Ruokapalvelujen digitalisoituminen kuluttajien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195966
Title: Ruokapalvelujen digitalisoituminen kuluttajien näkökulmasta
Author: Berg, Jenny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195966
http://hdl.handle.net/10138/229830
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli tutkia digitalisaation vaikutusta ruokapalvelujen kuluttajakäyttäytymiseen ja erityisesti kuluttajien halukkuutta käyttää digitaalisia ruokapalveluja ja tähän vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin kuluttajakäyttäytymistä ja ruoan valintaa koskevia teorioita sekä innovaatioiden omaksumista ja aiempaa verkosta ostamisesta tehtyä tutkimusta. Teorioiden ja aiempien tutkimusten pohjalta muodostettiin tutkimuksen viitekehys, jota käytettiin tutkimuksen tiedonkeruumenetelmän suunnittelussa. Tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui verkossa täytettävä kyselylomake, johon vastasi keväällä 2017 185 vastaajaa. Aineiston analysointiin käytettiin tilastollisia menetelmiä, joista pääasiassa ristiintaulukointia ja korrelaatiokertoimia. Tutkimuksen tuloksista selviää, että vastaajien halukkuus käyttää digitaalisia ruokapalveluja vaihtelee huomattavasti riippuen digitaalisen ruokapalvelun luonteesta. Eniten vastaajat olivat halukkaita varaamaan pöydän ravintolasta verkon kautta. Vähiten vastaajia kiinnosti ravintolassa ruoan tilaaminen tai maksaminen tabletilla tai mobiilisovelluksella asiakaspalvelijan sijaan. Aineistoa analysoitaessa löydettiin monia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä vastaajan halukkuuteen käyttää digitaalisia ruokapalveluita. Näitä olivat vastaajan ruokaneofobian aste, itse tehdyn ruoan ihanne sekä henkilökohtainen innovatiivisuus. Sosiodemografisista taustatekijöistä vain tulotason huomattiin vaikuttavan halukkuuteen käyttää digitaalisia ruokapalveluja. Myös kuluttajan kokemilla palvelun ominaisuuksilla oli vaikutusta halukkuuteen käyttää digitaalisia ruokapalveluja. Mikäli kuluttaja koki digitaalisen ruokapalvelun olevan helppokäyttöinen, nautinnollinen, hyödyllinen sekä yhteensopiva hänen elämäntyylinsä kanssa, oli hän myös todennäköisemmin halukkaampi käyttämään digitaalisia ruokapalveluja. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ruokapalvelualan yrittäjien ei kannata varauksetta pyrkiä digitalisoimaan asiakaspalveluprosessiin kuuluvia toimintoja, koska kuluttajat suhtautuvat niihin tämän tutkimuksen perusteella vielä varauksella. Toisaalta erilaisille verkon kautta toimiville tilaus- ja varauspalveluille löytyy selkeää kysyntää. Tulevaisuudessa ilmiötä voitaisiin tutkia kvalitatiivisesta näkökulmasta, jotta saataisiin syvempää tietoa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record