Rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalautakunnan ratkaisukäytännössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185939
Title: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalautakunnan ratkaisukäytännössä
Author: Lehtinen, Eira
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185939
http://hdl.handle.net/10138/229721
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä- ja informaatio-oikeus
Communication and information law
Kommunikations- och informationsrätt
Abstract: Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) tavoitteena on varmistaa luonnollisten henkilöiden yhdenmukainen ja korkeatasoinen suoja henkilötietojen käsittelyssä koko EU:n alueella, sekä henkilötietojen vapaan liikkuvuus. Asetus on osa komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa, joka tähtää Euroopan digitaalitalouden kilpailukyvyn parantamiseen. Asetuksella pyritään lisäämään kuluttajien luottamusta digitaalisiin palveluihin tarjoamalla heille tehokasta suojaa, ja mahdollisuus valvoa henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetus päivittää henkilötietodirektiivin 95/46/EY aikaiset säännökset vastaamaan paremmin digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeisiin. Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta sisältää rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua koskevan käsittelyn oikeusperusteen, eli oikeutetun edun edellytyksen. Säännöksen mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Säännös on sanamuodoltaan avoin, ja asetuksen johdanto-osasta on löydettävissä vain muutamia ohjeita sen soveltamiseen. Oikeutetun edun edellytys on herättänyt keskustelua niin Suomessa kuin muissakin jäsenmaissa. Henkilötietodirektiivin 7 artiklan f kohdan vastaavaa säännöstä koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on vähäistä, ja säännöksen kansallisen implementoinnin ja soveltamiskäytännön välillä on selviä eroja. Suomi on ainoa jäsenmaa, jossa oikeutetun edun edellytykseen sisältyvän arvioinnin on tehnyt rekisterinpitäjien sijaan viranomainen, eli tietosuojalautakunta. Tarve säännöksen sisällön selventämiseen onkin suuri etenkin Suomessa, sillä tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamisen myötä 25.5.2018 rekisterinpitäjät arvioivat ensi kädessä itse, voivatko he käsitellä henkilötietoja oikeutetun edun edellytyksen nojalla. Tutkielmassa on pyritty vastaamaan tähän tietotarpeeseen selvittämällä, millaisia edellytyksiä tietosuoja-asetuksen oikeutetun edun edellytys asettaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudelle. Tarkastelu on keskittynyt erityisesti juuri rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tämän lisäksi tutkielmassa on selvitetty, vastaako henkilötietolain 7 artiklan f kohdalle kansallisessa laissa ja tietosuojalautakunnan soveltamiskäytännössä annettu sisältö tutkielmassa esitettyjä tietosuoja-asetuksen säännöksen edellytyksiä. Kysymykseen saadun vastauksen perusteella on mahdollista tehdä alustavia arvioita siitä, voivatko oikeutetun edun edellytykseen perustuvien henkilötietolain säännösten ja tietosuojalautakunnan käsittelyä koskevien lupien nojalla henkilötietoja käsittelevät reksiterinpitäjät jatkaa henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen oikeutetun edun edellytyksen nojalla. Tutkielmassa osoitetaan, että oikeutetun edun edellytykseen sisältyy kaksi kumulatiivista edellytystä. Rekisterinpitäjällä on ensinnäkin oltava oikeutettu etu, jonka toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi rekisterinpitäjän on arvioitava, syrjäyttääkö rekisteröidyn eduille sekä perusoikeuksille ja vapauksille käsittelystä aiheutuva haitta rekisterinpitäjän oikeutetun edun käsitellä henkilötietoja. Ollakseen tietosuoja-asetuksen säännöksen tarkoittamalla tavalla oikeutettu, rekisterinpitäjän edun on oltava lainmukainen ja asianmukainen. Tämä edellyttää muun muassa, että edun on oltava tarkasti määritelty, jotta etu on ulkopuolisten arvioitavissa. Oikeutetun edun määrittelemisen jälkeen rekisterinpitäjän on suoritettava intressipunninta oikeutetun etunsa ja rekisteröidyn henkilötietojen suojaa edellyttävien etujen ja perusoikeuksien välillä. Rekisteröidyn edut ja oikeudet on käsitettävä laajasti, sillä henkilötietojen käsittelyllä voi olla vaikutusta esimerkiksi rekisteröidyn yhdenvertaisuutta koskevaan oikeuteen. Tietosuoja-asetus suojaa kaikkia rekisteröidyn perusoikeuksia, eikä ainoastaan oikeutta henkilötietojen suojaan. Henkilötietojen käsittely on oikeutetun edun edellytyksen nojalla lainmukaista ainoastaan, jos intressipunninta osoittaa, että rekisterinpitäjän oikeutettu etu on asianmukaisessa tasapainossa rekisteröidyn etujen ja perusoikeuksien kanssa. Tietosuoja-asetuksen suurin ero henkilötietolain oikeutettuun etuun perustuviin säännöksiin on, että tietosuoja-asetus edellyttää tapauskohtaista intressipunnintaa, jota henkilötietolaki ei puolestaan ole mahdollistanut. Muilta osin edellytysten välillä ei näytä olevan suurta eroa. Myös tietosuojalautakunnan soveltamiskäytäntö näyttää vastaavan tutkielmassa tunnistettuja edellytyksiä asetuksen säännöksen soveltamiselle. Tietosuojalautakunta on esimerkiksi intressipunnintaa koskevassa arvioinnissaan kiinnittänyt huomiota oikeutetun edun ja käsittelyn luonteeseen, sekä sovellettaviin suojatoimiin. Vastaavien seikkojen on katsottu kuuluvan myös tietosuoja-asetuksen edellyttämään intressipunnintaan. Vaikuttaakin siltä, että henkilötietolain oikeutettuun etuun perustuvien säännösten ja tietosuojalautakunnan myöntämien lupien nojalla henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjät voivat tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua lähtökohtaisesti jatkaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen oikeutetun edun edellytyksen nojalla. Tämä edellyttää kuitenkin tapauskohtaisen intressipunninnan suorittamista, ja rekisteröityjen selkeää informointia siitä, mikä reksiterinpitäjän oikeutettu etu edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen myötä mahdollisuus milloin tahansa vastustaa oikeutetun edun edellytykseen perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rekisterinpitaj ... kunnan ratkaisukayta-1.PDF 1.106Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record