Naisen rasvakudoksen endokrinologiaa - steroidihormonimetabolian yhteys rintasyöpään

Show simple item record

dc.contributor.author Savolainen-Peltonen, Hanna
dc.contributor.author Tikkanen, Matti J.
dc.contributor.author Mikkola, Tomi
dc.date.accessioned 2017-12-29T22:07:04Z
dc.date.available 2021-12-17T18:49:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Savolainen-Peltonen , H , Tikkanen , M J & Mikkola , T 2016 , ' Naisen rasvakudoksen endokrinologiaa - steroidihormonimetabolian yhteys rintasyöpään ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 23 , Sivut 1687-1693 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL232016-1687.pdf >
dc.identifier.other PURE: 77435551
dc.identifier.other PURE UUID: 6102e738-5e0d-48d2-897e-f531f45efc1c
dc.identifier.other RIS: urn:7F743778CBC4C46C11FE847390BFC59D
dc.identifier.other ORCID: /0000-0003-2049-088X/work/29973881
dc.identifier.other ORCID: /0000-0003-4139-669X/work/43908110
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/230001
dc.description.abstract Rasva­kudos on eli­mis­tömme suu­rin endok­rii­ninen elin. Hormo­naa­linen sää­tely vai­kuttaa rasva­ku­doksen toi­mintaan ja kerty­miseen, jo­ka on eri­laista nai­silla ja mie­hillä se­kä ke­hon eri osissa. Rasva­kudos on myös merkit­tävä ste­roi­di­hor­monien läh­de, etenkin ­vaih­de­vuosien jäl­keen. Li­havuus ai­heuttaa rasva­ku­doksen toimin­nassa muu­toksia, muun muas­sa kroo­nisen tuleh­dus­reaktion. Häi­riöt rasva­ku­doksen toimin­nassa voi­vat ol­la yhtey­dessä kroo­nisten sai­rauksien, ku­ten rinta­syövän, ­dia­be­teksen se­kä sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien syn­tyyn ja nii­den pahe­ne­miseen. Rasva­ku­doksen hormo­ni­toi­minnan ja rasva­so­lujen tuot­tamien välit­tä­jäai­neiden, adi­po­kiinien, tutki­minen aut­taa ymmär­tämään pa­remmin liha­vuuteen liit­tyvien sai­rauksien pato­fy­sio­logiaa ja luo uu­sia hoito­mah­dol­li­suuksia. fi
dc.format.extent 7
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Suomen lääkärilehti
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Female
dc.subject Adipose Tissue
dc.subject +metabolism
dc.subject Hormones
dc.subject Steroids
dc.subject Adipokines
dc.subject Obesity
dc.subject Breast Neoplasms
dc.subject Neoplasms
dc.subject Estrogens
dc.subject Endocrine Glands
dc.subject 3123 Naisten- ja lastentaudit
dc.subject 3122 Syöpätaudit
dc.subject 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
dc.title Naisen rasvakudoksen endokrinologiaa - steroidihormonimetabolian yhteys rintasyöpään fi
dc.type Katsausartikkeli
dc.contributor.organization Clinicum
dc.contributor.organization Sisätautien osasto
dc.contributor.organization Naistenklinikka
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto
dc.contributor.organization HUS Naistentaudit ja synnykset
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 0039-5560
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL232016-1687.pdf

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL232016_1687.pdf 373.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record