Luonnontuotteet matkailualalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/229350
Title: Luonnontuotteet matkailualalla
Author: Kinnunen, Johanna; Manninen, Outi H.
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2014
Belongs to series: Raportteja 129
ISBN: 978-952-10-8505-5
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/229350
Abstract: Matkailu on Suomessa merkittävä elinkeino, vaikka maailman matkailumarkkinoilla Suomi onkin vielä pieni ja tuntematon. Ihmisten halu paeta arjesta ja uusien kokemuksien etsiminen sekä tarve rentoutumiseen ja hemmotteluun kasvattavat matkailun suosiota tulevaisuudessa. Suomen vahvuus kansainvälisillä markkinoilla perustuu luonnon puhtauteen, rauhaan ja hiljaisuuteen sekä erilaisiin luonnossa suoritettaviin aktiviteetteihin. Luonnontuotteiden käyttö matkailualan tuotteissa ja palveluissa yhdistää suomalaiset perinteet ja kulttuurin nykyajan lähiruoka- ja luonnonmukaisuustrendeihin. Luonnontuotteita käytetään matkailualalla usealla tavalla hyvinvointi-, ravintola- ja ohjelmapalveluissa. Erityisesti matkailu- ja hyvinvointipalvelut ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Hyvinvointimatkailusta haetaan ruumiillista ja henkistä hyvinvointia, laatua ja kokonaisvaltaisia elämyksiä. Valtakunnallisen matkailustrategian mukaan peruselementtejä suomalaisessa hyvinvointimatkailussa ovat sauna, luonto, hiljaisuus, rauhallisuus, puhtaus, eettisyys, ruoka osana hyvinvointia, yrtit sekä erilaiset aktiviteetti- ja passiviteettimahdollisuudet. Nousussa oleva lähiruokatrendi ja siihen liittyvät ekologisuuden, terveellisyyden ja eksoottisuuden käsitteet tulevat lisäämään paikallisten luonnontuotteiden, kuten luonnonmarjojen ja -sienien sekä villiyrttien käyttöä ruoka- ja ravintolapalveluissa. Luonnontuotteita sisältäviä matkailun ohjelmapalveluja ovat mm. opastetut marja-, yrtti- ja sieniretket. Myös luonnontuotepohjaisten käsitöiden tekeminen voidaan tuotteistaa yhdeksi matkailun ohjelmapalveluksi. Luonnontuotteet ja niitä hyödyntävät palvelut ovat helposti kytkettävissä seuraaviin matkailun kuluttajatrendeihin: kaupungistumisen tuottama luonnon kaipuu, ympäristöajattelun ja ekoturismin nousu, itsensä kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen, terveellisyys, hemmottelu ja hyvinvointi, luonnossa liikkuminen, turvallisuus, pehmeät arvot, paikallisuus, perinteet ja perinteiset hoitomuodot, yhdessäolo, sekä vastuullisuus ja kestävyys. Lisäksi luonnontuotealalle mahdollisuuksia antaa teemalomien ja erityisesti väestön ikääntymisestä johtuva hyvinvointimatkailun kysynnän kasvu. Tässä hankkeessa määritetty luonnontuotealan näkyvyyden pitkän aikavälin tavoitetila matkailualalla on tiivistettynä seuraava: Luonnontuotteiden rooli tärkeänä matkailun osatekijänä on yleisesti tunnettu ja hyväksytty kansallisena vetovoimatekijänä. Matkailijoille tarjotaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia tuotteita ja palveluja puhtaassa ympäristössä ympärivuotisesti kestävän kehityksen merkeissä. Matkailualan toiminnassa huomioidaan paikallinen kulttuuri, perinteet, ekologisuus ja luonto sekä luonnontuotteiden matkailualalle antama lisäarvo. Luonnontuotteiden käytöstä, tarpeista ja kysynnästä matkailualalla tehdään kansainvälistä tutkimusta ja tutkimustieto siirtyy koordinoidusti alan toimijoille. Luonnontuotteisiin pohjautuvissa matkailualan tuotteissa ja tuotetarjonnassa on monipuolista ja korkeatasoista suomalaista tarjontaa. Useat matkailu- ja luonnontuotealan yritykset toimivat yhteistyössä ja muodostavat yhtenäisen brändin. Tavoitetilaan pääsemiseksi tarvitaan usean tason toimenpiteitä, joista tärkeimpiä kokonaisuuksia ovat toimialojen välisen yhteistyön vahvistaminen, matkailualalle soveltuvien kokonaisvaltaisten hyvinvointituotteiden ja -palvelujen sekä ohjelmapalvelujen kehittäminen ja yhtenäisen brändin luominen. Toimialojen yhteistyön vahvistaminen tarkoittaa etenkin luonnontuote- ja matkailualojen yritysten välisen yhteistyön kehittämistä uusien hyvinvointi- ja palvelukonseptien sekä uudenlaisien yritysverkostojen luomiseksi. Yhteistyön lisäämiseksi tarvitaan muun muassa toimialarajat ylittävää hanketoimintaa sisältäen yhteiset työpajat ja seminaarit, yrityshautomot, luonnontuotealan opetuksen lisäämisen matkailualan opintoihin ja poikkitieteellisen tutkimuksen. Tuotteiden ja palvelujen kehitystyössä avainsanoina ovat kokonaisvaltaisuus ja ympärivuotisuus. Korkealaatuinen kokonaisuus voidaan luoda monipuolisesti tuotteita ja palveluja käyttäen, ja se voi sisältää esimerkiksi lähi- ja luomuruuan, käsitöiden tekemisen, saunomispalvelut ja -tuotteet tai yrttien ja marjojen keruun ja niiden pienimuotoisen jatkojalostuksen. Kokonaisvaltaisuus syntyy useiden eri alojen yritysten välisellä yhteistyöllä. Palvelujen ja tuotteiden ympärivuotisen tarjonnan vakiinnuttaminen on haastavaa luonnontuotealalle tyypillisen kausiluonteisuuden takia. Yhtenäinen brändi on ensiarvoisen tärkeä onnistuneen markkinoinnin pohjalla. Yhtenäisen brändin luomisen tulisi perustua tuotteita ja palveluja tuottavien yritysverkostojen yhteisiin hyväksyttyihin päämääriin ja sitoumuksiin. Tehtyjen selvityksien mukaan Suomen luonnon erityispiirteet luovat selkeän pohjan tulevaisuuden matkailun kehittämiselle. Kansainvälisen matkailun trendit viittaavat luontoläheisen, kohdemaan perinteisiin ja hyvään oloon perustuvan matkailun kysynnän kasvuun tulevaisuudessa. Suomesta löytyy erinomaiset valmiudet vastata näihin matkailualan tarpeisiin kehittämällä luonnontuotteiden käyttöä matkailun yhteydessä, mutta tätä luonnontuotteiden tarjoamaa potentiaalia ei ole vielä täysin hyödynnetty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja129.pdf 537.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record