Metsäsuunnitelman tuoteominaisuudet tulevaisuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195968
Title: Metsäsuunnitelman tuoteominaisuudet tulevaisuudessa
Author: Heinonen, Samuel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195968
http://hdl.handle.net/10138/229806
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Metsäsuunnittelun tulevaisuus on herättänyt viime vuosina kiinnostusta. Laserkeilauksella on kerätty hyödyllistä metsävaratietoa ja tiedot ovat veloituksetta metsänomistajien käytettävissä metsään.fi -palvelussa. Onko metsänomistajilla enää kiinnostusta maksaa tilakohtaisesta metsäsuunnitelmasta? Jos on, niin millainen metsäsuunnitelma kiinnostaisi heitä? Ovatko metsänomistajat kiinnostuneita näkemään metsäänsä virtuaalisten palveluiden kautta? Metsäalan organisaatiot ovat hakeneet toimiinsa kustannustehokkuutta uusia toimintamalleja ja teknologioita hyödyntämällä. Kuitenkin metsässä saatetaan käydä ennen hakkuun tai metsänhoitotyön toteutusta usean henkilön voimin usealla eri kerralla. Metsäalan organisaatiot ovat kiinnostuneita kehittämään virtuaalisia metsäpalveluja, jotka vaativat usein metsässä tehtävää kuvaustyötä. Voisiko metsässä käynnin vaativat työt toteuttaa samalla kerralla yhden henkilön toimesta ja säästää matkustamiseen käytettyjä kustannuksia? Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää maastokäynnin vaativien metsäsuunnittelutöiden markkinoita metsäpalveluyrittäjän näkökulmasta. Metsäpalveluyrittäjä toimii nyt ja tulevaisuudessa yhä useampien metsäalan palvelujen toteuttajana. Tutkimus toteutettiin ACBC -tutkimuksena 99 metsänomistajalle ja kyselytutkimuksena 21 metsäalan organisaatiolle. Metsäalalla ihmisiä koskevan tiedon kerääminen on haastavaa. Siksi tutkimus antaa paljon uutta tietoa metsäsuunnitteluun liittyvien palveluiden markkinatilanteesta. Tutkimus osoitti, että tilakohtaiselle metsäsuunnitelmalle on markkinoita. Metsänomistajat ovat kiinnostuneita hyvin perinteisistä tuotteista. Kiinnostusta uudistuksille löytyy, mutta niitä ei pidetä erityisen tärkeinä. FSC-sertifikaatin mukaiselle metsäsuunnittelulle on enemmän kysyntää kuin palveluntarjoajia. Virtuaaliset metsäpalvelut eivät herätä vielä suurta kiinnostusta metsänomistajien keskuudessa. Metsäsuunnitelmia myyvät organisaatiot ovat usein halukkaita tilaamaan työn toteutuksen metsäpalveluyrittäjältä. Heistä valtaosa on kiinnostunut laajentamaan metsäsuunnittelun tehtäväkenttää metsänhoitotöiden hinnoitteluun ja puunkorjuun suunnitteluun. Tilakohtaista metsäsuunnittelua ollaan viemässä yhä lähemmäksi työn toteutusta. Teknologia menee valtavaa vauhtia eteenpäin. On vaikeaa sanoa millä tavoin metsävaratietoa kerätään kymmenen vuoden kuluttua. Vaikka se kerättäisiin millä tavoin hyvänsä, metsänomistajan tavoitteiden mukainen suunnittelu ja suunnitelman esittäminen helposti ymmärrettävässä muodossa näyttää olevan tärkeä osa tulevaisuuden metsäpalvelua.Future of forestry planning has attracted interest in recent years. Useful forest resource data has been collected with the help of laser scanning. The data is available free of charge for forest owners in metsään.fi -platform. Are forest owners any longer interested in paying for an owner-specific forestry plan? If is, so what kind of forestry plan would they be interested in? Are forest owners interested in seeing their forests through virtual services? Forestry organizations have sought cost-effectiveness through their actions by utilizing new operating models and technologies. However, it is it is possible that the forest is visited several times by many different professionals before harvesting or silvicultural work. Forestry organizations are interested in developing virtual forestry services that often require video or photo shooting in forest. Would it be possible to perform several stages of the required work at the same visit and by one professional to reduce additional costs such as travelling? The aim of this study was to find out the market for forestry planning required going in the forest from a forestry entrepreneur's point of view. There is an increase of forestry services which are implemented by a forestry entrepreneur. The survey was conducted by an ACBC-survey of 99 forest owners and by a normal survey of 21 forestry organizations. Collecting information about people in the forestry sector is challenging. Therefore, the research provides a lot of new information on the market situation of forest-related services. The study showed that there is a market for owner-specific forestry plan. Forest owners are interested in very traditional products. Interest in reforms is found, but they are not particularly important. There is more demand for FSC-forestry planning than service providers. Virtual forestry services do not generate much interest among forest owners. Organizations that sell forestry plans are often willing to order the implementation of the work from a forest service entrepreneur. Most of them are interested in expanding their forestry planning task to pricing silvicultural work and logging planning. Owner-specific forestry planning is getting closer and closer to the implementation of the operative work. Technology is also improving fast. Thus, it's difficult to say how forestry resource information will be collected after ten years. Regardless of how the information is collected, planning according to the objectives of the forest owner and representing the plan in an easily understandable form seems to be an important part of future forestry service.
Subject: metsäsuunnittelu
metsäpalvelut
virtuaaliset metsäpalvelut
metsäpalveluyrittäjyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record