Mikrolevien lipidien uuttaminen paineistetulla nesteuutolla

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195963
Julkaisun nimi: Mikrolevien lipidien uuttaminen paineistetulla nesteuutolla
Tekijä: Anttila, Pekka
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Mikroleviä voidaan käyttää tuottamaan esimerkiksi proteiineja, lipidejä, väriaineita, vitamiineja ja hiilihydraatteja elintarvikekäyttöön. Aikaisempi tutkimus on selvittänyt erityisesti mikrolevien mahdollisuuksia polttoaineiden raaka-aineina ja niiden käyttöä erikoisravintovalmisteissa elintarvikepuolella. Tutkimuksen kirjallisuusosassa selvitettiin aiemmin kehitettyjen lipidien uuttomenetelmien etuja sekä neutraalilipidien analyysimenetelmiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää optimaalinen menetelmä neutraalilipidien uuttamiseksi paineistetulla nesteuutolla pakkaskuivatuista Euglena gracilis ja Selenastrum sp.-mikrolevistä. Lisäksi selvitettiin tutkittavien mikrolevien lipidikoostumusta. Tutkimuksen kokeellisessa osassa mikrolevänäytteiden lipidifraktiot pyrittiin uuttamaan mahdollisimman tehokkaasti käyttäen paineistettua nesteuuttoa (ASE). Uuttoliuottimina käytettiin 2-etoksietanolia, asetonia ja etanolia ja verrattiin niiden uuttotehokkuutta vertailumenetelmäksi valittuun Blighin ja Dyerin metanoli-kloroformi-uuttoon. Uutteiden lipidikoostumus karakterisoitiin käyttäen rasvahappoanalyysia, luokittelemalla lipidiryhmät ohutlevykromatografisesti, analysoimalla uutteista tokoferolit nestekromatografisesti sekä määrittämällä karotenoidit ja klorofyllit spektrofotometrisesti. Parhaat tulokset saavutettiin etanolilla käyttäen 125 ⁰C:en lämpötilaa, 11 min uuttoaikaa, 1 uuttokertaa ja 1500 psi:n painetta. Tutkimuksessa todettiin lämpötilalla olevan suurin merkitys uuton tehokkuuteen käytetyllä ASE -menetelmällä. Kehitetty menetelmä oli tehokkaampi kuin vertailumenetelmänä käytetty Blighin ja Dyerin metanoli-kloroformi-vesi-uuttoon (2:1:0,8, v/v/v) sekä toi työskentelyssä merkittävän ajansäästön.Microalgae are the most primitive and simple members of plant kingdom, unicellular or colonial and can be found worldwide. Microalgae are promising organism for producing sustainable biomass and microalgae can be used to produce proteins, lipids, colourants, vitamins and carbohydrates to food industry and can be used as feed for animals and source for biofuels. The objective of this study was to select the most effective extraction solvent and develop and optimize an accelerated solvent extraction (ASE) method for microalgal lipids. ASE is an extraction technique that needs only small amounts of solvents and uses elevated temperature and pressure for better extractability. Study had two separated parts; 1. Choosing the best solvent for ASE, 2. Optimizing extraction conditions. Study was made with two freeze dried biomasses; Euglena gracilis and Selenastrum Sp. Choosing an extraction solvent for ASE was made between acetone, ethanol and 2-ethoxyethanol and those were compared for Bligh and Dyer chloroform- methanol-water solvent extraction. Lipid yields were analyzed as total fat as sum of fatty acid methyl esters and fatty acid composition with GC-FID. Overview of lipidclasses was studied with TLC. Tocopherol analysis was made with NP-HPLC-FLD and carotenoids and chlophylls were analyzed with UV-VIS spectroscopy. Optimizing the extraction conditions was made with experimental design program with 2*15 samples in different extraction conditions with ethanol as solvent. Evaluation of results was made by total fat, omega-3 fattyacids EPA and DHA, tocopherol, carotenoid and chlorophyll contents. Optimized extraction conditions were: Temperature 125 ⁰C, Extraction time 11 min, 1 extraction cycle and Pressure 1500 psi. Temperature had the greatest effect on the studied extraction parameters.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201712195963
http://hdl.handle.net/10138/229828
Päiväys: 2017
Avainsanat: lipids
microalgae
accelerated solvent extraction
ASE
liuotinuutto
lipidit
mikrolevät
paineistettu nesteuutto
Oppiaine: Elintarvikekemia
Food Chemistry
Livsmedelskemi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot