3D-valokuvien hyödyntäminen Pyhäsalmen kaivoksella

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017121155622
Julkaisun nimi: 3D-valokuvien hyödyntäminen Pyhäsalmen kaivoksella
Tekijä: Kähkönen, Mervi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017121155622
http://hdl.handle.net/10138/229360
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Geology
Geologia
Geologi
Tiivistelmä: Pyhäsalmen kaivoksella otetuista 3D-valokuvista analysoitiin malmion ja sivukiven rakoilua Surpac-ohjelmiston Structural Suite –lisäosalla. Lisäksi tehtiin rakennegeologisia havaintoja, sekä kokeiltiin 3D-valokuvaustekniikan soveltuvuutta kallion liikkeen seurantaan. Kuvien perusteella malmiossa havaittiin 33 päärakosuunnasta poikkeavaa rakoiluvyöhykettä. Erityisesti korostuivat malmion keskiosia lävistävät, lounaasta koilliseen suuntautuvat rakoiluvyöhykkeet. Malmiossa havaittiin myös lähes samansuuntainen ja samalla kohdalla sijaitseva, sulkeumista koostuva rakenne. Lounaasta koilliseen suuntautuvat rakoiluvyöhykkeet on ilmeisesti aiemmin havaittu jo seismisten tapahtumien perusteella. Malmiossa havaittiin myös loiva-asteisia rakoiluvyöhykkeitä, joiden kaateen suunta on lähinnä pohjoiseen tai etelään. Sivukiven puolella oli havaittavissa samansuuntaisia pegmatiittijuonia, sekä yksittäisiä rakoja ja mahdollisia pienimittakaavaisia siirroksia. Selvästi havaittavaa kallion liikettä ei ilmeisesti tapahtunut seurantajakson aikana. Kuvien avulla ei pysty havainnoimaan hyvin pientä liikettä, mutta suuren mittakaavan liikkeen kuvien avulla mahdollisesti voi havaita. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Pyhäsalmi, kaivos, 3D-valokuvaus, 3D-valokuva, 3D, rako, rakoilu, kallio, kalliomekaniikka, kallion liike Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Muita tietojaFracturing of the ore and wall rock in Pyhäsalmi mine was analysed from 3D-photographs, using Structural Suite –add-on to Surpac. Observations of geological structures were also made. The suitability of 3D-photographing method to observe rock mass movement was also tested. 33 fracture zones, which differ from the main joint direction, were observed from the pictures. In particularly, fracture zones that trend from southwest to northeast and pierce the ore body from the middle, were prominent. There was also a zone of rock inclusions, almost at the same direction and same location, as the southwest to northeast trending fracture zones are. Presumably, from southwest to northeast trending fracture zones have been noticed earlier on the basis of the seismic events. Gently dipping fracture zones were also noted, in which dip direction was mostly towards north or south. In wall rock, there were pegmatite veins, singular joints and possibly small-scale faults, which were gently dipping toward north or south. Apparently clearly visible rock mass movement did likely not occur during the monitoring period. It is not possible to observe small-scale movement with 3D-photographs, but large scale movement can possibly be observed from the pictures. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Pyhäsalmi, mine, 3D-photogrammetry, 3D-photograph, 3D, fracture, fracturing, rock, rock mechanic, rock mass movement Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Muita tietoja


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Gradu Mervi Kähkönen.pdf 7.941MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot