Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää? : Määrällinen tutkimus katsomusaineita opettavien aineenopettajien näkemyksistä keväältä 2017

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196011
Title: Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää? : Määrällinen tutkimus katsomusaineita opettavien aineenopettajien näkemyksistä keväältä 2017
Author: Priklopil, Lukas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196011
http://hdl.handle.net/10138/229789
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This master's thesis deals with worldview education (WE) in Finland. Here, WE refers to religious education and secular ethics education. The aim of the study was to investigate how WE subject teachers would organize WE in Finnish public schools. Previous studies have indicated that the current separative WE model is supported by the minority religious education teachers (e.g. Zilliacus 2014, 90–97), however, extensive statistical analysis of WE teacher's perspectives is yet to be presented. This is a quantitative study that explores WE teachers' perspectives on WE, focusing primarily on those perspectives concerning WE delivery models. The research data is based on an online survey, which was carried out in spring 2017. A total number of 196 comprehensive and upper secondary school WE teachers, from all parts of Finland, participated to the survey. Of the participants, 141 were teaching Evangelical Lutheran religion, 99 were teaching ethics and 41 were teaching minority religion (Orthodox, Islam etc.). In data analysis, the sample was divided into groups based on taught WE subject. The differences between groups' perspectives and the interrelations between the perspectives and 11 background variables were then statistically tested. According to the research results, WE teachers predominantly agreed that all school levels should continue to deliver the current separative WE model. The current model received greatest support from teachers who were teaching minority religion(s), were above 50 years old and were religious. However, practically all teacher groups, at least partially, favored the current WE model. The integrative WE models, on the other hand, received mixed responses, as large proportion of teachers disapproved them. In general, integrative model was considered as an appropriate model by those teachers who were not religious, and – apart from those teachers of Orthodox religion – were no more than 50 years old. Despite of the current model's widespread approval among WE teachers, the findings suggest that the integrative approach will gain popularity in the forthcoming years. The findings moreover indicate that in case Finland does switch to integrative WE model, it will be opposed especially by those minority religion teachers who a) teach only one minority religion that corresponds to their own faith and b) have no prior experience in teaching WE with an integrative approach.Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee katsomusopetusta Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten katsomusaineita opettavat aineenopettajat järjestäisivät Suomen katsomusopetuksen kouluissa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nykyinen, oppilaan oman uskonnon mukainen katsomusopetusmalli halutaan säilyttää vähemmistökatsomusaineita opettavien opettajien keskuudessa (esim. Zilliacus 2014, 90–97), mutta tarkempia tilastollisia analyyseja opettajien näkemyksistä ei ole juurikaan esitetty. Tämä on määrällinen tutkimus, jossa tarkastellaan eri katsomusaineita opettavien opettajien näkemyksiä katsomusopetuksesta. Tutkimuksessa keskitytään etenkin katsomusopetusmalleihin liittyviin näkemyksiin. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2017 nettikyselylomakkeella, johon vastasi 196 katsomusaineiden opettajaa eri puolilta Suomea. Tutkimusjoukosta 141 opettajaa opetti evankelis-luterilaista uskontoa, 99 opettajaa opetti elämänkatsomustietoa ja 41 opettajaa opetti yhtä tai useampaa vähemmistöuskontoa. Tutkimusaineiston analyysissa vastaajia jaoteltiin opetettavien aineiden mukaan eri ryhmiin ja ryhmien välisiä näkemyseroja tutkittiin tilastollisin testein. Opetusaineryhmien sisällä tutkittiin myös yhdentoista eri taustamuuttujan yhteyksiä opettajien näkemyksiin. Tutkimustulosten mukaan opettajat olivat pääasiallisesti sitä mieltä, että koulujen kaikilla opetusasteilla tulisi säilyttää oman uskonnon mukainen nykymalli. Eniten nykymallia kannattivat uskonnolliset, yli 50-vuotiaat ja vähemmistöuskontoa opettavat opettajat, mutta malli sai ainakin osittaista kannatusta käytännössä kaikilta opettajaryhmiltä. Yhteiseen katsomusopetukseen perustuvat yhteismallit saivat opettajilta kannatusta, mutta toisaalta myös vastustusta. Yleisesti ottaen, yhteismallia pitivät sopivana erityisesti ne katsomusaineopettajat, jotka eivät olleet uskonnollisia ja – ortodoksista uskontoa opettavia lukuun ottamatta – olivat enintään 50-vuotiaita. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka oman uskonnon mukainen opetus saa tällä hetkellä katsomusaineiden opettajilta laajaa kannatusta, yhteisopetusta tullaan kannattamaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Lisäksi, jos yhteisopetukseen siirryttäisiin, eniten sitä tulevat vastustamaan etenkin ne vähemmistöuskontoa opettavat opettajat, jotka opettavat vain oman uskonnon mukaista uskontoa ja joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kaikille yhteisen katsomusaineen opettamisesta.
Subject: katsomusopetus
uskonnon opetus
Subject (yso): katsomusaineet
uskontokasvatus
elämänkatsomustieto
aineenopettajat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record