Katsomuksellinen identiteetti : Systemaattinen analyysi katsomuksellisen identiteetin käsitteestä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711285752
Title: Katsomuksellinen identiteetti : Systemaattinen analyysi katsomuksellisen identiteetin käsitteestä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
Author: Huhtala, Enni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Käytännöllisen teologian laitos
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Practical Theology
Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för praktisk teologi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711285752
http://hdl.handle.net/10138/228926
Thesis level: master's thesis
Discipline: Religious Education
Uskonnonpedagogiikka
Religionspedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää katsomuksellisen identiteetin käsitettä osana Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014. Laadullinen teoreettinen analyysi tehdään systemaattisen analyysin menetelmällä. Tutkimuksen keskiössä on käsiteanalyysi, jota syvennetään systemaattisen analyysin metodin mukaisesti. Syvemmän ymmärryksen saavuttaminen tutkimuskysymykseen vaatii teoreettisen viitekehyksen ja ensimmäisten tasojen analyysissa laajemman näkökulman ottamista erityisesti identiteetin ja katsomuksen käsitteisiin. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen historiaa ja nykypäivän järjestämisen periaatteita, opetussuunnitelmien historiaa, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014, identiteettiteoriaa ja katsomuksellisuutta. Itse analyysiosuudessa tarkastellaan laajemmin identiteetin käsitettä osana Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 eri osioita ja konteksteja. Laajemmalla käsityksellä identiteetin käsitteestä päästään analyysin seuraavissa vaiheissa syvemmälle merkitysrakenteiden käsittelyyn ja identiteettikäsitteiden suhteiden hahmottamiseen. Tutkimuksen perusteella katsomuksellinen identiteetti voidaan hahmottaa osaksi oppilaan suurempaa identiteetin kokonaisuutta, joka kehittyy jatkuvassa prosessissa. Katsomuksellinen identiteetti on yksi näkökulma, joka on vuorovaikutteisessa suhteessa oppilaan muiden identiteettien näkökulmien kanssa. Perusopetuksen tehtävä on monipuolisesti tukea oppilasta tässä henkilökohtaisessa prosessissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 voidaan hahmottaa oppilaan identiteetin hierarkkinen luonne. Tässä tutkimuksessa tästä monitasoisesta kokonaisuudesta painottuvat yläkäsite identiteetti, jonka alta löytyy kulttuurinen ja kielellinen identiteetti ja näiden alta edelleen katsomuksellinen identiteetti. Suomalaisessa yhteiskunnassa julkisessa keskustelussa painottuvat nykypäivänä monikulttuurisuuden ja katsomuksellisuuden kysymykset. Tähän kontekstiin sijoitettuna Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 identiteettikysymykset saavat laajemman mittakaavan. Perusopetuksen piirissä tapahtuva vuorovaikutus ja sen yhteydessä tapahtuva identiteetin ja erityisesti katsomuksellisen identiteetin rakentumisen prosessi edistävät oppilaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa. Vaikka katsomuksellinen identiteetti on vain hyvin pieni osa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014, se linkittyy suurempaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa nykypäivän oppilaat elävät.
Subject: identiteetti
katsomus
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
elämänkatsomustieto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record