studies using an intra-individual approach showed that daily autonomous and controlled goal motivation was related to students’ situational academic emotions and that first-year study engagement was related to daily situational experiences both short- and long-term. In conclusion, the present dissertation indicates that even highly selected university students show various motivational-emotional patterns of engagement already at the beginning of their studies. These dispositions are related not only to students’ immediate, everyday experiences and study success but also their long-term academic achievement. The findings demonstrate the importance of investigating university students’ experiences and achievement on various contextual and temporal levels of specificity.Tämä väitöstutkimus tarkasteli sitä, kuinka motivaatio ja opiskeluun liittyvät tunteet (ns. akateemiset tunteet) edistävät yliopisto-opintoihin sitoutumista sekä miten ne ovat yhteydessä opiskelijoiden tilannekohtaisiin kokemuksiin ja opintomenestykseen ensimmäisten opiskeluvuosien aikana. Tutkimuksen ensimmäinen päätavoite oli tarkastella opiskelijoiden yleisempää opiskeluun liittyvää motivaatiota ja tunnekokemuksia ja tunnistaa näiden perusteella erilaisia opiskelijaprofiileja. Toinen päätavoite oli tutkia, miten opiskelijaprofiilit ja yleinen opiskelumotivaatio ovat yhteydessä opiskelijoiden tilannekohtaisiin kokemuksiin. Kolmantena tavoitteena oli tutkia, miten opiskelijaprofiilit ja tilannekohtaiset akateemiset tunteet ovat yhteydessä lyhyen ja pitkän aikavälin opintomenestykseen. Ensimmäinen osatutkimus selvitti, ovatko tilannekohtaiset akateemiset tunteet yhteydessä tenttimenestykseen luentokurssilla. Toinen ja kolmas osatutkimus tarkastelivat, minkälaisia yleiseen opiskelumotivaatioon ja tunnekokemuksiin liittyviä opiskelijaprofiileja voidaan tunnistaa sekä miten profiilit eroavat toisistaan luentokurssiin liittyvien kokemusten, itseopiskeluun käytetyn ajan ja kurssiarvosanan sekä pitkän aikavälin opintomenestyksen suhteen. Neljäs osatutkimus seurasi sitä, kuinka aamulla asetettuihin opintotavoitteisiin liittyvä motivaatio oli yhteydessä saman päivän aikana koettuihin akateemisiin tunteisiin. Viides osatutkimus tarkasteli ensimmäisenä opiskeluvuotena koetun opiskeluinnon yhteyttä sekä ensimmäisen että toisen opiskeluvuoden tilannekohtaisiin kokemuksiin. Aineisto koostui kyselylomakeaineistosta, kokemusotantamenetelmällä kerätystä intensiivisestä pitkittäisaineistosta ja opiskelijarekisteristä saaduista opintomenestystiedoista. Tutkimuksessa hyödynnettiin erilaisia tilastollisia menetelmiä. Henkilösuuntautuneen analyysin avulla löydetyt opiskelijaprofiilit olivat yhteydessä opiskelijoiden tilannekohtaisiin kokemuksiin, mutta myös sekä lyhyen että pitkän aikavälin opintomenestykseen. Opiskelijat, jotka olivat sitoutuneimpia, myös menestyivät parhaiten. Sen sijaan opintoihin liittyvä merkityksen puute oli yhteydessä negatiivisiin kokemuksiin sekä heikompaan opintomenestykseen. Alun perin uravalinnastaan epävarmat opiskelijat eivät kokeneet suuria ongelmia opinnoissaan ja paransivat opinnoissa edistymistään ensimmäisen vuoden jälkeen. Opinnoistaan vieraantuneet opiskelijat pärjäsivät kiinnostuksen puutteestaan huolimatta opinnoissaan melko hyvin. Muuttujalähtöinen analyysi paljasti lisäksi, että opiskelijoiden tilannekohtaiset akateemiset tunteet olivat yhteydessä opintomenestykseen luentokurssilla. Yksilön sisäiseen, tilannekohtaiseen kokemukseen liittyvä analyysi osoitti, että aamulla ilmaistu opintotavoitteisiin liittyvä motivaatio oli yhteydessä päivän aikana koettuihin akateemisiin tunteisiin. Ensimmäisen vuoden opiskeluinto selitti päivittäisiä tilannekohtaisia kokemuksia myös pitkällä aikavälillä. Tämä väitöstutkimus osoittaa, että jopa yliopistoon tarkoin valikoituneiden opiskelijoiden akateemisissa tunteissa, opiskelumotivaatiossa sekä opintoihin sitoutumisessa on vaihtelua ja yksilöllisiä eroja jo opintojen alussa. Tutkimus osoittaa myös, että motivaatiolla ja akateemisilla tunteilla on merkitystä opintomenestyksen, yliopisto-opintoihin sitoutumisen sekä niissä etenemisen kannalta. Näitä ilmiöitä on tärkeää tarkastella yleisen tason ohella myös tilanne- ja kurssikohtaisesti, huomioiden sekä pidemmän aikavälin vaikutukset että opintoihin liittyvät päivittäiset kokemukset.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TheRoleo.pdf 1.383Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record