Juniorijalkapalloilijoiden käsityksiä hyvästä valmentajasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181049
Title: Juniorijalkapalloilijoiden käsityksiä hyvästä valmentajasta
Alternative title: Junior football players' perceptions of a good coach
Author: Toikka, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181049
http://hdl.handle.net/10138/231280
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The object of this study is to examine the qualities and skills of a good coach. The study approaches the subject through the eyes of junior footballers. Coaching children and youth is more than exercising – coach needs to have other abilities too, like interaction and educational skills. The study is looking for answers to the following questions: What kind of qualities the coach should have based on the opinion of junior players? How the skill level of the team and the sex of the player connects with the idea of a good coach? Coaching contains several different sectors, which are examined in the theory section. The essential terms are youth sports, team sports, physical education, coaching and different roles of a coach. Some previous studies considering the theme are introduced in the theory section. The data was collected by a questionnaire which was completed by 1446 junior footballers from Southern Finland. Every fifth answer was randomly selected for closer examination. To help the children to answer, the questionnaire included few open questions about good coaching. The results of the questionnaire were classified by using content analysis after which they were categorised under different themes. The possible divergences between boys and girls as well as different skill levels of the teams were investigated. The results were also examined based on former studies and theories, most importantly the Finnish Coaching Expertise Model (Suomalainen valmennusosaamisen malli). Based on the results of the study the main findings were that there is a connection between a football player's sex and their perception of a good coach, which means that some differences between boys and girls did occur. There was also differences between the results of the players from teams of different skill levels, but they seemed relatively random. When the results of the survey were examined based on the Finnish Coaching Expertise Model, the main finding was that the most important skills that a good coach should have are interaction skills and knowledge of the sport. The results of this study can be used in the future to develop junior coaching and training of the coaches.Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millainen on hyvä valmentaja juniorijalkapalloilijoiden käsityksen mukaan. Lasten ja nuorten valmentaminen ei nimittäin ole pelkkää liikuntaa, vaan valmentajan täytyy omata myös muita kykyjä, kuten vuorovaikutuksellisia ja kasvatuksellisia taitoja. Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, minkälaisia ominaisuuksia junioripelaajat kaipaavat valmentajaltaan, ja miten joukkueen taso sekä pelaajan sukupuoli ovat yhteydessä käsitykseen hyvästä valmentajasta. Valmentajuus koostuu useasta eri osa-alueesta, johon pureuduttiin teoriaosiossa tarkemmin muun muassa lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen, joukkueurheilun, liikuntakasvatuksen, valmennuksen sekä valmentajan eri roolien kautta. Teoriaosiossa esiteltiin myös aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselyllä, johon vastasi yhteensä 1446 eteläsuomalaista jalkapallojunioria. Tästä joukosta poimittiin satunnaisotannalla joka viides (289 vastausta) varsinaiseksi tutkimusaineistoksi. Kysely toteutettiin avoimena kyselynä, jossa vastaajilla oli apunaan kysymyksiä liittyen hyvään valmentajuuteen. Kyselyn vastaukset järjesteltiin eri teemojen alle ja luokiteltiin sisällön analyysin avulla. Tämän jälkeen vastauksia tarkasteltiin aiempien tutkimusten ja teorian pohjalta, sekä etsittiin mahdollisia yhteyksiä saatujen tulosten ja vastaajien sukupuolen sekä joukkueiden tasojen välillä. Keskeisin teoria tulosten analysoinnissa oli suomalainen valmennusosaamisen malli. Saatujen tulosten pohjalta huomattiin, että jalkapallojuniorien sukupuoli on jonkin verran yhteydessä käsitykseen hyvästä valmentajuudesta, sillä tyttöjen ja poikien käsitysten välillä oli eroja. Eri tasojen pelaajien vastauksissa oli havaittavissa eroja, mutta mitään säännönmukaisuutta näistä eroista oli vaikea löytää. Suomalaisen valmennusosaamisen mallin pohjalta tarkasteltuna huomattiin, että tärkeimpiä ominaisuuksia valmentajalla ovat jalkapallojuniorien mukaan vuorovaikutustaidot sekä urheiluosaaminen. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää juniorivalmennuksen kehittämisessä sekä valmentajien koulutuksessa.
Subject: lasten ja nuorten liikunta
liikuntaharrastaminen
joukkueurheilu
valmentaminen
liikuntakasvatus
vuorovaikutus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record