Etiskt hållbar dokumentering : En studie om hur socialarbetare inom det kommunala vuxensocialarbetet resonerar kring etiska frågor i dokumenteringen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125859
Titel: Etiskt hållbar dokumentering : En studie om hur socialarbetare inom det kommunala vuxensocialarbetet resonerar kring etiska frågor i dokumenteringen
Författare: Widenius, Isa Charlotta
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2017
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125859
http://hdl.handle.net/10138/229571
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstrakt: Syftet med denna pro gradu avhandling är att undersöka hur socialarbetare inom det kommunala vuxensocialarbetet förhåller sig till dokumentering och hur de resonerar kring etiska frågor i dokumenteringen. De centrala forskningsfrågorna för denna pro gradu avhandling är: “Hur förhåller sig socialarbetarna till dokumenteringen och hurdana professionella överväganden görs i dokumenteringen?” och “Vilka etiska frågor upplevs som utmanande i dokumenteringen i socialt arbete?” Med denna studie vill jag således bidra till en diskussion om etiska frågor i socialt arbete och därmed öka medvetenheten om dokumenteringens betydelse i arbetet och om etiska frågor i anknytning till dokumenteringen. För att uppnå syftet med studien har jag utfört sju individuella intervjuer med socialarbetare som arbetar inom det kommunala vuxensocialarbetet. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. De centrala teman som socialarbetarna resonerade kring angående hur de förhåller sig till dokumenteringen och hurdana professionella överväganden de gör är; arbetstaktens inverkan på dokumenteringen och de situationsbundna överväganden man gör, resonemang kring vem man egentligen dokumenterar för, dokumenteringens betydelse för arbetet samt balansgången mellan framhävandet av klienters åsikter och de professionellas åsikter i dokumenteringen. Etiskt utmanande frågor i dokumenteringen visade sig vara; att fånga upp klientens styrkor i dokumenteringen för att använda detta som stöd för förändringsarbete, frågor kring missbruksrelaterad problematik samt dokumentering av klientfall där föregripande barnskyddsanmälningar är aktuella. Den slutsats som har kunnat dras från analysen är att socialarbetarna reflekterar ständigt över etiska frågor i dokumenteringen. Dokumenteringen visade sig vara en väldigt viktig del av det planenliga sociala arbetet och den upplevdes fungera som stöd för förändringsarbetet tillsammans med klienten. Detta förhållningssätt visade sig ha en stor inverkan på de etiska val socialarbetarna gör i dokumenteringen. Socialarbetarna upplevde att de etiska val de gör påverkas av arbetstakten, av tankar kring vem man egentligen dokumenterar för och vem som fungerar som kärna för dokumenteringen samt av hur man tänker på dokumenteringens roll för arbetet med klienten.
Subject: dokumentering
kommunala vuxensocialarbetet
etik
etiska dimensioner


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post