The representation of phonological features of Scouse in TV series

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195960
Title: The representation of phonological features of Scouse in TV series
Author: Hänninen, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195960
http://hdl.handle.net/10138/229690
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkimus selvittää, miten Liverpoolin aksentin (engl. Scouse) fonologiset piirteet esiintyvät fiktiivisten televisiosarjojen dialogeissa. Tutkimuksessa vertaillaan kahta sarjaa kahdelta eri vuosikymmeneltä ja niissä esiintyvien hahmojen aksentteja siltä kannalta, miten paljon niissä esiintyy Liverpoolin aksentille tyypillisiä fonologisia piirteitä. Oletuksena on, että murrepiirteitä esiintyy aineistossa jossain määrin, mutta niiden käyttö vaihtelee henkilöhahmojen ja tilanteen mukaan. Materiaalina tutkimuksessa käytetään kahta televisiosarjaa: The Liver Birds 1960-luvun lopulta ja Liverpool 1 1990-luvun lopulta. Työssä analysoidaan yhteensä seitsemää jaksoa, ja analyysi keskittyy kahteen henkilöhahmoon kummastakin sarjasta. Tutkimuksessa vertaillaan valittujen fonologisten piirteiden eroja sekä eri hahmojen välillä että myös televisiosarjojen välillä rinnastaen ne myös oman aikansa lingvistiseen kuvaukseen. Televisiosarjojen dialogit litteroitiin, ja tarkasteltavat murrepiirteet tunnistettiin transkriptiosta. Tulokset esitetään taulukossa, jolloin niiden vertailu keskenään on selkeämpää. Jokaisesta piirteestä esitetään esimerkkejä ja pyritään tarjoamaan selityksiä mahdollisille eroavaisuuksille niiden esiintymisessä. Tuloksia myös verrataan vastaanvanlaisen tutkimuksen tuloksiin, joka on tarkastellut Liverpoolin aksentin fonologisten piirteiden esiintymistä elokuvissa. Tutkimuksessa tutkittavat piirteet ovat äänien /t/ ja /k/ liudentuminen sekä diftongit /eɪ/ ja /oʊ/. Tutkimuksen tulos osoittaa, että televisiosarjojen hahmojen aksenttien fonologiset piirteet vastaavat aksentille tyypillisiä piirteitä jossain määrin, mutta tähän voivat vaikuttaa televisiosarjassa luotujen tapahtumien ja hahmojen välisten suhteiden lisäksi myös muut asiat. Näyttelijöiden sekä kirjoittajien että ohjaajien tausta voi vaikuttaa siihen, millaisena aksentti kuvataan sarjassa. Tutkimuksen perusteella televisiosarjan genrellä eikä vuosikymmenellä, jolloin se on julkaistu, ole suurempaa vaikutusta fonologisten piirteiden esiintymiseen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record