Helsinkiläisten lastentarhanopettajien käsityksiä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksesta ja sen toteuttamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196014
Title: Helsinkiläisten lastentarhanopettajien käsityksiä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksesta ja sen toteuttamisesta
Author: Helki, Erno
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196014
http://hdl.handle.net/10138/229792
Thesis level: master's thesis
Abstract: The specific purpose of this research is to study how kindergarten teachers conceptualize worldview education and its practice in early childhood education. The data is based on a survey conducted in spring 2017 (n = 143) in two districts in the Helsinki area. The questionnaire contained both interpretable many choice questions and interpreted open-ended questions. The kindergarten teachers' answers were analysed by means of factor analysis and content analysis. A factor analysis of the survey data identified three main aims of worldview education: 1. child-centered reflection and responding to the child's questions, 2. enabling children to become familiar with cultural traditions and content and 3. accepting the diversity of view in the goal of worldview education. Out of these three goals, the kindergarten teachers placed the most emphasis on child-centered reflection and responding to the child's questions and the least emphasis on familiarizing them with traditions and content. Out of the different content areas of religious education in early childhood education, the kindergarten teachers preferred cultural and seasonal events and festivals, examining worldviews in daily situations, such as dressing or meals and excursions to churches at Christmas time and during spring. The spiritual background of the kindergarten teacher had a significant impact on how important the kindergarten teachers considered the goals and different content areas of the worldview education. Nine dimensions were found from the assessments of the kindergarten teachers. The teachers focused on the following aspects, that are listed here in the order of their frequencies: 1. annual celebrations and events. 2. answering to children's questions, 3. dealing with ethical questions 4. examining worldviews present in the group of children 5. other aspects 6. stories and picture books related to worldviews 7. talking about death 8. visits by the parish workers 9. worldview education is not practically practiced. Based on the study, it can be concluded that the kindergarten teachers, for whom the spiritual things are not significant, would need particular support with worldview education. The National Core Curriculum for Early Childhood Education is a legally binding ordinance for the first time 1st of August 2017, so the observation of this study is particularly timely.Tutkielmassa tutkitaan lastentarhanopettajien käsityksiä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksesta ja sen toteuttamisesta. Aiempien aiheeseen liittyvien tutkimusten perusteella katsomuskasvatus näyttäytyy kasvatuksen alueena, johon liittyvät käytännöt vaihtelevat suuresti päiväkodista ja lapsiryhmästä toiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa tarkemmin erityisesti helsinkiläisten lastentarhanopettajien käsityksiä katsomuskasvatuksen tavoitteista ja eri sisältöalueiden toteuttamisesta. Tutkielman aineisto perustui kyselyyn, joka suoritettiin keväällä 2017 kahdella helsinkiläisellä varhaiskasvatusalueella (n = 143). Kyselylomake sisälsi sekä kvantitatiivisesti tulkittavia monivalintakysymyksiä että kvalitatiivisesti tulkittavan avokysymyksen vastauksia. Tutkimusmenetelminä käytettiin faktorianalyysia ja aineistolähtöistä teoriasidonnaista laadullista sisällönanalyysia. Lastentarhanopettajien arvioinneista liittyen katsomuskasvatuksen tavoitteisiin löydettiin faktorianalyysin pohjalta kolme ulottuvuutta: 1. lapsilähtöinen pohdinta ja lapsen kysymyksiin vastaaminen katsomuskasvatuksen tavoitteena, 2. katsomuksellisiin perinteisiin ja sisältöihin tutustuminen katsomuskasvatuksen tavoitteena ja 3. katsomuksellisen erilaisuuden ja monimuotoisuuden hyväksyminen katsomuskasvatuksen tavoitteena. Näistä lastentarhanopettajat painottivat selvästi enemmän katsomusten lapsilähtöistä pohdintaa ja katsomuksellisen erilaisuuden hyväksymistä kuin katsomusten sisältöihin tutustumista katsomuskasvatuksen tavoitteena. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen sisältöalueista lastentarhanopettajat pitivät soveltuvimpina vuodenkiertoon liittyviä juhlia, sekä eri katsomuksiin liittyvistä ruokailutavoista ja pukeutumisesta keskustelemista. Lastentarhanopettajien avovastausten pohjalta tuli ilmi useita eri tapoja, joiden avulla he toteuttavat katsomuskasvatusta käytännössä päiväkodissa. Vastauksista muodostettujen sisältöluokkien perusteella voidaan arvioida, että lastentarhanopettajien mielestä suosituimmat katsomuskasvatuksen toteuttamistavat ovat vuodenkiertoon liittyvät juhlat, lasten kysymykset ja niihin vastaaminen sekä eettisten kysymysten käsittely. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että lastentarhanopettajan henkinen ja hengellinen tausta vaikuttaa merkittävästi siihen, miten tärkeinä lastentarhanopettajat kokevat katsomuskasvatuksen tavoitteet ja eri sisältöalueet. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisessa tukea tarvitsisivat erityisesti lastentarhanopettajat, joille henkiset ja hengelliset asiat ovat omassa elämässään vieraita. Havainto on erityisen ajankohtainen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) -asiakirjojen sisältöjen muututtua ensimmäistä kertaa oikeudellisesti velvoittaviksi määräykseksi 1.8.2017 alkaen.
Subject: varhaiskasvatus
katsomuskasvatus
päiväkoti
lastentarhanopettaja
uskontokasvatus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Helsinkiläiste ... ja sen toteuttamisesta.pdf 1.509Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record