Diagnostiset virheet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/231076

Citation

Roine , R P , Kinnunen , M & Aaltonen , L-M 2016 , ' Diagnostiset virheet ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 24 , Sivut 1780-1781 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL242016-1780.pdf >

Title: Diagnostiset virheet
Author: Roine, Risto P.; Kinnunen, Marina; Aaltonen, Leena-Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Clinicum
Helsingin yliopisto, Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka

Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 2
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/231076
Abstract: Diagnos­tiset vir­heet ovat var­sin taval­lisia, vaik­ka ei­vät usein paljas­tukaan po­tilaan eli­nai­kana, vaan vas­ta ruumii­na­vauksen yhtey­dessä. Lää­käri voi har­hautua seu­raamaan lii­kaa jon­kin aikai­semman poti­las­ta­pauk­sensa an­tamaa diagnos­tista esi­merkkiä tai ei osaa luo­pua diag­noosia koske­vasta ensiar­viostaan, vaik­ka tosi­seikat viittai­si­vatkin jo­honkin muu­hun. Yh­teen oi­reeseen tai löy­dökseen taker­tu­minen tai so­kea luot­to labo­ra­to­rio­tu­loksiin voi hel­posti joh­taa virhe­diag­noosiin.
Subject: Diagnostic Errors
Acidosis, Lactic
Cerebral Hemorrhage
C-Reactive Protein
Vomiting
Unconsciousness
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL242016_1780.pdf 202.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record