Lipschützin haavauma vulvassa nuorilla naisilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/231093

Citation

Hiltunen-Back , E & Jeskanen , L 2016 , ' Lipschützin haavauma vulvassa nuorilla naisilla ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 17 , Sivut 1231-1233 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL172016-1231.pdf >

Title: Lipschützin haavauma vulvassa nuorilla naisilla
Author: Hiltunen-Back, Eija; Jeskanen, Leila
Contributor organization: Ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien osasto
Clinicum
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 3
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/231093
Abstract: • Lipschützin haa­vauma on mel­ko harvi­nainen reaktii­vinen vul­van haa­vauma, jo­ka esiintyy nuo­rilla, usein ­sek­suaa­li­sesti koke­mat­to­milla ty­töillä. • Haa­vauman ylei­sim­pänä laukai­se­vana teki­jänä pi­detään mono­nuk­leoosia. • Muu­tos on hyvän­laa­tuinen ja pa­ranee it­sestään. Se tu­lee tun­nistaa ai­nakin pe­diatrin, gyne­ko­login ja derma­to­login vastaa­no­toilla, jot­ta väl­tytään tur­hilta, usein inva­sii­vi­silta tutki­muk­silta ja hoitoy­ri­tyk­siltä se­kä po­tilaan ja van­hempien ahdis­tuk­selta. • Diag­noosi teh­dään yleensä klii­nisen ku­van perus­teella, ja hoi­to on oireen­mu­kainen. • Ky­seessä ei ole seksi­teitse tart­tuva tau­ti.
Description: English summary
Subject: Ulcer
+diagnosis
+epidemiology
+etiology
+therapy
Vulva
+pathology
Female
Young Adult
Adolescent
Sexually Transmitted Diseases
Infectious Mononucleosis
3123 Naisten- ja lastentaudit
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL172016_1231.pdf 340.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record