Koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen luokanopettajan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196006
Title: Koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen luokanopettajan näkökulmasta
Author: Siippola, Emmi-Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196006
http://hdl.handle.net/10138/229783
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim. Bullying has been a common topic of discussion lately, with especially school bullying appearing a lot in the media. The purpose of this thesis is to present a teacher's perspective on school bullying. The goal was to examine different methods to identify or intervene in bullying and to study teachers' perceptions of their preparedness and need of support for intervening in bullying. Methods. Qualitative research methods were used in this thesis. Six different teachers were interviewed around the Helsinki area. The semi-structured personal interviews were conducted in May 2017. The contents were analyzed using theory-driven content analysis methods. Results and conclusions. According to the results, the interviewees' definition of bullying was research-based. They had identified many types of bullying, indirect and verbal bullying being more common than direct or physical. In many cases, bullying came to light when clear signs in the victim could be identified or via a direct confession. Classroom-level methods were found to be more effective than school-level and they were also used more often. Different anti-bullying campaigns like KiVa School were found effective. Teachers usually found their preparedness for intervening in bullying good, although restrictive factors were also present. Especially, when the bullying also continued outside school, intervention was found to be difficult. The interviewees felt additional training and collegial support were useful when dealing with bullying cases. Based on the results teachers are prepared to combat bullying and knowledgeable about different intervention methods. Still teachers need support and don't want to left alone dealing with difficult cases.Tavoitteet. Koulukiusaaminen on hyvin ajankohtainen ja paljon myös mediassa esillä ollut aihe koulumaailmaan liittyen. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tuoda esille luokanopettajien näkökulmaa koulukiusaamiseen. Tavoitteena oli tutkia koulukiusaamisen havaitsemiseen ja puuttumiseen liittyviä tekijöitä sekä selvittää luokanopettajien kokemia valmiuksia ja tuen tarvetta koulukiusaamiseen puuttumisessa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta pääkaupunkinseudulla työskentelevää luokanopettajaa. Yksilöhaastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jotka pidettiin toukokuussa 2017. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan haastatelluilla luokanopettajillla oli tutkimukseen perustuva käsitys koulukiusaamisen määritelmästä. He olivat havainneet hyvin monenlaista kiusaamista, mutta psyykkinen ja epäsuora kiusaaminen olivat yleisempiä kuin fyysinen ja suora kiusaaminen. Kiusaaminen tuli ilmi usein kiusatussa huomattujen muutosten kautta tai suoran kertomisen avulla. Luokkatason toimenpiteet koettiin koulutason toimenpiteitä toimivammiksi ja niitä myös käytettiin enemmän. Erilaiset kiusaamisen vastaiset ohjelmat, erityisesti KiVa Koulu, koettiin hyödyllisiksi. Opettajat kokivat yleisesti ottaen omat valmiudet puuttua kiusaamiseen hyviksi vaikka rajoittavia tekijöitäkin löytyi. Erityisesti kiusaamisen laajenemisen koulun ulkopuolelle koettiin heikentävän mahdollisuuksia puuttua kiusaamiseen. Opettajat kokivat tarvitsevansa koulukiusaamisen käsittelyyn erityisesti kollegiaalista tukea sekä täydennyskoulutusta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta opettajien olevan hyvin tietoisia koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisen keinoista. Kuitenkin opettajat kaipaavat asiassa tukea eivätkä halua joutua yksin selviytymään vaikeista kiusaamistapauksista.
Subject: koulukiusaaminen
koulukiusaamiseen puuttuminen
KiVa Koulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record