Systeemiälystä sitoutuneisuuteen : Systeemiälykäs varhaiskasvattaja lasten sitoutuneisuuden lisääjänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196016
Title: Systeemiälystä sitoutuneisuuteen : Systeemiälykäs varhaiskasvattaja lasten sitoutuneisuuden lisääjänä
Author: Kumpulainen, Kata-Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196016
http://hdl.handle.net/10138/229784
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to examine kindergarten teacher's and nurse's system intelligence, its self-evalution and behavior and also to investigate how system intelligence impacts children's involvement and adults engagement in the day care group for three to six year old children. The research questions are 1) How kindergarten teachers and nurses evaluate their own system intelligence? 2) What kind of behavior is system intelligent behavior in the day care? 3) Kindergarten teacher's, nurse's engagement and children's involvement? 4) Statistical connection between system intelligence, adult engagement and child's involvement? Theories and instruments behind the current study are system intelligence (SI) (Hämäläinen, R. & Saarinen, E. 2003) , The Leuven Involvement Scale for Young Children (LISYC) and Adult Engagement Scale (AES) (Laevers, F. 1994). Individual with SI aspire to behave for one's own and for the best of the whole current community. Knowing all the time that with this kind of behaving one is strengthening the whole community's ability to behave due to system intelligence. Adult's engagement is shown the way one is observing and activating children: offering shelter, trust and activity with right kind of cognitive challenges. In conflict situations adult courages children to negotiate the solution that pleases everyone. Child involvement can be observed as strong concentration, creation and persistence when trying to reach the goal. Previous researches has found the connection between adult engagement and children's involvement. Also the researches located school environment has found the connection between systems intelligence and adult engagement. With the survey part of the current study was take part 771 kindergarten teacher and nurses from a municipality in the capital area of Finland. In the survey kindergarten teachers and nurses were self-evaluting their SI. Four day care center were selected from the survey: two with highest SI values and two with lowest SI values. In those daycare centers researcher were observing activity with LISYC- , AES- and SI- instruments. The results were manipulated with qualitative and quantitative methods. In the statistics Kruskall-Wallis-test revealed the differences between the daycare groups in adult engagement and children's involvement. Connection between system intelligence, adult engagement and child involvement were explained with help of tables and scatter plots with linear regression model. In three of four day care groups the self-evaluated SI values were higher than observed behavior. In the group were self-evaluated SI was lower than observed was children involvement values second highest of the four groups. In all groups children 's involvement was higher than adult's. This research give hints that individual's system intelligent behavior might effect positively with day care group's children's and adult's engagement. SI is more distinguishable with the success of whole community than individual's own success.Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella lastentarhanopettajien sekä lastenhoitajien systeemiälykkyyden itsearviointia sekä systeemiälykkään toiminnan esiintymistä ja sen yhteyttä aikuisten ja lasten toimintaan sitoutumisen esiintymiseen 3-6-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Tutkimuksessa kysytään 1) Minkälaiseksi lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat arvioivat oman systeemiälynsä? 2) Minkälaista on lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien systeemiälykäs toiminta päiväkodeissa? 3) Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja lasten toimintaan sitoutuneisuus? 4) Systeemiälykkään toiminnan ja toimintaan sitoutuneisuuden tilastollinen yhteys? Aihetta lähestyttiin systeemiälykkyyden (Hämäläinen, R. & Saarinen, E. 2003) ja toimintaan sitoutumisen (Laevers, F. 1994) näkökulmista. Systeemiälykäs yksilö toimii itsensä ja koko yhteisön hyväksi niin, että muidenkin yhteisön jäsenten systeemiälykkään käyttäytymisen taidot vahvistuvat samalla edistäen koko yhteisön toimivuutta. Toimintaan sitoutunut aikuinen havainnoi ryhmänsä lapsia ja tarjoamalla turvaa, luottamusta sekä lasten kognitiivista kehitystä edistävää toimintaa. Konfliktitilanteissa aikuinen rohkaisee lasta neuvottelemaan konflikteista ja säännöistä kohti yhteistä hyvää. Sitoutuneisuus lapsen toiminnassa näkyy ulospäin voimakkaana keskittymisenä, luovuutena ja sinnikkyytenä pyrittäessä kohti tavoitetta samalla täyttäen yksilöllisiä kehityksellisiä tarpeita. Aiemmissa tutkimuksissa on aikuisen toimintaan sitoutumisella ollut selkeä yhteys lasten toimintaan sitoutumiseen. Koulumaailmaan sijoittuvissa aiemmissa tutkimuksissa on todettu myös systeemiälykkään opettajan olevan toimintaan sitoutunut. Tutkimuksen kyselyosuuteen osallistui yhteensä 771 lastentarhanopettajaa ja lastenhoitajaa. Kyselyaineistosta poimittiin neljä päiväkotia, missä tutkija suoritti puolistrukturoidun havainnoinnin hyödyntäen LISYC- , AES- ja systeemiälymittareita. Kahdessa tutkimuspäiväkodissa oli systeemiälykäs käyttäytyminen itsearvioitu kyselyn korkeimmaksi ja kahdessa kyselyn matalimmaksi. Tuloksia tarkasteltiin määrällisesti sekä laadullisesti. Parametrittomista menetelmistä hyödynnettiin Kruskall-Wallisin-testiä, minkä avulla selvitettiin päiväkotiryhmien välisiä eroja aikuisten ja lasten sitoutuneisuuden esiintymisessä. Systeemiälykkään toiminnan ja sitoutuneisuuden välistä esiintymistä tarkasteltiin taulukoiden ja lineaariseen regressiomalliin perustuvien kuvioiden avulla. Neljästä ryhmästä kolmessa aikuiset olivat arvioineet systeemiälykkään käyttäytymisensä korkeammaksi, mitä havainnoidut arvot olivat. Ryhmässä, missä aikuisten havainnoitu systeemiälykäs käyttäytyminen oli itsearvioitua käyttäytymistä korkeampaa, oli myös lasten sitoutuneisuus tutkimuspäiväkotien toiseksi korkeimmalla tasolla. Lasten ja aikuisten toimintaan sitoutuneisuus esiintyi kaikissa ryhmissä niin, että lasten arvot olivat aikuisten arvoja korkeampia, mutta lineaarisessa yhteydessä aikuisten arvojen kanssa. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että yksilön systeemiälykäs käyttäytyminen vaikuttaa ryhmän aikuisten lasten toimintaan sitoutumiseen positiivisesti. Systeemiälykkään toiminnan vaikutus voimistuu koko yhteisön toimivuutena selkeämmin kuin yksilön menestyksenä.
Subject: system intelligence
adult engagement
child involvement
systeemiäly
aikuisen sitoutuneisuus
lapsen sitoutuneisuus
varhaiskasvatus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kata-Riikka_Kumpulainen_gradu291017.pdf 801.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record