Kavereita, urheilua ja taidetyöskentelyä : Icehearts-tyttöjen minäkäsitys sosiaalisessa kontekstissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196001
Title: Kavereita, urheilua ja taidetyöskentelyä : Icehearts-tyttöjen minäkäsitys sosiaalisessa kontekstissa
Alternative title: Friends, sports and artwork : The self of Icehearts girls in the social context
Author: Zukale, Pirjo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196001
http://hdl.handle.net/10138/229794
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Objectives. The underlying and starting point of this thesis is the idea of the importance, appreciation and self-esteem of girls. The study's research task is to make the girls' perception of themselves visible in the contexts of the school, Icehearts afternoon activities and art projects. The focus is on girls' own selves, but also on the girls' perception of themselves as girls, what is it like to be a girl in everyday social communities. The theoretical background of the study deals with peer relationships, gender and peer relationships, self, self-esteem, art-based working methods in research and in work with children and young people. The study also includes girls and girls' history, as well as gender roles, especially in school. Methods. Six fifth-grade girls from the Icehearts girls' team, founded in Vantaa, participated in the study. The study went together with the art project with the girls. The research material was collected through observations, survey forms and group interviews. The written material has been interpreted as narratives. Some of the answers are also shown in the graphs, and the results of the group interviews in the form of a mind map. Results and Conclusions. Narrative research does not aim at objective or generalizable knowledge, but it aims to produce local, subjective and personal information. Girls' evaluations of themselves are presented separately for each girl in their own chapters. Based on girls' replies, friends and Icehearts appeared to be important to them. The way the contexts of this research, school, Icehearts and art project, effect on the girls' selfs cannot be precisely specified. According to studies, the self is still changing during adolescence. This can be seen also in this study: selfs turned out to be variable and contextual.Girls' perceptions of themselves as girls are put together in mind maps. The girls in this study made a clear distinction between girls' and boys' behavior, "being". The traditional roles of a boy and a girl were present at least on one level. Being a girl was, however, seen very positively. The girls didn't think being a girl would cause limitations in their future lives.Tavoitteet. Tämän tutkielman taustalla ja lähtökohtana on ajatus tyttöjen tärkeydestä, arvostuksesta ja itsearvostuksesta. Tutkimuksen tutkimustehtävänä on tehdä näkyväksi tyttöjen käsitystä itsestään koulun, Iceheartsin iltapäivätoiminnan ja taideprojektin konteksteissa. Fokuksessa on tyttöjen oma minäkäsitys, mutta myös tyttöjen käsitys itsestään tyttöinä, miten he kokevat tyttönä olemisen arkipäivän sosiaalisissa yhteisöissä. Tutkimuksen teoriataustassa käsitellään nuorten vertaissuhteita sekä sukupuolia ja vertaissuhteita, minäkäsitystä ja siihen liittyviä käsitteitä, kuten itsetunto ja itsearvostus, sekä taidelähtöisiä työskentelymenetelmiä tutkimuksessa ja lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Tarkastelussa ovat myös tyttöys ja tyttöjen historia, sekä sukupuoliroolit ja niihin kasvattaminen, erityisesti koulussa. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kuusi viidesluokkalaista tyttöä, jotka kuuluvat ensimmäiseen perustettuun Icehearts-tyttöjoukkueeseen Vantaalla. Tutkimus kulki samanaikaisena tyttöjen kanssa tehdyn taideprojektin kanssa. Tutkimusaineisto koottiin havainnoiden, kirjallisten Minä-tehtävien ja keskustellen toteutettujen ryhmähaastattelujen avulla. Kirjallista aineistoa on käsitelty ja tulkittu narratiiveina. Osa vastauksista on esitetty myös kuvaajissa, ja ryhmähaastattelun tulokset ajatuskartan muodossa. Tulokset ja johtopäätökset. Narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon, vaan sen tavoitteena on tuottaa paikallista, subjektiivista ja henkilökohtaista tietoa. Tyttöjen arviot itsestään esitetään jokaisen tytön osalta erikseen omissa luvuissaan. Yhteistä tytöille oli se, että kaverit ja Icehearts näyttäytyivät tärkeinä tyttöjen vastauksissa. Tutkimuksen kontekstien, koulun, Iceheartsin ja taideprojektin, vaikutuksia tyttöjen minäkäsityksiin ei voi tarkasti eritellä. Murrosikäisen minäkäsitys ei tutkimusten mukaan ole vielä kovin pysyvä, ja tämänkin tutkimuksen konteksteissa minäkäsitykset osoittautuivat muuttuviksi ja tilannesidonnaisiksi. Tyttöjen käsitykset itsestään tyttöinä on koottu ajatuskarttoihin. Tarkastelun kohteena on erityisesti se, miten tyttönä oleminen näkyy vastauksissa ja osana minäkuvia, mutta myös millaisen eron tytöt sukupuolten välille vastauksissaan ovat antaneet. Tämän tutkimuksen tytöt tekivät selvän eron tyttöjen ja poikien käytöksen, "olemisen", välille. Perinteiset pojan ja tytön roolit olivat ainakin jollain tasolla läsnä. Tyttönä oleminen nähtiin kuitenkin hyvin positiivisesti, eikä sitä koettu millään tavalla rajoittavana asiana.
Subject: Icehearts
tyttötyö
nuoret
sukupuoli
tytöt
minäkäsitys
itsearvostus
itsetunto
vertaissuhteet
itseluottamus
taidetyöskentely


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record