Ympäristö ylittää oppiainerajat : Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, miljövetenskapliga institutionen sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences en
dc.contributor.author Aarnio-Linnanvuori, Essi
dc.date.accessioned 2017-12-12T12:39:50Z
dc.date.available 2018-01-02 fi
dc.date.available 2017-12-12T12:39:50Z
dc.date.issued 2018-01-12
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3836-1 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229396
dc.description.abstract This doctoral dissertation discusses environmental education integrated into social school subjects and the challenges of teaching a cross-curricular, value-laden topic, with a data-set consisting of school textbooks and teacher interviews. The study concentrates on environmental education in school subjects of Lutheran religion, secular ethics, history, social studies, and geography. This is a qualitative study, where the main analysis methods were abductive content analysis and phenomenological analysis. The findings reveal difficulties in constructing suitable environmental subject-matter for social school subjects, originating from the wicked nature of environmental problems, especially climate change. The analyzed textbooks gave little space for environmental issues, and they included inaccurate information. Both textbook authors and social subject teachers seemed to have difficulties in recognizing the specific environmental content of their own disciplines. However, some interviewees had found such perspectives to environmental issues that draw on their discipline, and were able to use it for promoting critical thinking. Enthusiasm towards the topic and professional agency seemed to promote success in interdisciplinary education. The interviewees presented different perspectives to teaching value-laden issues. Some preferred neutrality, some aimed for plurality in educational discussion, and some preferred educational advocacy. Self-confidence and an identity as a value educator seemed to support pluralist education and educational advocacy. In addition, the findings support the view that that environmental education often concentrates too much on promoting insignificant individual behaviors. Even though the interviewees were well aware of significant environmental behaviours, they viewed their pupils’ range of action possibilities as narrow. Current school practices and traditions do not support environmental action integrated in school work. Based on the results, I suggest that collective responsibility be promoted in environmental education, and practitioners should develop easy options for youth participation. Key words: environmental education, interdisciplinarity, crosscurricular education, environmental responsibility, critical thinking, environmental citizenship en
dc.description.abstract Tämä tutkimus tarkastelee ympäristökasvatusta yleissivistävän opetuksen yhteiskuntaa ja arvoja käsittelevissä oppiaineissa. Tutkimuksen tavoite on ymmärtää koulun ympäristöopetuksen monialaisuutta sekä ympäristövastuuseen kasvattamisen eri näkökulmia. Tutkimus tarkastelee ympäristöopetusta erityisesti elämänkatsomustiedon, evankelisluterilaisen uskonnon, historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu peruskoulun ja lukion oppikirjoista sekä aineenopettajien teemahaastatteluista. Tutkimuksen mukaan opetettavan sisällön monialaisuus haastaa erikoistuneen aineenopettajan ja oppikirjan tekijän. Tarkastelluissa oppikirjoissa ympäristöaiheille annettiin niukasti tilaa ja niissä havaittiin virheitä. Monet haastatellut opettajat kokivat epävarmuutta monialaista aihepiiriä opettaessaan. Ympäristöaiheet miellettiin toisinaan ensisijaisesti luonnontieteeksi, mikä vaikeutti historiallis-yhteiskunnallisen tai katsomusoppiaineen oman näkökulman löytämistä aihepiiriin. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi muutamien haastateltujen into kokeilla ja kehittää opettamistaan. Monialaisuuden aiheuttamat ongelmat tuntuivat ratkeavan, kun toimijalla oli sekä intoa että taitoa. Lisäksi yhdessä tekeminen ja hyvät työpaikan sisäiset henkilösuhteet auttoivat monialaisen opetuksen onnistumista. Haastatellut esittivät eriäviä näkemyksiä arvokasvatuksesta ja arvolatautuneiden aiheiden opettamisesta. Osa kertoi suosivansa neutraaliutta ainakin joidenkin ympäristöaiheiden kanssa, osa tavoitteli pluralistista keskustelua ja osa pyrki avoimesti edistämään ympäristövastuullisen arvomaailman omaksumista. Itsevarmuus aiheenhallinnasta ja kokemus omasta itsestä arvokasvattajana näyttivät olevan edellytyksiä pluralistiselle opetukselle tai kasvatukselliselle advokaatiolle. Nuoren mahdollisuudet toimia vastuullisesti esitettiin merkittävästi aikuisen mahdollisuuksia kapeampina sekä haastatteluissa että oppikirjoissa. Koulun todellisuuden ja ympäristökasvatuksen kirjallisuudessa suositun ympäristötoimintapainotuksen välinen kuilu vaikuttaa tutkimuksen perusteella varsin suurelta. Ympäristökasvatuksen tutkijoiden ja käytännön kehittäjien olisikin syytä pohtia nuoren toimijuutta ja esittää uskottavia ympäristötoiminnan muotoja, joita yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret voisivat toteuttaa joko koulussa tai koulun ulkopuolella. Avainsanat: ympäristökasvatus, monialaisuus, tieteidenvälisyys, ympäristövastuullisuus, kriittinen ajattelu, ympäristökansalaisuus, elämänkatsomustieto, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3835-4 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: Helsingin yliopisto, 2018, Environmentalica Fennica. 1236 3820 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fi
dc.title Ympäristö ylittää oppiainerajat : Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina fi
dc.title.alternative Environment crosses subject borders : Value-ladenness and interdisciplinarity as challenges for environmental education at school en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Cantell, Hannele
dc.ths Willamo, Risto
dc.opn Ratinen, Ilkka
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ymparist.pdf 548.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record