Motivaatio ja hyvinvointi : Tavoiteorientaatioiden yhteys nuorten terveyskäyttäytymiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Koivistoinen, Jenni
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201712195997
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229797
dc.description.abstract The main purpose of this study was to investigate the relationship between goal orientations and health behavior patterns. In this study goal orientations refer rather stable tendencies to favor certain outcomes in achievement situations. Based on previous researches, there is strong evidence that goal orientations are related individual's well-being. For example endorsement of mastery goal has been associated systematically to positive experience and emotions during achievement situations. In turn, those who has internalized strong avoiding tendency towards learning or students who tend to evaluate their ability through social comparison are more likely to feel symptoms of stress, anxiety, feelings of inadequacy and cynicism in school context. The participants (N= 8374) were first year students in secondary schools from Helsinki metropolitan area (7th graders). Data was collected as a classroom survey in fall 2010. By using K-means cluster analysis five different motivational profiles was identified among students; learning oriented, success oriented, adaptive students, indifferent oriented and avoidance oriented. In order to examine possible occurrence of cumulative patterns of health behavior among identified profiles, variance analysis and cross tabulations were conducted. As expected, students who had strong tendency towards learning (learning oriented), success (success oriented) and those who recognized value of education (adaptive student) had adopt systematically more favorable living habits compare to those peers, who had indifferent attitude towards improving themselves (indifferent oriented) or tendency to avoid learning situations actively (avoidance oriented) . Also evaluations of subjective health experiences were systematically in line with previous findings. Students who had negative or irregular daily routines rated their state of health worse and they also experience considerably more psychological symptoms than students, who maintained their healthy routines on regular daily bases. Based on this study, there is reason to believe that goal orientations are related to adolescences health behavior in some extent. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tavoiteorientaatioiden ja terveyskäyttäytymisenvälisiä yhteyksiä. Tavoiteorientaatioilla viitataan tässä tutkimuksessa yksilöiden taipumuksiin suosia oppimistilanteissa tietynlaisia tavoitteita sekä lopputuloksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ne oppilaat, joiden motivationaalisessa profiilissa korostuvat oppimiseen ja asiasisältöjen hallintaan liittyvät pyrkimykset voivat sosio-emotionaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna paremmin kuin vertaiset, joiden toiminnassa korostuvat oppimisen välttelytendenssi tai hyvin voimakkaat menestyspyrkimykset suhteessa vertaisiinsa. Tämän kaltaisten nuorten keskuudessa hyvinvoinnin ongelmien on havaittu kulminoituvan kuormitukseen, uupumukseen, ahdistuksen tunteisiin sekä koulukyynisyyteen liittyviin haasteisiin. Vuonna 2010 luokkahuonekyselyinä toteutettuun tutkimukseen osallistui 8374 Helsingin metropolialueella asuvaa 7. luokkalaista nuorta. Ryhmittelyanalyysin avulla oppilaat oli mahdollista jakaa heidän motivationaalisten painotuserojen perusteella viiteen erilaiseen tavoiteorientaatioprofiiliin (oppimisorientoituneet, menestysorientoituneet, sopeutujat, välinpitämättömät sekä välttämisorientoituneet). Tämän jälkeen tutkittiin sekä yksisuuntaisen varianssianalyysin että ristiintaulukoinnin avulla, kasautuivatko terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät eri tavoin eri tavoiteorientaatioprofiilin omaavien oppilaiden keskuudessa. Tutkimustulokset tukivat käsitystä riskikäyttäytymisen kasautumisefektistä. Tulokset osoittivat, että ne oppilaat, joiden profiilissa korostui adaptiivisen oppimisen malli (oppimisorientoituneet, menestysorientoituneet sekä sopeutujat) vaikuttivat omaksuneen hyvinvoinnin kannalta suotuisammat elintottumukset kuin ne nuoret, joiden pyrkimyksissä painottui oppimisen maladaptiivinen ulottuvuus (välttämisorientoituneet sekä välinpitämättömät). Jälkimmäisiin profiileihin kuuluvat opiskelijat arvioivat myös oman terveydentilansa keskimääräistä heikommaksi ja kokivat myös muiden profiileiden jäseniin nähden enemmän henkisen hyvinvoinnin tilaan liittyviä haasteita. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject tavoiteorientaatiot fi
dc.subject motivaatio fi
dc.subject hyvinvointi fi
dc.subject terveyskäyttäytyminen fi
dc.subject riskikäyttäytyminen fi
dc.title Motivaatio ja hyvinvointi : Tavoiteorientaatioiden yhteys nuorten terveyskäyttäytymiseen fi
dc.title.alternative Motivation and Well-being : The Relationship Between Goal Orientations and Health Behavior en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201712195997

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu tutki ... Koivistoinen_palautus.pdf 1.912Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record