"Mitä enemmän opettaa, sitä vähemmän oppii" : Viiden luokanopettajan ajatuksia käänteisestä oppimisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196012
Title: "Mitä enemmän opettaa, sitä vähemmän oppii" : Viiden luokanopettajan ajatuksia käänteisestä oppimisesta
Author: Lassinharju, Eeva-Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196012
http://hdl.handle.net/10138/229793
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Objectives. Flipped learning has been widely visible in newspapers and news in recent years. This ideology of learning was also presented a few years ago in a Finnish TV show called Koulukorjaamo. In flipped learning the learning starts from the learner. Teacher guides student's learning and supports his or her self-direction. The student is given responsibility and freedom and for example, the student can choose in which order they want to complete the given tasks. This thesis investigates what benefits and challenges flipped learning has brought to a class teacher's work. The class teachers in this study had used some other teaching method before flipped learning. The second research question of this thesis is how the class teachers have felt their work has changed with the flipped learning model. Methods. This thesis is a qualitative research. This thesis investigates class teachers' views and thoughts of the flipped learning model and the changes it has brought to heir work. The class teachers in this thesis had used flipped learning for one to four years. The class teachers in this study were presented an electronic questionnaire with statements. The questionnaire was done with Google Forms and there were 31 statements. The statements were based on several books which discussed flipped learning, change and how it is felt in a class teacher's work. After every statement, the teachers had to choose whether they agree, partially agree or disagree with the statement and explain their selection in their own words. The class teachers answered the questionnaire in July 2017. The answers were analysed with content analysis. The data was split into five categories: change as experienced by the teacher, teachers' teamwork, teacher's view of the change in students, working in class, assessment. SWOT analysis was utilized in content analysis i.e. the strengths, weaknesses, threats and opportunities of flipped learning were investigated. Results and conclusions. All teachers in this study except one felt positive about flipped learning and the changes it has brought. Many advantages but also some disadvantages were seen in this ideology. Flipped learning does not fit students with poor self-direction and talented students have an advantage. Positive effects of flipped learning were the increase in the teamwork of the teachers and the possibility of helping the students more individually.Tavoitteet. Käänteinen oppiminen on ollut paljon esillä lehdissä ja uutisissa viime vuosina. Kyseistä oppimisen ideologiaa esiteltiin pari vuotta sitten YLE:n Koulukorjaamossa. Käänteisessä oppimisessa oppiminen lähtee oppijasta. Oppilaalle annetaan vastuuta ja vapautta ja opettaja ohjaa oppilaan oppimista ja tukee hänen itseohjautuvuutta. Esimerkiksi oppilas saa itse valita missä järjestyksessä tekee annetut tehtävät. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä hyvää luokanopettajat kokevat käänteisessä oppimisessa ja mitä haasteita käänteinen oppiminen on tuonut luokanopettajien työhön. Tutkimuksen luokanopettajat ovat ennen käyttäneet jotain muuta opetustapaa. Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys on, että miten luokanopettajat ovat kokeneet työnsä muuttuneen käänteisen oppimisen mallin myötä. Menetelmät. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Tässä tutkittiin luokanopettajien asenteita ja ajatuksia käänteisestä oppimisesta ja sen tuomasta muutoksesta heidän työssään. Tutkimuksen luokanopettajat ovat käyttäneet käänteistä oppimista yhdestä neljään vuotta. Tutkimuksen luokanopettajille tehtiin sähköinen 31 väittämän kysely Google Forms -ohjelmalla. Väittämät pohjautuivat muutamaan teokseen, joiden aiheina olivat käänteinen oppiminen ja muutos ja sen kokeminen opettajien työssä. Jokaisen väittämän kohdalla piti valita pitää paikkaansa - pitää osittain paikkaansa - ei pidä paikkaansa ja perustella valintansa omin sanoin. Luokanopettajat vastasivat itsenäisesti kyselyyn heinäkuussa 2017. Kyselyn vastaukset analysoitiin sisällonanalyysillä. Aineisto jaettiin analyysissä viiteen eri ryhmään: muutos luokanopettajien kokemana, luokanopettajien tiimityöskentely, muutos oppilaissa luokanopettajien kokemana, työskentely luokassa ja arviointi. Analyysissä hyödynnettiin SWOT-analyysiä eli käänteisestä oppimisesta ja sen tuomista muutoksista etsittiin vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen kaikki luokanopettajat paitsi yksi suhtautuivat myönteisesti käänteisen oppimisen tuomaan muutokseen. Käänteisessä oppimisessa nähtiin paljon hyvää, mutta luokanopettajien mielestä siinä on myös huonoja puolia. Käänteinen oppiminen ei sovi oppilaille, joilla on heikot itseohjautuvuuden taidot. Lahjakkaat oppilaat ovat käänteistä oppimista käytettäessä etulyöntiasemassa. Hyvänä koettiin luokanopettajien tiimityöskentelyn lisääntyminen ja oppilaiden kohtaaminen aiempaa yksilöllisemmin.
Subject: käänteinen oppiminen
opettajan työ
muutos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eeva-Sofia_Lassinharju_pg_2017.pdf 1.094Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record