Raskausaika, ravitsemustiedon tarpeet ja älypuhelimelle ladattavan applikaation kautta saatava ravitsemustieto

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195980
Title: Raskausaika, ravitsemustiedon tarpeet ja älypuhelimelle ladattavan applikaation kautta saatava ravitsemustieto
Author: Mustajoki, Pia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195980
http://hdl.handle.net/10138/229824
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia raskausajan ravitsemustiedon tarpeita ja eri tietolähteiden käyttöä laadullisin menetelmin. Tutkimuksen avulla haluttiin myös selvittää älypuhelimelle ladattavan First 1000 Days -applikaation käyttökokemuksia raskaana olevien naisten keskuudessa. First 1000 Days -applikaatio on suunnattu raskautta suunnitteleville, raskaana oleville sekä 0-2-vuotiaiden lasten äideille ja muille huoltajille. First 1000 days -applikaation sisältö perustuu tutkimukselliseen näyttöön ja kansainvälisiin ja kansallisiin ravitsemussuosituksiin. Tutkimuskysymykset olivat: • Mitkä eri tekijät määrittivät tutkittavieni raskaudenaikaisia tiedontarpeita ja eri tietolähteiden käyttöä? • Millaiset olivat käyttökokemukset First 1000 Days -applikaatiosta raskausajan ravitsemustiedon lähteenä? Menetelmät Tutkimuksen aineisto kerättiin haastatteluiden avulla. Aineisto koostuu 8 haastattelusta, jotka on tehty kesäkuun 2016 – tammikuun 2017 välisenä aikana. Tutkimuksen otos muodostettiin harkinnanvaraisesti. Tutkittavien valinnassa olivat kriteereinä tutkittavan raskaus, mahdollisuus käyttää First 1000 Days -applikaatiota sekä vakavien sairauksien poissaolo. Haastateltavat olivat tutkimuksen alkaessa 29-41 -vuotiaita (keskiarvo 34-vuotta) ja raskausviikoilla 8-37 (keskiarvo 22 viikkoa). Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, joka rakentui neljästä eri pääteemasta: raskaus, raskaudenajan ruokavalio, tiedontarpeet raskausaikana sekä First 1000 Days -applikaation käyttö. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksessa havaittiin, että tutkittavien raskausajan ravitsemustiedon tarpeisiin vaikuttivat itse raskausaikaan liittyvät tekijät, joita olivat mm. ruokavalio ennen raskautta, tietotaso ravitsemuksesta, raskauteen liittyvät sosiaaliset odotukset sekä raskauden aiheuttamat fyysiset oireet. Tämän lisäksi ravitsemustiedon tarpeisiin vaikuttivat tehdyt ruokavalion muutokset, joita olivat riskiruokien välttely sekä erilaiset ruokavalion terveellisyyteen liittyvät asiat. Eniten ravitsemustiedon tarpeita oli ensimmäistä kertaa raskaana olevilla naisilla sekä raskauksien alkuvaiheessa. Aineistoni pohjalta naiset käyttivät raskausaikana erilaisia ravitsemustiedon lähteitä, kuten neuvolaa, internetistä saatavaa ravitsemustietoa ja erilaisia painettuja lähteitä. Internet oli suosittu tiedon lähde helppouden ja monipuolisuutensa johdosta. Luotettavimmaksi ravitsemustiedon lähteeksi tutkimani naiset kokivat tutkimustietoon pohjautuvat lähteet. Mieluisimmat lähteet taas olisivat olleet neuvola sekä luotettavista lähteistä saatu digitaalinen tieto. Tärkeää naisille olisi myös ollut saada vastauksia heidän omaan henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyviin raskausajan ravitsemuskysymyksiin. First 1000 Days -applikaation käyttökokemuksia määrittivät raskauden ajan yleiset tiedontarpeet, muiden vastaavaa tietoa sisältäneiden lähteiden käyttö, luottamus applikaatioon sekä sen koettu helppokäyttöisyys. First 1000 Days -applikaation sisältö on englanninkielistä, minkä havaittiin vaikuttaneen heikentävästi tiedon luotettavuuteen ja applikaation käyttöön. Tutkimuksessa havaittiin, että älypuhelimelle ladattavat applikaatiot ovat eräs mahdollinen tapa tarjota raskaana oleville naisille heidän kaipaamaansa ravitsemustietoa. Markkinoilla on tarjolla runsaasti erilaisia raskausajan sovelluksia, joissa tiedon luotettavuus vaihtelee. Luotettavista, tutkimusnäyttöön pohjautuvista applikaatioista olisi hyvä saada tietoa esimerkiksi omasta neuvolasta, jolloin applikaatioista saatu tieto voi täydentää neuvolasta saatua ravitsemustietoa.Aims The aim of this qualitative study was to research nutrition information needs, and use of different sources of nutrition information, during pregnancy. The second aim was to study the user experiences of the smart phone application First 1000 Days by pregnant women. First 1000 Days is an application designed for women planning pregnancy, pregnant women, and to mothers and other caretakers of children aged up to two years. The application provides research and nutrition recommendations based nutrition information. My research questions were: • Which factors define the information needs, and usage of various sources of information during pregnancy? • How was the First 1000 Days mobile application experienced as a source of pregnancy-related nutrition information? Methods The research data was collected by interviewing a group of pregnant women. I interviewed eight women between June 2016 and January 2017. The method used for the sampling was discretionary sampling. My criterions for selected women were pregnancy, willingness and possibility to use the First 1000 Days application, and being in good health. My sample of women were aged between 29 – 41 years (mean 34 years) and their pregnancy in weeks was 8 – 37 weeks (mean 22 weeks). The interviews were based on a theme interview method, that consisted of four different main themes: pregnancy, nutrition during pregnancy, nutrition information needs and the usage of the First 1000 Days. The collected data was analyzed with theory-driven content analysis. Results and conclusions The research revealed that the nutrition information needs of the interviewed women during pregnancy is influenced by the factors related to pregnancy itself, for example diet prior to pregnancy, level of nutrition knowledge, social expectations about pregnancy and the physical symptoms caused by being pregnant. In addition, the changes made to the diet, for example avoidance of foods with associated risk and health aspects of the diet, also had an impact to the nutrition information needs. Women being pregnant for the first time, and those in their early stages of pregnancy, had most needs to increase their nutrition knowledge. Based on my research, the women used different sources of nutrition information, such as child health clinic, the internet and printed material on nutrition. The internet as the source was popular among the women, due to easy and fast access to nutrition information. Sources based on nutrition research were found to be most reliable. Most convenient sources were named to be child health care clinics and digital information found from a reliable source. The women found it important to be able to get answers to nutrition related questions given their personal situation with the pregnancy. The experiences of using the First 1000 Days application were defined by the general information needs during pregnancy, usage of other sources providing related information, trust towards the application and how easy it was to use. The information in the application is in English, which was found to have negative impact on the reliability of the information and usage of the application. My research revealed that smart phone applications give one usable channel to provide pregnant women the nutrition information they are looking for. There are many pregnancy related applications available in the market, however they have varying reliability of the provided information. Child health clinics could be the place to give guidance on which applications offer reliable, research based nutrition information to pregnant women. This way the application would complement the information available from the child health clinic itself.
Subject: ravitsemustieto
tiedonhankinta
ravitsemusviestintä
raskausajan ravitsemus
mobiiliterveys
teknologian hyväksymismalli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record