Kulturella skillnader i finländsk och svensk affärskommunikation : en sociokulturellt orienterad textanalys av Sectra AB:s och Bittium Oyj:s pressmeddelanden

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712145898
Title: Kulturella skillnader i finländsk och svensk affärskommunikation : en sociokulturellt orienterad textanalys av Sectra AB:s och Bittium Oyj:s pressmeddelanden
Author: Suominen, Katri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712145898
http://hdl.handle.net/10138/229629
Thesis level: master's thesis
Discipline: Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk
Abstract: Avhandlingen syftar till att undersöka hur kulturella skillnader mellan Sverige och Finland tar sig i uttryck i affärskommunikation och pressmeddelanden och med denna kunskap i en annan kontext skapa rekommendationer för kulturell anpassning av affärskommunikation för Sectra AB:s dotterbolag i Finland. Ett sekundärt syfte är att bidra med nya, kompletterande forskningresultat för att öka den bristfälliga vetenskapliga kunskapen om kulturella skillnader mellan finsk och svensk affärskommunikation. Materialet består av temaintervjuer och pressmeddelanden. I temaintervjuerna behandlas företagskulturen hos Sectra AB och Bittium Oyj för att kunna tolka kulturnivå för forskningens resultat och kulturella skillnader i affärsverksamhet och affärskommunikation. Metoden för avhandlingen är en sociokulturellt orienterad textanalys som består av två steg och innebär fyra delar. Grunden för min undersökning består av tidigare forskning i kulturella skillnader mellan Finland och Sverige och en jämförande textanalys av Sectra AB:s och Bittium Oyj:s pressmeddelanden. Med tidigare forskningsresultat som underlag analyserar jag resultatet av textanalysen för att sedan kunna göra en sociokulturellt orienterad textanalys. Resultaten visar att Sectras pressmeddelanden är skrivna för en inkluderande målgrupp, medan Bittiums texter är skrivna för en exkluderande målgrupp. I denna undersökning uppvisade pressmeddelandenas innehåll kulturella drag som till största delen överensstämde med tidigare forskningsresultat angående finländsk och svensk kultur. Resultat av textanalysen i fråga om maskulinitet kontra femininitet och maktdistans var i linje med tidigare forskning. Tvetydigheten i kulturdimensionen individualism kontra kollektivism var motstridig med Hofstedes forskningsresultat i kulturella dimensioner, men stämde överens med ett flertal andra undersökningar. Innehållet i Sectras pressmeddelanden var interpersonellt fokuserat medan Bittiums fokus var sakorienterat. Den första möjliga orsaken till skillnaderna i Sectras och Bittiums pressmeddelanden är kulturbundenhet av intertextuell tradition för formulering av pressmeddelanden. Traditionen gör att konventionen för formulering av pressmeddelanden kan skilja sig åt i finländsk och svensk kultur och påverka pressmeddelandenas innehåll. Den andra möjliga orsaken till skillnaderna är nationell kultur i sig. En tredje orsak till mina resultat kan vara företagskulturen. Den relativt höga överensstämmelsen mellan mina resultat av textanalysen och tidigare forskningsresultat gällande nationell kultur ger en indikation om att de kulturella skillnaderna mellan Sectras och Bittiums pressmeddelanden återspeglar nationell kultur istället för företagskultur. Det är dock viktigt att notera att företagskulturer inte uppstår i ett kulturellt vakuum. Företagskulturen byggs upp av företagets arbetstagare och -givare, och upprätthålls av deras beteende på arbetsplatsen, vilket i sin tur i sista hand är influerat av nationell kultur.
Subject: kulturella skillnader
Hofstedes kulturella dimensioner
pressmeddelande
affärskommunikation
Sverige
svensk
Finland
finländsk
finsk
finne
interpersonell orientation
sakorientation
textanalys av pressmeddelanden
sociokulturellt orienterad textanalys
kulturell distans


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record