Oppilaspienryhmän vuorovaikutus matemaattisen ongelmanratkaisuprosessin aikana : Tapaustutkimus neljäsluokkalaisten pienryhmätyöskentelystä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196013
Title: Oppilaspienryhmän vuorovaikutus matemaattisen ongelmanratkaisuprosessin aikana : Tapaustutkimus neljäsluokkalaisten pienryhmätyöskentelystä
Author: Tiilikainen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196013
http://hdl.handle.net/10138/229777
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this study is to get a perception of pupil interaction in a small group during a mathematical problem solving process. The goal is to study the interaction in two different groups and in that way find out what kind of elements are there in the interaction, so that a teacher could support it in the best possible way. Earlier research has shown that high quality peer interaction and small group learning enhances learning and growth. On the other hand studies show that small group interaction demands teacher's guidance to be effective and can also disturb the work. Many researchers recommend small group work especially as a method of problem solving. Methods. This is a mixed methods case study. The research questions were answered by observing two recorded problem solving lessons. The research material was a video recording from the Finland-Chile-project, a lesson during which fourth grade pupils solve a mathematical problem in small groups. The problem solving process was analysed using problem solving models created by Pólya (1957), Schoenfeld (1985) and Mason (1982) and the group interaction was analysed with Interaction process analysis (Bales, 1951). Results and conclusions. For the group of girls both the problem solving process and the group interaction were convergent with earlier research, and the group of boys had problems with both. Central ways of interaction for both groups were joking and giving opinion, and the group of girls also showed a lot of acceptance. The social structure was similar in both groups, but the group of boys had bigger differences in the division of work and roles. The interaction and the roles in both groups changed between the problem solving phases.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on saada käsitys oppilaspienryhmän välisestä vuorovaikutuksesta ongelmanratkaisuprosessin aikana. Tavoitteena on kahden erilaisen oppilaspienryhmän vuorovaikutusta tutkimalla selvittää, millaisista tekijöistä oppilaspienryhmän vuorovaikutus koostuu, jotta opettaja voi tukea sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että laadukas vertaisvuorovaikutus ja pienryhmätyöskentely on tehokasta oppilaiden oppimisen ja kasvun kannalta. Toisaalta tutkimukset osoittavat, että pienryhmän vuorovaikutus ei ole automaattisesti toimivaa ja saattaa myös haitata työskentelyä. Monet tutkijat suosittelevat pienryhmätyöskentelyä erityisesti ongelmanratkaisun työtapana. Menetelmät. Kyseessä on monimenetelmällinen tapaustutkimus. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia havainnoimalla kahta videoitua ongelmanratkaisutuntia. Tutkimusaineistona oli Suomi–Chile-projektin materiaaleihin kuuluvat videotallenteet neljännen luokan matematiikan tunneista, joilla oppilaat tekevät pienryhmissä ongelmanratkaisutehtävää. Ongelmanratkaisuprosessia analysoitiin teoriaohjaavasti Pólyan (1957), Schoenfeldin (1985) ja Masonin (1982) ongelmanratkaisumallien avulla ja ryhmän vuorovaikutusta analysoitiin vuorovaikutuksen prosessianalyysillä (Interaction process analysis, Bales 1951). Tulokset ja johtopäätökset. Tyttöryhmällä sekä ongelmanratkaisu että ryhmän vuorovaikutus oli yhtenevää aiemman tutkimuksen ja mallien kanssa, kun taas poikaryhmällä oli haasteita molemmissa. Molemmille ryhmille keskeisimpiä vuorovaikutusmuotoja olivat vitsailu ja mielipiteen kertominen, ja lisäksi tyttöryhmä osoitti paljon samanmielisyyttä. Ryhmien sosiaalinen rakenne oli yhtenevä, mutta poikaryhmässä oli selkeämpi työnjako ja roolit. Vuorovaikutus ja ryhmien jäsenten roolit muuttuivat hieman ongelmanratkaisuvaiheiden välillä.
Subject: pienryhmä
vuorovaikutus
ongelmanratkaisu
videohavainnointi
neljäsluokkalaiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGraduTiilikainen.pdf 1015.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record