Koneoppiminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valossa : etenkin automaattisen päätöksenteon näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185910
Title: Koneoppiminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valossa : etenkin automaattisen päätöksenteon näkökulmasta
Author: Koskinen, Ida
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185910
http://hdl.handle.net/10138/229709
Thesis level: master's thesis
Discipline: Eurooppaoikeus
European law
Europarätt
Abstract: Koneoppiminen on yksi merkittävä big data -analytiikan sovellus ja samalla tekoälyn tutkituin osa-alue. Sen merkitys kasvaa jatkuvasti ja hyödyntäminen yleistyy eri sektoreilla. Kun koneoppimisessa käytetään henkilötietoja, nousee keskeiseksi kysymykseksi koneoppimisprosessin yhteensopivuus tietosuojalainsäädännön kanssa. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella, miten EU:n yleinen tietosuoja-asetus vaikuttaa koneoppimisen hyödyntämiseen ja havaita mahdolliset tietosuojaongelmat koneoppimisprosessissa. Työn tavoitteena on jäsennellä nämä ongelmat artiklakohtaisesti koneoppimisprosessin eri vaiheisiin ja tunnistaa mahdollisia riskitekijöitä, jotka voivat johtaa asetuksen rikkomiseen. Tällä jäsentelyllä on tarkoitus selventää sitä kehystä, jonka sisällä operoidaan, kun koneoppimisessa käytetään henkilötietoja. Koneoppimisen soveltamista tarkastellaan työssä erityisesti automaattisen päätöksenteon kannalta. Tutkielmassa perehdytään ensinnäkin tietosuojakysymyksiin koneen opettamisvaiheessa, eli kun koneoppimisalgoritmille syötetään harjoitusdataa, jonka perusteella algoritmi opetetaan toimimaan tietyssä tehtävässä. Tällöin olennaisia kysymyksiä nousee esiin perinteisten tietosuojaperiaatteiden, kuten käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen minimoinnin ja säilytyksen rajoittamisen suhteen. Nämä periaatteet rajoittavat käytettävissä olevan datan määrää ja siten osaltaan vaikeuttavat tehokkaan koneoppimisalgoritmin luomista. Big data -analytiikan on yleensä katsottu hyötyvän käyttötarkoitussidonnaisuuden ja säilytyksen rajoittamisen periaatteisiin liittyvästä poikkeuksesta, joka sallii joustamisen datan keräämisen ja käsittelyn rajoittamisessa, mikäli henkilötietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin. Koneoppimisen yhteydessä ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, että tämä poikkeus on käytettävissä, mikäli koneoppimista halutaan hyödyntää automaattisessa päätöksenteossa. Opettamisvaiheessa merkitystä on myös anonymisoinnilla, joka oikein toteutettuna mahdollistaa operoimisen tietosuojalainsäädännön ulkopuolella. Anonymisointi ei ole kuitenkaan aina yksinkertainen ratkaisu. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan koneoppimista sen soveltamisvaiheen kannalta, josta esimerkkinä käytetään automaattista päätöksentekoa. Tietosuoja-asetuksessa on automaattista päätöksentekoa koskien oma artiklansa, joka lähtökohtaisesti rajoittaa mahdollisuuksia tehdä automaattisia päätöksiä. Olennaiseksi tässä yhteydessä nousee artiklan sanamuodon tulkinta siinä, millainen päätös katsotaan asetuksen tarkoittamalla tavalla automaattiseksi ja yksilölle merkittäviä vaikutuksia aiheuttavaksi. Artiklassa on kuitenkin säännelty myös poikkeustilanteista, joissa automaattisen päätöksenteon käyttöä ei rajoiteta. Lisäksi tässä yhteydessä on hyvä ottaa huomioon tietosuoja-asetuksen vaatimukset vaikutustenarvioinnin suorittamisesta. Lopulta koneoppimista käsitellään kokonaisuutena suhteessa tietosuoja-asetuksen 5(1)(a) artiklan periaatteisiin, joiden mukaan henkilötietojen käsittelyn on oltava lainmukaista, kohtuullista ja läpinäkyvää. Näiden periaatteiden noudattaminen ei ole koneoppimisen yhteydessä yksinkertaista. Lainmukaisuutta tarkastellaan erityisesti suostumuksen näkökulmasta, kohtuullisuutta taas syrjimättömyyden kannalta ja läpinäkyvyyttä niiden tietojen kautta, joita automaattisen päätöksenteon yhteydessä rekisteröidylle tulee antaa. Lisäksi todetaan, että asetuksen mukaiset hallinnolliset sakot kohdistuvat koneoppimisen kannalta kaikista haastavimpien artikloiden noudattamisen rikkomiseen. Kokonaisuutena tietosuoja-asetus ei parhaimmalla mahdollisella tavalla taivu koneoppimisen erityispiirteisiin, mistä johtuen jännitteitä on havaittavissa koko koneoppimisprosessissa. Asetuksen artikloiden tulkinnalla on suuri merkitys siihen, kuinka hyvin koneoppimista on mahdollista toteuttaa asetuksen aikakaudella.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_Koskinen Ida.pdf 1.471Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record