Veden kemian kokeellinen opetus alakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251090
Title: Veden kemian kokeellinen opetus alakoulussa
Author: Tikkanen, Piia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251090
http://hdl.handle.net/10138/230550
Thesis level: master's thesis
Abstract: Vesi on maapallon yleisin ja tärkein neste. 70 % maapallon pinta-alasta on veden peitossa. Kuitenkin vain 2 % tästä vedestä on makeaa vettä, jota voimme käyttää juomavetenä. Tästä vedestä suurin osa on sitoutunut jäätiköihin. Kokeellinen työskentely on keskeinen osa kemian opetusta, siksi on tärkeää että oppilaat tutustutetaan siihen ja kemian opetuksen alussa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisenä tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen sekä yleissivistyksen hankkimiseen. Kokeellista opetusta painotetaan opetussuunnitelman perusteissa, myös alakoulun kemian opetuksessa. Tässä Pro Gradu tutkielmassa tarkastellaan veden kemiaa ja sen opetusta alakoulun 5. luokalla. Vesi muodostaa mielenkiintoisen aihekokonaisuuden joka käsitellään alakoulusta yläkouluun ja lukioon asti. Tutkielma rajattiin käsittelemään veden kemiaa ja sen kokeellista opetusta alakoulun 5. luokalla. Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään veden ominaisuuksia ja veden puhdistusta. Lisäksi käsitellään kemian opetusta alakoulussa sekä kokeellisuutta kemian opetuksessa ja oppimisen tukena. Lisäksi esitellään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kokeellisen opetuksen tukena. Tutkimuksen empiirisen osan tavoitteena on selvittää miten veden kemiaa opetetaan alakoulussa. Tarkemmin käsitellään veden kemiaa alakoulun oppimateriaaleissa sekä luokanopettajien käsityksiä veden kemian opettamisesta alakoulussa. Luokanopettajien kokemuksia veden kemian opettamisesta alakoulussa selvitettiin kyselytutkimuksen (n= 4) avulla. Kyselytutkimuksen luonne on kvalitatiivinen. Tämän Pro Gradu –tutkielman tavoitteena oli kehittää mielekäs oppimateriaali alakoulun veden kemian kokeelliseen opetukseen. Oppimateriaali (liitteet 4-9) laadittiin tarveanalyysissä selvinneiden tulosten, aikaisemman tutkimustiedon sekä opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Tutkimuksessa kehitetty materiaali tukee veden kemian oppimista alakoulussa. Soveltaen materiaalia voidaan käyttää myös muilla opetusasteilla. Kehitetyn oppimateriaalin tarkoituksena on lisätä oppilaiden kiinnostusta kemiaa kohtaan ja opettaa mielekkäällä tavalla alakoulun veden kemian sisältöjä. Tarkoituksena on myös tutustuttaa oppilas kemian kokeellisiin työmenetelmiin ja tieteellisen tutkimuksen vaiheisiin, sekä kehittää oppilaan ajattelutaitoja.
Discipline: Chemistry Teacher Education
Kemian opettajan koulutus
Kemilärarutbildningen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record