Lasten kroonisten tulehduksellisten suolistotautien hoito on monipuolistunut

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/231088

Citation

Kaski , H-K , Turunen , S , Kolho , K-L & Kulmala , P 2016 , ' Lasten kroonisten tulehduksellisten suolistotautien hoito on monipuolistunut ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 17 , Sivut 1215-1220 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL172016-1215.pdf >

Title: Lasten kroonisten tulehduksellisten suolistotautien hoito on monipuolistunut
Author: Kaski, Hanne-Kaisa; Turunen, Sami; Kolho, Kaija-Leena; Kulmala, Petri
Contributor organization: Clinicum
Lastenklinikka
Lastentautien yksikkö
HUS Lasten ja nuorten sairaudet
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/231088
Abstract: • Kroo­ninen tuleh­duk­sel­linen suolis­to­tauti (inflam­ma­tory bo­wel di­sease, IBD) on yleensä lap­silla aggres­sii­vi­sempi kuin aikui­silla, ja tau­din var­hainen totea­minen on tär­keää nor­maalin kas­vun ja kehi­tyksen turvaa­mi­seksi. • Lapsi­po­ti­laiden hoi­dossa on tär­keää myös moniu­lot­teinen hoi­to, jo­ka si­sältää ravit­se­muksen, lääke­hoidon ja hen­kisen hoi­don se­kä tau­din kompli­kaa­tioiden hy­vän hoi­don. • Paran­tavaa lääke­hoitoa ei ole, vaan lääki­tyksen tarkoi­tuk­sena on rau­hoittaa tuleh­dusta, es­tää pahe­ne­mis­vai­heita ja hel­pottaa tau­din oi­reita. • Biolo­giset lääk­keet ovat mullis­taneet vai­kean tuleh­duk­sel­lisen suolis­to­taudin hoi­don, ja uu­sia lääk­keitä ­ke­hi­tetään jatku­vasti. • Edelleen tar­vitaan myös kirur­gista hoi­toa.
Subject: Child
Inflammatory Bowel Diseases
+diet therapy
+drug therapy
+surgery
Colitis, Ulcerative
Crohn Disease
Infliximab
Tumor Necrosis Factor-alpha
+antagonists & inhibitors
Biological Factors
+therapeutic use
Immunosuppressive Agents
3123 Naisten- ja lastentaudit
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL172016_1215.pdf 258.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record