Parisuhdeneuvonta terapeuttisessa kulttuurissa : Tapaustutkimus Solmuja parisuhteessa -työskentelymallista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125864
Title: Parisuhdeneuvonta terapeuttisessa kulttuurissa : Tapaustutkimus Solmuja parisuhteessa -työskentelymallista
Author: Karppinen, Esa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125864
http://hdl.handle.net/10138/229559
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Jaana Maksimainen toteaa väitöskirjassaan, että nykyaikainen käsitys parisuhteesta määrittyy niin sanotun terapeuttisen eetoksen kautta, jolla tarkoitetaan psykotieteistä peräisin olevien käsitteiden tulemista osaksi arkiajattelua ja joka on tullut osaksi länsimaista kulttuuria viime vuosikymmenten aikana. Vahvistava tai ennaltaehkäisevä parisuhdetyö tarkoittaa usein vapaaehtoisuuteen perustuvia pariterapiasta erillisiä toimintamuotoja, joiden tarkoituksena on nimityksensä mukaisesti vahvistaa parisuhdetta ja näin lisätä parisuhteissa elävien ihmisten onnellisuutta. Siinä missä esimerkiksi psykoterapeutti on vakiintunut nimikesuojattu ammatti, parisuhdeneuvoja saattaa olla täysin vapaaehtoinen leirin vetäjä tai jonkin menetelmän oppeja noudattava parineuvoja. Kataja parisuhdekeskus ry on kehittänyt kriisipareille tarkoitetun työskentelymallin nimeltään Solmuja parisuhteessa, ja tässä tutkimuksessa selvitetään, miten terapeuttinen parisuhdekäsitys ilmenee menetelmän opeissa ja käytännöissä, sekä millä keinoin neuvojan vertaista asemaa ja neuvottavan omaa vastuuta painottava neuvoja perustelee asiantuntijuuttaan. Tutkimusta varten on kerätty kaksiosainen aineisto: etnografiset havainnot keväällä 2014 toteutetusta Solmu parisuhteessa -menetelmän ohjaajakoulutuksesta sekä kyseiseen koulutukseen osallistuneiden haastattelut. Lisäksi aineistona on käytetty Arja Seppäsen kirjoittamaa kirjaa Solmu parisuhteessa – rakkauden mahdollisuus, joka sisältää menetelmän keskeiset opit. Aineistoja on lähestytty temaattisen sisällönanalyysin pohjalta. Kirjalliseen muotoon saatettu aineisto on koodattu ennalta määriteltyjen teemojen ja niiden alateemojen mukaan. Pääteemat ovat parisuhde, parisuhdetyö ja ammattilaisuus. Toisistaan erilaiset aineistolajit pystyvät tukemaan toisiaan, kun valmiiksi koodatusta aineistosta on ollut mahdollista suodattaa kunkin teeman mukaiset kohdat yhteistarkasteluun. Aineiston perusteella menetelmän näkökulmasta parisuhteen onnistuminen kiteytyy parin keskinäisiin vuorovaikutustaitoihin. Vaikka mitään selkeää hyvän tai huonon parisuhteen määritelmää ei voida asettaa, menetelmän näkökulmasta parisuhde ei saavuta täyttä potentiaaliaan, jos pariskunnan osapuolet eivät kykene kommunikoimaan avoimesti ja selkeästi. Terapeuttiseen eetokseen liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa puhutaan ihanteesta, jossa puolisot toimivat ikään kuin toisilleen terapeutteina. Tähän ajatukseen nojaten on loogista, että menetelmän parisuhdeneuvonnassa vastuu työskentelyn onnistumisesta on nimenomaan asiakasparilla, jolloin itse neuvonnan päämääränä on ainoastaan tarjota työkalut ongelmien selvittämiseen. Neuvoja ei pyri kertomaan asiakasparille mitä heidän tulisi tehdä vaan miten. Solmuneuvojan rooli tilanteen ammattilaisena mielletään asiakaspariin nähden vertaiseksi henkilöksi, joka välittää hallitsemansa tiedot ja taidot näiden omaan käyttöön, jolloin neuvoja itse tukeutuu hyvin vahvasti menetelmään ja sen oppeihin omaa asiantuntijuuttaan perusteltaessa. Solmuja parisuhteessa -menetelmän näkemys parisuhteesta kuvastaa hyvin terapeuttisen kulttuurin luonnehtimaa nykykäsitystä. Parisuhdetta ja sen hoitamista pidetään äärimmäisen tärkeänä yksilön onnellisuuden takeena. Koska eetoksen mukaisesti yksilön vastuu on korostetussa asemassa, on neuvojan tehtävänä ensisijaisesti välittää osaamansa opit asiakasparin käyttöön ja pyrkiä juurruttaa nämä menetelmät osaksi parin keskinäistä vuorovaikutusta. Neuvojan asiantuntijuus on kontekstisidonnaista, eikä perustu esimerkiksi johonkin vakiintuneeseen ammattinimikkeeseen. Siispä vertaisajattelusta huolimatta neuvoja on tilanteen asiantuntija juuri asiayhteyden ansiosta, mutta pyrkii tekemään myös asiakkaista oman tilanteensa asiantuntijoita ajan eetoksen mukaisesti.
Subject: terapiakulttuuri
terapeuttinen eetos
Subject (yso): parisuhde
pariterapia
asiantuntijuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karppinen_Sosiologia.pdf 924.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record