"Olin ajatellut, että olisin surkea, mutta ope auttoi ymmärtämään muuta" : kuudesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä itsetunnon kohottamisesta liikuntatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196007
Title: "Olin ajatellut, että olisin surkea, mutta ope auttoi ymmärtämään muuta" : kuudesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä itsetunnon kohottamisesta liikuntatunneilla
Alternative title: "I had Thought That I Was Poor, But the Teacher Helped Me See Otherwise" : Sixth Graders' and School Teachers' Conceptions on Increasing Self-Esteem in Physical Education Classes
Author: Eteläsaari, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712196007
http://hdl.handle.net/10138/229796
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: According to previous research, self-esteem has a connection with well-being, behavior and learning of a person. Well accomplished physical education enables supporting positive self-concept. The aim of this research was to study how pupils describe the ways class teachers have supported their self-esteem during physical education classes and to compare the answers to class teachers' methods they had used to build pupils' self-esteem in physical education. Theories and models related to self-esteem, as well as physical education at school, were examined as a theoretical framework. Five-dimensional model of self-esteem by Borba was chosen as the guiding theory of the study. The dimensions are security, selfhood, affiliation, mission and competence. 95 sixth graders participated a questionnaire, which had open questions and statements about building self-esteem in physical education classes. The answers were compared to 19 class teachers' answers about the same subject. In the study, the open questions were analyzed using theory-guided content analysis as a method. The study shows that according to sixth graders class teachers have succeeded to support pupils' self-esteem with several different ways, which also matched well with Borba's theory of building self-esteem. The sixth graders and class teachers had quite similar ways to describe the methods of supporting self-esteem. The corresponding methods were positive attention and feedback, setting easier goals, avoiding competition and emphasizing the significance of exercise. The review of quantitative statements showed that both pupils and their teachers considered creating secure feeling during physical education classes the most successful component. The results are useful when teachers consider methods to support self-esteem of pupils in physical education classes.Aiempien tutkimusten mukaan itsetunnolla on yhteys ihmisen hyvinvointiin, käyttäytymiseen ja oppimiseen. Myönteisen minäkäsityksen tukeminen on mahdollista myös hyvin toteutetussa liikunnan opetuksessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin luokanopettajat ovat liikuntatunneilla oppilaiden mielestä tukeneet heidän itsetuntoaan, ja miten vastaukset vertautuvat luokanopettajien kuvauksiin samasta aiheesta. Teoreettisena taustana tarkasteltiin itsetuntoon liittyviä teorioita sekä liikuntakasvatusta. Tutkimusta ohjaavaksi teoriaksi valittiin Borban viisiulotteinen malli, jossa itsetuntoon kuuluvat turvallisuus, itsensä tiedostaminen, liittyminen, tehtävätietoisuus ja pätevyys. Tutkimukseen osallistui 95 kuudesluokkalaista, jotka vastasivat laatimiini avoimiin kysymyksiin sekä väittämiin itsetunnon tukemisesta liikuntatunneilla. Vastauksia vertailtiin kandidaatintutkielmassani saatuihin 19 luokanopettajan vastauksiin samasta aiheesta. Avoimia kysymyksiä analysoitiin laadullisesti käyttäen metodina teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja väittämien osalta tehtiin pieni määrällinen vertailu kuuden opettajan ja heidän oppilaidensa vastauksista viidellä itsetunnon alueella. Tutkimus osoitti, että kuudesluokkalaisten mukaan luokanopettajat olivat onnistuneet parantamaan heidän itsetuntoaan liikuntatunneilla erilaisilla keinoilla, jotka sopivat hyvin myös Borban itsetuntoteoriaan. Kuudesluokkalaisten ja luokanopettajien kuvaamat keinot itsetunnon kohottamisesta olivat hyvin samankaltaisia. Yhteisiä keinoja olivat positiivinen huomiointi ja palaute, tavoitteiden helpottaminen, kilpailun välttäminen ja harjoittelun merkityksen korostaminen. Väittämien määrällinen tarkastelu osoitti, että sekä oppilaiden että opettajien mielestä parhaiten liikuntatunneilla oli onnistunut turvallisuuden tunteen luominen. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää liikunnanopetuksessa, kun opettajat pyrkivät tukemaan oppilaidensa itsetuntoa erilaisilla keinoilla.
Subject: itsetunto
minäkäsitys
liikuntakasvatus
koululiikunta
motivaatio
vuorovaikutus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record