Ruokapalvelujen digitalisoituminen kuluttajien näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195966
Julkaisun nimi: Ruokapalvelujen digitalisoituminen kuluttajien näkökulmasta
Tekijä: Berg, Jenny
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielman tavoitteena oli tutkia digitalisaation vaikutusta ruokapalvelujen kuluttajakäyttäytymiseen ja erityisesti kuluttajien halukkuutta käyttää digitaalisia ruokapalveluja ja tähän vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin kuluttajakäyttäytymistä ja ruoan valintaa koskevia teorioita sekä innovaatioiden omaksumista ja aiempaa verkosta ostamisesta tehtyä tutkimusta. Teorioiden ja aiempien tutkimusten pohjalta muodostettiin tutkimuksen viitekehys, jota käytettiin tutkimuksen tiedonkeruumenetelmän suunnittelussa. Tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui verkossa täytettävä kyselylomake, johon vastasi keväällä 2017 185 vastaajaa. Aineiston analysointiin käytettiin tilastollisia menetelmiä, joista pääasiassa ristiintaulukointia ja korrelaatiokertoimia. Tutkimuksen tuloksista selviää, että vastaajien halukkuus käyttää digitaalisia ruokapalveluja vaihtelee huomattavasti riippuen digitaalisen ruokapalvelun luonteesta. Eniten vastaajat olivat halukkaita varaamaan pöydän ravintolasta verkon kautta. Vähiten vastaajia kiinnosti ravintolassa ruoan tilaaminen tai maksaminen tabletilla tai mobiilisovelluksella asiakaspalvelijan sijaan. Aineistoa analysoitaessa löydettiin monia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä vastaajan halukkuuteen käyttää digitaalisia ruokapalveluita. Näitä olivat vastaajan ruokaneofobian aste, itse tehdyn ruoan ihanne sekä henkilökohtainen innovatiivisuus. Sosiodemografisista taustatekijöistä vain tulotason huomattiin vaikuttavan halukkuuteen käyttää digitaalisia ruokapalveluja. Myös kuluttajan kokemilla palvelun ominaisuuksilla oli vaikutusta halukkuuteen käyttää digitaalisia ruokapalveluja. Mikäli kuluttaja koki digitaalisen ruokapalvelun olevan helppokäyttöinen, nautinnollinen, hyödyllinen sekä yhteensopiva hänen elämäntyylinsä kanssa, oli hän myös todennäköisemmin halukkaampi käyttämään digitaalisia ruokapalveluja. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ruokapalvelualan yrittäjien ei kannata varauksetta pyrkiä digitalisoimaan asiakaspalveluprosessiin kuuluvia toimintoja, koska kuluttajat suhtautuvat niihin tämän tutkimuksen perusteella vielä varauksella. Toisaalta erilaisille verkon kautta toimiville tilaus- ja varauspalveluille löytyy selkeää kysyntää. Tulevaisuudessa ilmiötä voitaisiin tutkia kvalitatiivisesta näkökulmasta, jotta saataisiin syvempää tietoa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201712195966
http://hdl.handle.net/10138/229830
Päiväys: 2017
Oppiaine: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot