Lapsen mielipiteen selvittäminen ja merkitys täytäntöönpanosovittelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185923
Title: Lapsen mielipiteen selvittäminen ja merkitys täytäntöönpanosovittelussa
Author: Rajala, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185923
http://hdl.handle.net/10138/229704
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Tutkielmassa käsitellään lapsen mielipiteen selvittämistä ja sille annettua merkitystä tapaamisoikeuden täytäntöönpanosovittelussa. Tutkielmassa keskitytään yleisesti tapaamisoikeuteen ja sen täytäntöönpanoprosessiin sekä tarkemmin tapaamisoikeuden täytäntöönpanossa järjestettävään täytäntöönpanosovitteluun ja lapsen mielipiteen selvittämiseen ja huomioimiseen täytäntöönpanosovittelussa. Tarkoituksena on selvittää erityisesti, vaikuttaako lapsen ikä ja kehitystaso lapsen mielipiteen selvittämiseen ja annetaanko lapsen tahdolle merkitystä täytäntöönpanolaissa edellytetyllä tavalla. Optimaalisinta vanhempien erotilanteessa olisi, että vanhemmat pystyisivät keskenään sopimaan, miten lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Valitettavan usein on niin, etteivät vanhemmat kykene noudattamaan lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta tehtyä sopimusta tai annettua päätöstä. Mikäli vanhemmat eivät kykene noudattamaan sosiaalitoimen vahvistamaa sopimusta tai oikeuden päätöstä tapaamisoikeuden järjestämisestä, on vanhemmilla mahdollisuus hakea sen täytäntöönpanoa käräjäoikeudesta. Tutkielmassa ei käsitellä tilannetta, jossa ulosottomies voi panna päätöksen tapaamisoikeudesta täytäntöön, vaan ainoastaan tilannetta, jossa käräjäoikeus määrää asiassa täytäntöönpanosovittelun. Täytäntöönpanosovittelussa käräjäoikeuden tulee määrätä yksi tai useampi sovittelija, jonka tulee keskustella sekä vanhempien että mahdollisuuksien mukaan myös lapsen kanssa riitaisesta tilanteesta. Sovittelijan on täytäntöönpanolain 7.3 §:n mukaan keskusteltava lapsen kanssa, jos se on lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden mahdollista ja selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide asiasta. Täytäntöönpanolain 2 § edellyttää, että lapsen mielipide otetaan huomioon, mikäli lapsi on riittävän kehittynyt. Tutkielmassa olen käyttänyt Vaasan sosiaalitoimesta itse keräämääni empiiristä aineistoa havainnollistamaan sovittelijan suorittamaa lapsen mielipiteen selvittämistä sekä lapsen mielipiteen huomioimista. Aineisto on rajattu koskemaan 7 – 11- vuotiaita lapsia. Aineiston tarkoitus on havainnollistaa lukijalle täytäntöönpanosovittelussa suoritettavaa lapsen mielipiteen selvittämistä ja mielipiteen merkityksen arviointia. Aineistoa käytetään tutkimuksessa siten, ettei siitä ilmene salassa pidettävää tietoa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record