Naisen rasvakudoksen endokrinologiaa - steroidihormonimetabolian yhteys rintasyöpään

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/230001

Lähdeviite

Savolainen-Peltonen , H , Tikkanen , M J & Mikkola , T 2016 , ' Naisen rasvakudoksen endokrinologiaa - steroidihormonimetabolian yhteys rintasyöpään ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 23 , Sivut 1687-1693 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL232016-1687.pdf >

Julkaisun nimi: Naisen rasvakudoksen endokrinologiaa - steroidihormonimetabolian yhteys rintasyöpään
Tekijä: Savolainen-Peltonen, Hanna; Tikkanen, Matti J.; Mikkola, Tomi
Tekijän organisaatio: Clinicum
Sisätautien osasto
Naistenklinikka
Helsingin yliopisto
HUS Naistentaudit ja synnykset
Päiväys: 2016
Kieli: fin
Sivumäärä: 7
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/230001
Tiivistelmä: Rasva­kudos on eli­mis­tömme suu­rin endok­rii­ninen elin. Hormo­naa­linen sää­tely vai­kuttaa rasva­ku­doksen toi­mintaan ja kerty­miseen, jo­ka on eri­laista nai­silla ja mie­hillä se­kä ke­hon eri osissa. Rasva­kudos on myös merkit­tävä ste­roi­di­hor­monien läh­de, etenkin ­vaih­de­vuosien jäl­keen. Li­havuus ai­heuttaa rasva­ku­doksen toimin­nassa muu­toksia, muun muas­sa kroo­nisen tuleh­dus­reaktion. Häi­riöt rasva­ku­doksen toimin­nassa voi­vat ol­la yhtey­dessä kroo­nisten sai­rauksien, ku­ten rinta­syövän, ­dia­be­teksen se­kä sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien syn­tyyn ja nii­den pahe­ne­miseen. Rasva­ku­doksen hormo­ni­toi­minnan ja rasva­so­lujen tuot­tamien välit­tä­jäai­neiden, adi­po­kiinien, tutki­minen aut­taa ymmär­tämään pa­remmin liha­vuuteen liit­tyvien sai­rauksien pato­fy­sio­logiaa ja luo uu­sia hoito­mah­dol­li­suuksia.
Avainsanat: Female
Adipose Tissue
+metabolism
Hormones
Steroids
Adipokines
Obesity
Breast Neoplasms
Neoplasms
Estrogens
Endocrine Glands
3123 Naisten- ja lastentaudit
3122 Syöpätaudit
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Vertaisarvioitu: Kyllä
Pääsyrajoitteet: openAccess
Rinnakkaistallennettu versio: publishedVersion


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SLL232016_1687.pdf 373.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot