Kiinnostaako maantieto oppiaineena? : Esimerkkinä yläkoulu Lahdessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251409
Title: Kiinnostaako maantieto oppiaineena? : Esimerkkinä yläkoulu Lahdessa
Author: Anttonen, Sari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251409
http://hdl.handle.net/10138/230408
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Abstract: The main purpose of this thesis is to find out pupils' attitudes towards geography as a school subject, what they think about teaching and learning geography. The purpose is also to find out the factors that make geography an interesting or uninteresting subject. Pupils' attitudes are important to consider when developing the subject itself. Pupils' ideas are also valuable tools for teachers to develop their own teaching. According to the earlier studies pupils' attitudes towards geography are quite neutral. Although attitudes are positive in general, geography is not perceived as a particularly interesting subject. Girls' attitudes towards geography have been a little more positive than those of boys. Girls also considered geography as a more important subject than boys did. The aim of this thesis is to gather more information about pupils' attitudes towards geography and to compare the results between girls and boys and between pupils on different grades. The information was collected via an internet based survey. The study population consisted of 131 respondents and there were respondents from every secondary school grade. The data was analyzed by using the SPSS 22 and Microsoft Excel -statistical programs. The results were studied including all respondents, girls and boys separately, and pupils on different grades separately. The results were compared to already existing results and there was also an aim to find out some new information about the subject of the study. According to this study pupils' attitudes towards geography were positive and geography was perceived as an interesting and important subject. The boys' attitudes were even more positive than those of the girls, although the attitudes in general were quite positive. The main difference between the sexes was that girls considered geography more difficult as a school subject but both sexes considered geography quite an onerous subject. Seventh grade pupils' attitudes were a little more positive than those of eighth or ninth grade pupils'. The main factor that explains the attractiveness of geography was a teacher who was enthusiastic about the subject and teaching. The pupils who thought geography as an uninteresting subject considered geography more clearly difficult and onerous than pupils in general. It is encouraging to notice that pupils' attitudes were so positive towards geography.Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppilaiden asenteita koulumaantiedon opetusta ja opiskelua kohtaan, ja kartoittaa eri tekijöiden merkitystä aineen opiskelun mielekkyyden kannalta. Oppilaiden asenteiden ja näkemyksien avulla voidaan saada ensiarvoisen tärkeää tietoa mm. maantieteen opetuksen ja opetussisältöjen mielekkyydestä sekä keinoja opetuksen kehittämiseksi. Muutamina viime vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella nuorten suhtautuminen maantietoa kohtaan on melko neutraalia. Vaikka asenteet yleisesti ovat positiivisia, ei maantietoa koeta kuitenkaan erityisen mielenkiintoisena oppiaineena. Tyttöjen asenteet ovat yleisesti ottaen olleet hieman positiivisempia kuin poikien Tytöt myös kokevat maantiedon hieman hyödyllisempänä oppiaineena kuin pojat. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää asenteita yleensä ja verrata eri luokka-asteilla olevien oppilaiden samoin kuin eri sukupuolta olevien oppilaiden asenteiden eroja toisiinsa. Tavoitteena on saada lisätietoa oppilaiden asenteista ja asenteita selittävistä tekijöistä. Tätä tutkimusta varten laadittiin internet-pohjainen kysely, jonka avulla kerättiin tietoa maantiedon mielekkyydestä oppiaineena erään Lahden koulun yläkoululaisilta. Kyselyyn osallistui yhteensä 131 yläkoululaista jokaiselta yläkoulun luokka-asteelta. Saatu aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS statistics 22 ja Microsoft Excel -ohjelmien avulla. Tuloksia tarkasteltiin kaikki vastaajat huomioiden sekä erikseen tytöt ja pojat ja eri luokka-asteet huomioiden. Saatuja tuloksia verrattiin olemassa olevaa tutkimustietoa vasten ja pyrittiin löytämään tuloksista myös uutta tietoa aiheesta. Tutkimuksen mukaan oppilaiden asenteet maantietoa kohtaan olivat positiiviset, ja maantieto koettiin mielenkiintoisena ja hyödyllisenä oppiaineena. Poikien asenteet olivat tyttöjä myönteisemmät sekä kiinnostavuuden että hyödyllisenä kokemisen suhteen. Selvin ero tyttöjen ja poikien asenteissa näkyi siinä, että tytöt kokivat maantiedon selvästi vaikeampana oppiaineena kuin pojat. Sen sijaan maantieto koettiin yleisesti melko työläänä oppiaineena. Luokka-asteittain tarkasteltuna seitsemäsluokkalaisten asenteet maantietoa kohtaan olivat positiivisimmat. Merkittävin maantiedon kiinnostavuutta selittävä tekijä oli oppiaineestaan innostunut ja innostava opettaja. Vastaavasti oppiaineesta vähemmän kiinnostuneet vastaajat kokivat maantiedon selkeästi vaikeana ja työläänä. Oppilaiden asenteiden kartoitus on tärkeää, jotta maantiedon opetusta ja oppisisältöjä voitaisiin kehittää niin, että oppilaat innostuisivat tutkimaan ja havainnoimaan maailman erilaisia paikkoja ja alueita. Tulosten valossa on kannustavaa huomata, että maantietoon suhtaudutaan myönteisesti oppiaineena.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record