Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien näkemyksiä esi- ja alkuopetuksen välisestä yhteistyöstä pääkaupunkiseudulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Hirvonen, Nina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201801181039
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/231279
dc.description.abstract Objectives. Previous studies show that there is need for more cooperation between the preschool education and primary education to ensure the child's smooth start to school. The purpose of this qualitative study was to find out what kinds of views do kindergarten teachers and class teachers have on the cooperation between the preschool education and primary education. Today, there has been a lot of talk about the importance of the cooperation between the preschool education and primary education for the child's smooth transition from preschool to primary education. The research questions helped to identify how useful do kindergarten teachers and class teachers find the cooperation, how frequently cooperation is carried out, which types of cooperation there is, how can the cooperation be developed and whether kindergarten teachers and class teachers have ideas how to develop the current cooperation. Methods. The study material consisted of three kindergarten teachers and four class teachers working in the metropolitan area. The research strategy used in this study was qualitative research in which theme interviews were used. The collected data were analyzed by means of data-driven content analysis. Results and Conclusions. This study showed that kindergarten teachers and class teachers felt the cooperation between the preschool education and primary education important. In addition, responses emphasized the cooperation to encompass the same basic formula but the organization of additional forms of cooperation depends on the year and on the activity of the preschool teachers and primary teachers. The implementation of cooperation between preschool education and primary education was performed weekly, monthly, once every two months or 2-6 times a year. In the autumn preschool teachers and primary school teachers will invest in joint planning of activities in the presence of preschool children in the classroom. In the spring a joint evaluation meeting, the introduction of preschool children to school and primary school teachers and the meeting of a pupil care team for children moving to school. All teachers felt that the current cooperation between the preschool education and primary education is positive and they do not want to make a lot of changes or develop the existing cooperation. Kindergarten teachers and class teachers would like to see closer cooperation between preschool and primary school teacher for example by adding joint debates and common planning time. They also wished that kindergarten and school would be in the same building. Kindergarten teachers and class teachers had different content development suggestions for cooperation between preschool education and primary education. Improvement alternatives included for example adding various events, ensuring data transfer from kindergarten to school, effortless school visits and joint training. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että esi- ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä tarvitaan lapsen mahdollisimman sujuvaan koulun aloitukseen. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia näkemyksiä lastentarhanopettajilla ja luokanopettajilla on esi- ja alkuopetuksen välisestä yhteistyöstä. Nykyisin on paljon puhuttu esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tärkeydestä ja lapsen joustavasta siirtymisestä esiopetuksesta alkuopetukseen. Tutkimuskysymysten avulla kartoitettiin, kuinka hyödylliseksi lastentarhanopettajat ja luokanopettajat kokevat yhteistyön, kuinka usein yhteistyötä tehdään, minkälaiset ovat yhteistyön muodot, mitä kehitettävää yhteistyössä on ja onko lastentarhanopettajilla ja luokanopettajilla yhteistyötä koskevia kehittämisideoita. Menetelmät. Tutkimusaineistona oli kolme pääkaupunkiseudulla työskentelevää lastentarhanopettajaa ja neljä pääkaupunkiseudulla työskentelevää luokanopettajaa. Tutkimusstrategiana käytettiin laadullista tutkimusta, jossa hyödynnettiin teemahaastattelua. Aineiston analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tulokset ja johtopäätökset. Tämä tutkimus osoitti, että lastentarhanopettajat ja luokanopettajat kokivat esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tärkeäksi. Vastauksissa korostui yhteistyön pitävän sisällään joka vuosi samantyyppisiä asioita, mutta yhteistyön tekeminen oli kiinni esi- ja alkuopettajien aktiivisuudesta. Esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön toteuttaminen oli viikoittain, kuukausittain, kerran kahdessa kuukaudessa tai 2–6 kertaa vuodessa tapahtuvaa. Syksyllä esi- ja alkuopettajat panostivat toiminnan yhteiseen suunnitteluun ja siihen, että esiopetusikäiset lapset pääsivät tutustumaan koululuokkaan. Keväällä yhteistyössä korostuivat yhteinen arviointikokous, esiopetusikäisten lasten luokkavierailu, tutustumispäivä kouluun ja alkuopettajiin sekä oppilashuoltoryhmän tapaaminen kouluun siirtyvistä lapsista. Kaikki opettajat kokivat tämän hetkisen esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön myönteisenä eivätkä haluaisi tehdä nykyiseen yhteistyöhön paljoa muutoksia tai kehittää sitä. Lastentarhanopettajat ja luokanopettajat toivoisivat tiiviimpää yhteistyötä esi- ja alkuopettajan välille esimerkiksi lisäämällä yhteisiä keskusteluja ja yhteistä suunnitteluaikaa sekä se, että päiväkoti ja koulu olisivat samassa rakennuksessa. Lastentarhanopettajilla ja luokanopettajilla oli erisisältöisiä kehittämisehdotuksia esi- ja alkuopetuksen väliseen yhteistyöhön. Esi- ja alkuopettajien kehittämisehdotuksia olivat esimerkiksi erilaisien tapahtumien lisääminen, tiedonsiirtämisen takaaminen päiväkodista koululle, vaivattomat kouluvierailut ja yhteiset koulutukset. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject yhteistyö fi
dc.subject esiopetus fi
dc.subject alkuopetus fi
dc.subject teemahaastattelu fi
dc.subject tapaustutkimus fi
dc.title Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien näkemyksiä esi- ja alkuopetuksen välisestä yhteistyöstä pääkaupunkiseudulla fi
dc.title.alternative Kindergarten teachers and class teachers views on cooperation between preschool education and primary education in the Helsinki metropolitan area en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201801181039

Files in this item

Files Size Format View
Nina_Hirvonen tutkielma.pdf 4.636Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record