Yhdessä leikkien, yhdessä oppien : ryhmäytymisen yhteys oppimisympäristön laatuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181038
Title: Yhdessä leikkien, yhdessä oppien : ryhmäytymisen yhteys oppimisympäristön laatuun
Alternative title: Playing Together, Learning Together : Correlation between Group Development and the Quality of the Learning Environment in Early Education
Author: Mustonen, Alli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181038
http://hdl.handle.net/10138/231278
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: According to sociocultural learning theory a child develops and learns in social interaction with his or her learning environment. The social dimension of the learning environment in the early childhood education is related to child's need to become a member of the peer group. In group-based early childhood education this need shall be ensured as the group develops. Earlier research shows that social interaction of the learning environment either limits or promotes children's learning. The aim of this study is to find out if there is any correlation between group development and the quality of the learning environment in the early childhood education. In this study, the learning environment contains the physical, social and didactic dimensions. The theories behind this study are Tuckman's stages of group development (1965) and Koivula's research of children's sense of community and collaborative learning in day care center (2010). In this study, the quality factors of the learning environment were defined according to ECERS-R. The research questions were: Is there any correlation between group development stages and (1) the quality of the physical dimension, (2) the quality of the social dimension and (3) the quality of the didactic dimension of the learning environment in early childhood education? In this secondary research I used the quantitative data collected (spring 2015) by the Orientation project led by docent Jyrki Reunamo in the University of Helsinki. The material is extensive (n>2000). The children in this research were mostly in groups of 14 to 24 children. The difference between the age of the youngest and the oldest child in the group was between 0 to 5 years. The statistical methods of this research were the Cronbach's alpha, the partial correlation, the Spearman's correlation and the cross-tabulation. As expected, the group development correlates with physical, social and didactic dimension of the learning environment in early childhood education. E.g. basic care situations were more peaceful, social interaction was more effective, children's linguistic participation was richer and play was longer-lasting in later group development stages than earlier stages of the group development. The structure of the group shall be taken in to account.Sosiokultuurisen oppimiskäsityksen mukaan lapsi kasvaa ja oppii sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oppimisympäristönsä kanssa. Oppimisympäristön sosiaalinen ulottuvuus liittyy yksilön tarpeeseen kuulua ryhmään ja saada olla ryhmässään yksilöllinen. Ryhmämuotoisessa varhaiskasvatuksessa nämä tarpeet täyttyvät lapsiryhmän ryhmäytyessä. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että sosiaalinen vuorovaikutus joko rajoittaa tai edistää lasten oppimista. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa lapsiryhmän ryhmäytymisen yhteyttä varhaiskasvatuksen oppimisympäristön fyysisen, sosiaalisen ja didaktisen ulottuvuuden laatuun. Taustateorioita ovat Tuckmanin ryhmänkehityksen vaiheet ja Koivulan teoria lasten yhteisöllisyyden kehittymisestä. Oppimisympäristön laatutekijät perustuvat ECERS-R -laadun arvioinnin mittariin. Tutkimuskysymykset olivat: (1) Onko lapsiryhmän ryhmäytymisen ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristön fyysisen ulottuvuuden laadun välillä yhteyttä? (2) Onko lapsiryhmän ryhmäytymisen ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristön sosiaalisen ulottuvuuden laadun välillä yhteyttä? ja (3) Onko lapsiryhmän ryhmäytymisen ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristön didaktisen ulottuvuuden laadun välillä yhteyttä? Tämä on tilastollinen tutkimus. Aineistona käytin Helsingin yliopiston dosentti Jyrki Reunamon Orientaatioprojektin toisessa vaiheessa, keväällä 2015 kerättyä aineistoa (Henkilöstön arviointi oppimisympäristöstä, Lapsihavainnointi ja Lapsiarviointi 2015). Aineistot ovat laajoja (n > 2000). Pieniä ja suuria lapsiryhmiä oli aineistossa vähän: enimmäkseen lapset olivat 14-24 lapsen ryhmissä. Lapsiryhmien nuorimman ja vanhimman lapsen iän erotus vaihteli välillä 0-5 vuotta. Analyysimenetelminä käytin Cronbachin alfa -kerrointa, osittaiskorrelaatiota, Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa ja ristiintaulukointia. Analysoinnissa käytin SPSS- ohjelmaa. Tulokset osoittivat odotetusti lapsiryhmän ryhmäytymisen olevan yhteydessä varhaiskasvatuksen oppimisympäristön fyysiseen, sosiaaliseen ja didaktiseen ulottuvuuteen. Muun muassa perushoidon tilanteet olivat rauhallisempia, sosiaalinen vuorovaikutus toimivampaa, lasten kielellinen osallistuminen rikkaampaa ja leikki pitkäkestoisempaa hyvin ryhmäytyneissä lapsiryhmissä kuin heikommin ryhmäytyneissä lapsiryhmissä. Tulokset osoittivat myös sen, että erityistä tukea tarvitsevat lapset tulee ottaa erityisellä tavalla huomioon myös lapsiryhmää ryhmäytyttäessä.
Subject: varhaiskasvatus
lapsiryhmä
oppimisympäristö
laatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_AMustonen.pdf 2.477Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record