Kohti uutta korkeakouluyhteisöä : Tampere3-hanke institutionaalisen muutoksen näkökulmasta tarkasteltuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125830
Title: Kohti uutta korkeakouluyhteisöä : Tampere3-hanke institutionaalisen muutoksen näkökulmasta tarkasteltuna
Author: Ketola, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125830
http://hdl.handle.net/10138/229580
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Political Science, Administration and Organisations
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan Tampere3-hankkeen syntyvaiheita institutionaalisen muutoksen viitekehyksen avulla. Tampere3-hankkeella viitataan Tampereen kolmen korkeakoulun uudenlaisen korkeakouluyhteisön syntyprosessiin. Tutkimus on teoriaohjautuva tapaustutkimus, jossa tutkielman teoreettinen viitekehys on ohjannut tutkimuskysymyksen, tutkimusaineiston sekä analyysin rakentumista. Tutkielman teoriaosuus koostuu korkeakoulujen yhteistyötä käsittelevästä tutkimuksesta, uuden institutionalismin suuntauksista sekä instituutioiden muutoksesta. Teoreettisen keskustelun pohjalta syntyy analyysikehikko, johon peilaten Tampere3-hankkeen syntyä selvitetään. Instituutiolla viitataan tutkielmassa suomalaiseen duaalimalliin perustuvaan korkeakoulujärjestelmään. Tutkielman aineisto kerättiin kahdeksassa teemahaastattelussa, joista yksi oli parihaastattelu ja loput yksilöhaastatteluja. Haastateltavien joukko koostui Tampere3-hankkeen keskeisistä toimijoista ja korkeakoulukentän henkilöistä, jotka olivat seuranneet hankkeen etenemistä. Haastatteluja analysoitiin anonyymisti. Haastattelujen ohella materiaalina käytettiin tiedotteita ja korkeakoulupoliittisia selvityksiä. Aineistotriangulaation avulla lisättiin tutkimuksen luotettavuutta. Aineistoa tutkittiin teoriaohjautuvan sisällönanalyysin keinoin, ja lisäksi analyysi pohjautui ideaan prosessin jäljittämisestä ja kausaalisista mekanismeista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hankkeen kehittyminen on ollut monen tekijän summa. Ilmiöön ovat vaikuttaneet sekä instituution ulkoiset että sisäiset tekijät. Yhtäältä instituutio on ollut rakenteeltaan ja luonteeltaan sellainen, että se on mahdollistanut korkeakouluille uudenlaisen strategisemman johtamistyylin ja uudenlaiset avaukset, ja toisaalta hanke on myös tarvinnut syntyäkseen vahvoja toimijoita, joilla on ollut intressi viedä hanketta eteenpäin. Toisaalta instituutiossa on kuitenkin ollut vahva veto-oikeuden käyttäjä, valtionhallinto, joka on vaikuttanut siihen, missä määrin muutokset ovat olleet mahdollisia. Ympärillä tapahtuvalla kehityksellä – sekä aluepoliittisella että kansainvälisellä kehityksellä – on ollut oma vaikutuksensa hankkeen syntyyn, sillä instituutiot muodostavat vuorovaikutteisen kokonaisuuden toistensa kanssa. Kansainvälinen kilpailu on paitsi ajanut korkeakouluinstituutiota kohti muutoksia myös tarjonnut malleja muutokseen.
Subject: korkeakoulut
korkeakoulupolitiikka
institutionaalinen muutos
institutionalismi
Tampere3


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ketola_valtiooppi.pdf 1.294Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record