Mitä on positiivinen mielenterveys ja kuinka sitä mitataan?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/230006

Citation

Appelqvist-Schmidlechner , K , Tuisku , K , Tamminen , N , Nordling , E & Solin , P 2016 , ' Mitä on positiivinen mielenterveys ja kuinka sitä mitataan? ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 24 , Sivut 1759-1764 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL242016-1759.pdf >

Title: Mitä on positiivinen mielenterveys ja kuinka sitä mitataan?
Author: Appelqvist-Schmidlechner, Kaija; Tuisku, Katinka; Tamminen, Nina; Nordling, Esa; Solin, Pia
Contributor organization: Psykiatrian osasto
Clinicum
Helsingin yliopisto
HUS Psykiatria
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/230006
Abstract: Mielen­terveys on osa hyvin­vointia, ja posi­tii­vinen mielen­terveys on voima­vara, jol­la si­tä voi­daan edistää. Posi­tii­vista mielen­ter­veyttä voi­daan vah­vistaa toi­mimaan suo­jana sai­rauksia vas­taan, selviy­tymään nii­den kans­sa ja edis­tämään toipu­mista. Väes­tön ter­veyttä koske­vissa tutki­muk­sissa on keski­tytty pääa­siassa mielen­ter­veyden oi­reisiin, häi­riöihin ja sai­rauksiin. Sen si­jaan posi­tii­vinen ulot­tuvuus on jää­nyt vähem­mälle huo­miolle. Posi­tii­visen mielen­ter­veyden mittaa­misen vaikeu­tena on ol­lut kä­sitteen moni­muo­toisuus ja toi­saalta so­pivien mit­tarien puuttu­minen. Posi­tii­vista mielen­ter­veyttä voi­daan mi­tata esi­mer­kiksi suo­meksi käänne­tyllä Warwick-Edinburgh men­tal well-being scale (WEMWBS) -mit­ta­rilla.
Subject: Mental Health
Resilience, Psychological
Sense of Coherence
Self Efficacy
Optimism
Pessimism
Depression
Personal Satisfaction
Happiness
Quality of Life
Socioeconomic Factors
Interpersonal Relations
Character
3124 Neurologia ja psykiatria
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL242016_1759.pdf 255.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record