Utopioiden arkipäivää : Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980–2011

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4007-4
Title: Utopioiden arkipäivää : Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980–2011
Author: Haapalainen, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kulttuurien osasto
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-01-26
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4007-4
http://hdl.handle.net/10138/229855
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The everyday life of utopias: Places of participation and change in contemporary art 1980-–2011 Many processes of participatory art are utopian by definition: expressions of hope. This hope can be manifested, for instance, as care and help, as free food and services, or as unexpected gifts – just like in the participatory artworks of this study. This study examines the ways participatory art leads its participants into the transformation of everyday life and shared togetherness – in porous utopias. Often participatory artworks lack a clear form and character, which is why they have been considered challenging to critique and conceptualize. Therefore, this study asks how the transformative, utopian and relational quality of participatory art can be understood and conceptualized. I discuss this question through six contemporary artworks, which each have a very different relation to participation: Sophie Calle’s Suite vénitienne (1980), John Baldessari’s Your Name in Lights (2011), Minna Heikinaho’s Ilmainen aamiainen (Free Breakfast, 1994), the Free Shop (2011) of the Superflex artist group, Copenhagen Free University (CFU, 2001–2007) and Francis Alÿs’ When Faith Moves Mountains (2002). In the study, I also return regularly to the artistic strategies of the early 20th century European avant-garde and the experimental atmosphere of 1960s art. The processes of participatory art are dependent on their site-specific contexts. Therefore, I situate my research in the urban scene of the artworks: in the street, café, shop, school, cathedral and home. I examine the ‘Street’ as a public space of everyday life through two different artworks and urban structures: the labyrinth-like streets of medieval Venice in Suite vénitienne present a contrast to the modern and commercial streets of Your Name in Lights. Ilmainen aamiainen presents a ‘Café', where public sociability and hospitality become central. As a ‘Shop’, the Free Shop brings into focus the relational forms of humans and non-humans mediated by money. In the ‘School’, I discuss the institutional critique made by the CFU, which actualizes the notions of representation, schooling and knowledge. The ‘Cathedral’ features a temporal center that emerged during the artistic process of When Faith Moves Mountains. It opened a space for communality and communal imagination. Finally, I bring all the research themes to ‘Home’. The notions of free sharing, that is, radical hospitality, and the unfocused gift becomes crucial. This unfocusedness prompts a new understanding of the community as being-togetherness, not as a representation or description of a group. In such a case, participatory art can bring forth dissident imagination and dissident ways of being – everyday utopias.Moni osallistavan taiteen prosessi on määritelmän mukaan utooppinen: toivon ilmaus jostain ihmiset liikkeelle saavasta paremmasta. Toivo voi ilmetä esimerkiksi välittämisenä ja avunantona, ilmaisena ruokana ja palveluina tai yllättävinä lahjoina – aivan kuten väitöstutkimukseni teosesimerkeissä. Tutkimukseni tarkastelee tapoja, joilla taideteos kuljettaa osallistujansa osaksi arjen muutosta ja jaettua yhdessäoloa – huokoisia utopioita. Usein osallistavalta taiteelta puuttuu selkeä muoto ja teosluonne, minkä takia sitä on pidetty haasteellisena kritiikille ja käsitteellistämiselle. Siksi tutkimus kysyy, miten ymmärtää ja käsitteellistää osallistavan taiteen muutosta ja suhteita luovia sisältöjä? Tutkimusaineiston muodostavat kuusi nykytaiteen teosta, joilla on keskenään hyvin erilainen suhde osallistumiseen: Sophie Callen Suite vénitienne (1980), John Baldessarin Your Name in Lights (2011), Minna Heikinahon Ilmainen aamiainen (1994), Superflex-taiteilijaryhmän Free Shop (2011), Copenhagen Free University (CFU, 2001–2007) sekä Francis Alÿsin When Faith Moves Mountains (2002). Lisäksi palaan tarkastelussani säännöllisesti 1900-luvun alun eurooppalaisen avantgarden toimintastrategioihin ja 1960-luvun taiteen kokeelliseen ilmapiiriin. Osallistavan taiteen muutosta luovat prosessit eivät synny irrallaan niiden paikkaerityisistä konteksteista. Siksi teosluennan pohjana ovat teosten urbaanit tapahtumapaikat: ’katu’, ’kahvila’, ’kauppa’, ’koulu’, ’katedraali’ ja ’koti’. Pohdin ’katua’ arjen julkisena toteutumispaikkana kahden erilaisen teoksen ja kaupunkirakenteen kautta: Suite vénitiennen keskiaikaisten katujen labyrinttimäisyys rinnastuu Your Name in Lightsin moderniin ja kaupalliseen katutilaan. Ilmainen aamiainen esittelee ’kahvilan’, jossa keskeistä on julkinen yhdessäolo ja vieraanvaraisuus. Free Shop –’kauppa’ tuo taiteen tarkasteluun rahan välittämät ihmis- ja esinesuhteet. ’Koulussa’ pohdin CFU:n instituutiokriittistä toimintaa, jossa aktualisoituvat kysymykset tiedosta, koulutuksesta ja representaatiosta. ’Katedraali’ on When Faith Moves Mountains –teosprosessissa hetkellisesti synnytetty keskus, joka avaa tilaa yhteisöllisyydelle ja yhteisölliselle kuvittelulle. Lopuksi tuon tutkimukseni teemat ’kotiin’. Tärkeäksi teemaksi nousee vastikkeeton jakaminen: radikaali vieraanvaraisuus ja kohdentumaton lahja. Tämä kohdentumattomuus johtaa myös yhteisön ymmärtämiseen yhdessäolona, ei ryhmien kuvauksena. Tällöin, tutkimuksessani osoitan, osallistava taide voi synnyttää toisin kuvittelemista ja toisin olemista – arkipäivän utopioita.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
utopioid.pdf 3.241Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record