Nuorten aikuisten työelämään kiinnittyminen normalisoivan vallan varjossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3272-7 http://hdl.handle.net/10138/229369
Title: Nuorten aikuisten työelämään kiinnittyminen normalisoivan vallan varjossa
Author: Leskisenoja, Raili
Date: 2017
Language: fin
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja ; 58 - Publications of the Faculty of Social Sciences ; 58
ISBN: 978-951-51-3272-7
ISSN: 2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3272-7
http://hdl.handle.net/10138/229369
Abstract: Tutkimuksen tulkintateoreettinen viitekehys perustuu Michel Foucault'n ajatteluun normalisoivasta vallasta ja subjektiviteetista. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten kiinnittymistä työelämään, sitä miten asenteet ja valtasuhteet vaikuttavat siihen. Tutkimus on monimenetelmällinen ja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osatutkimus on laadullinen ja tarkastelee nuorten aikuisten kertomuksia työelämästä. Aineisto on kerätty vuosina 2008 ja 2009. Tutkimusaineistoksi rajattiin kahdeksan nuoren tuottamat kertomukset. Labovin ja Waletskyn luonnollisen kertomuksen analyysimenetelmää on käytetty siten, että juonelliset kertomukset ja tiheän odotusrakenteen sisältävät kertomukset on analysoitu erikseen. Toinen osatutkimus on määrällinen ja tarkastelee asenteita. Aineisto on kerätty lomakekyselynä työ- ja elinkeinotoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen alle 30-vuotiaiden palvelupisteessä vuonna 2011. Käsittelykelpoisia vastauksia tuli 204 kappaletta. Aineisto on analysoitu SPSS -tilasto-ohjelmalla käyttäen pääkomponenttianalyysia, klusterianalyysia, regressioanalyysia ja ristiintaulukointia. Normalisoiva valta rajoittaa ja saa nuoren tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi, mutta se myös muokkaa nuoren käsitystä itsestään työnhakijana ja työntekijänä. Työyhteisö tai toimenpiteitä järjestävä henkilökunta käyttää normalisoivaa valtaa jolloin osallistuvat nuoret aikuiset ovat kontrollin kohteena. Heihin pyritään vaikuttamaan ja heistä pyritään kasvattamaan tuottavia kansalaisia ja työntekijöitä Työelämään kiinnittyminen määrittyy yksilöllisesti asenteena, johon kuuluvat itsellisyys, aktiivisuus, sosiaalinen tuki, epäoikeudenmukaisuus, moraali, kontrolliodotus ja elämänhallinnan tunne. Hyvä kiinnittyminen työelämään määrittyy oman työkyvyn arviointina hyväksi, pyrkimyksenä itsellisyyteen ja vahvaan oman elämän haltuunottoon. Haavoittuva kiinnittyminen työelämään määrittyy huonona oman työkyvyn arviona sekä vähäisenä pyrkimyksenä itsellisyyteen ja oman elämän haltuunottoon. Yhteiskunta korostaa yksilön vastuuta, siksi työvoimapolitiikassa pitäisi ottaa huomioon yksilölliset voimavarat ja kohdentaa palvelut niitä eniten tarvitseville. Jotta osallisuutta lisäävin toimenpitein voitaisiin vähentää eriarvoisuutta, nuoria aikuisia pitäisi auttaa ymmärtämään työelämän sosiaalisia valtasuhteita ja toimimaan niissä tasa-arvoisesti. Heille pitäisi antaa mahdollisuus määritellä oma käsityksensä itsestään niin, että nämä määritykset tukevat tervettä itsetuntoa. Saavuttaakseen päämääränsä nuori aikuinen tarvitsee ennen kaikkea positiivisen ajattelutavan ja sosiaalityöntekijän suurin haaste on luoda nuorelle ymmärrys etsiä positiivisia asioita elämässään.The results indicate that the power of normalization brings constraints and make young people feel excluded, but that it also shapes the beliefs young people have of themselves as jobseekers and employees. Engagement in working life is reflected in an attitude that includes elements such as self-sufficiency, activity, social support, injustice, morals, expectation of control and a sense of life management. A good labour market position is defined as viewing one’s ability to work favourably, striving for self-sufficiency and being strongly in charge of one’s life. A vulnerable labour market position is seen as rating poorly one’s ability to work, and little effort to seek self-sufficiency and being in charge of one’s life. Beliefs about personal characteristics and one’s position in the labour market are formed in the context of social relations. The analysis of narratives about working life and attitudes generates meaningful information about how young people are engaged in working life. Society stresses the responsibility of individuals, so employment policies should take the resources of individuals into account and target the services for those in greatest need.
Subject: työelämään kiinnittyminen
nuoret aikuiset
normalisoiva valta
sosiaalityö
engagement in working life
young adults
power of normalisation
social work


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nuortena.pdf 2.039Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record